Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Aps 5/2013 - 9Usnesení NSS ze dne 28.02.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
VěcOstatní
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
III. ÚS 1528/2013

přidejte vlastní popisek

2 Aps 5/2013 - 9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: P. Č., .proti žalovanému: předseda Okresního soudu v Českých Budějovicích, se sídlem Lidická 20, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 1. 2013, č. j. 10 Na 54/2012 - 5,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností brojil proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým tento soud s odkazem na ust. § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) odmítl podání stěžovatele ze dne 8. 11. 2012, v němž se domáhal přezkumu postupu předsedy a místopředsedy Okresního soudu v Českých Budějovicích při vyřizování jeho návrhů na zahájení řízení ve věcech vedených pod sp. zn. 46 Nc 1834/2011 a sp. zn. 46 Nc 1816/2012.

[2] Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 7. 2. 2013, č. j. 2 Aps 5/2013 - 5, k tomu vyzval. Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta 10 dnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení zákonem stanoveného poplatku ve stanovené lhůtě. Současně jej vyzval, aby v téže lhůtě prokázal splnění podmínky povinného právního zastoupení v řízení o kasační stížnosti dle § 105 odst. 2 s. ř. s.

[3] Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu s výzvou k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost, resp. k prokázání splnění podmínky povinného právního zastoupení v řízení o kasační stížnosti bylo stěžovateli řádně doručeno dne 15. 2. 2013 (doručenka na č. l. 6 soudního spisu). Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula dnem 25. 2. 2013. Nejvyšší správní soud nicméně konstatuje, že ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí neevidoval zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost v předmětné věci, a to žádným z možných způsobů, a od stěžovatele neobdržel ani žádné jiné podání.

[4] Za této situace nelze než řízení o kasační stížnosti zastavit [§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.)]. Pokud by nicméně došlo k zaplacení poplatku dříve, než toto usnesení nabude právní moci, Nejvyšší správní soud jej zruší (§ 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích); jinak poplatková povinnost zaniká a řízení se skončí.

[5] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. února 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru