Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ans 7/2008 - 52Usnesení NSS ze dne 29.08.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

2 Ans 7/2008 - 52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce N. H., proti žalovaným: 1. Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, a 2. Městskému úřadu Židlochovice, se sídlem Židlochovice, Masarykova 100, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 3. 2008, č. j. 57 Ca 56/2007 - 36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Brně se žalobce domáhal vydání rozsudku, kterým by byl žalovaný ad 2. zavázán doručit mu písemné vyhotovení svého rozhodnutí ze dne 20. 9. 2006, č. j. ODP 3660/06 a následně na tomto rozhodnutí vyznačit doložku právní moci. Současně se žalobce domáhal též zrušení usnesení žalovaného ad 1. ze dne 16. 4. 2007, č. j. JMK-4627/2007. Krajský soud shora uvedeným rozsudkem žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Proti tomuto rozsudku brojí žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností. Po obsahové stránce jde toliko o blanketové podání z něhož je patrný pouze nesouhlas stěžovatele s napadeným rozsudkem. Krajský soud proto stěžovatele, postupem dle § 108 odst. 1 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), vyzval, mimo jiné, k upřesnění, v jakém rozsahu je rozsudek napadán a k uvedení tvrzených důvodů jeho nezákonnosti. Současně byl stěžovatel vyzván k předložení plné moci udělené advokátovi k jeho zastupování v řízení o kasační stížnosti. Usnesení krajského soudu obsahující tuto výzvu (ze dne 14. 5. 2008, č. j. 57 Ca 56/2007 - 44) obsahuje též upozornění, že nebudou-li vytčené vady podání řádně a včas (tj. ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy) odstraněny, bude řízení o kasační stížnosti podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuto.

Stěžovatel výzvu soudu převzal dne 3. 6. 2008; již dne 23. 5. 2008 však byla tato písemnost uložena na poště. Vzhledem k tomu, že nešlo o písemnost, u níž by bylo její náhradní doručení vyloučeno, považuje se za den doručení třetí den od provedeného uložení (§ 50c odst. 4 občanského soudního řádu, § 64 s. ř. s.). Stěžovateli tak lhůta k odstranění vad kasační stížnosti počala běžet v pondělí 26. 5. 2008 a její poslední den tak připadl na čtvrtek 26. 6. 2008 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). V této lhůtě (ale ani kdykoli později) stěžovatel vytčené vady podání neodstranil.

Podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. kromě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně.

Ze shora popsaných okolností věci je zřejmé, že kasační stížnost stěžovatele neobsahuje jednu z obecných náležitostí podání – uvedení co konkrétně tímto podáním navrhuje (§ 37 odst. 3 s. ř. s.); na tuto vadu však stěžovatel nebyl krajským soudem upozorněn a nelze mu proto její neodstranění klást k tíži. Podstatné pro posouzení meritorní projednatelnosti kasační stížnosti však je neodstranění vad, na které byl stěžovatel krajským soudem upozorněn. Z citovaného ustanovení zákona je zřejmé, že uvedení rozsahu napadení rozsudku krajského soudu a uvedení tvrzených důvodů jeho nezákonnosti patří mezi esenciální náležitosti kasační stížnosti, které Nejvyšší správní soud (vázán v tomto řízení disposiční zásadou) není oprávněn za stěžovatele dovozovat. Nejsou-li tedy tyto vady kasační stížnosti, ani přes výzvu a poučení soudu, odstraněny, jde o nedostatek podmínky řízení, který brání meritornímu projednání věci [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Stejné důsledky je nutné dovodit i z absence kvalifikovaného právního zastoupení žalobce, jakožto další obligatorní podmínky řízení o kasační stížnosti (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

S ohledem na tyto skutečnosti tedy Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než kasační stížnost za podmínek vyplývajících z ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., odmítnout.

Výrok o nákladech řízení o kasační stížnosti se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého nemá žádný účastník právo na náhradu nákladů řízení, je-li řízení zastaveno, nebo návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2008

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru