Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ans 3/2008 - 77Usnesení NSS ze dne 16.04.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKatastrální úřad pro hlavní město Prahu
VěcPozemky a zeměměřictví

přidejte vlastní popisek

2 Ans 3/2008 - 77

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobců: a) M. K., b)V. L., zastoupený JUDr. Zuzanou Feldmanovou, advokátkou se sídlem Bořivojova 108, Praha 3, proti žalovanému: Katastrální úřad pro hl. m. Prahu, se sídlem Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8, o kasační stížnosti žalobce V. L. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2007, č. j. 9 Ca 220/2005 - 51

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městského soudu v Praze byla odmítnuta žaloba žalobce (dále jen „stěžovatel“) a žalobkyně M. K. na ochranu proti nečinnosti žalovaného Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, spočívající v neprovedení změny zápisu v katastrálním operátu. Důvodem odmítnutí žaloby byla skutečnost, že záznam do katastru nemovitostí není rozhodnutím ani osvědčením, takže nejsou splněny procesní podmínky pro podání žaloby na nečinnost, přičemž se jedná o neodstranitelný nedostatek podmínek řízení.

Toto usnesení městského soudu bylo dne 19. 6. 2007 napadeno kasační stížností (v níž byli jako stěžovatelé označeni oba žalobci), která však neobsahovala žádné odůvodnění, s tím, že toto odůvodnění bude doplněno později.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 16. 7. 2007, č. j. 9 Ca 220/2005 - 61, uložil oběma stěžovatelům, aby ve lhůtě jednoho měsíce odstranili vady spočívající v nedostatku uvedení rozsahu, důvodů a skutečností, na jejichž základě napadají citované usnesení. Současně byli stěžovatelé poučeni o tom, že pokud nebude podání ve stanovené lhůtě doplněno, soud kasační stížnost odmítne.

Dalšími dvěma výzvami ze dne 20. 8. 2007 byli stěžovatelé vyzváni k předložení nové plné moci udělené advokátce, a dále k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost.

Na tyto výzvy zareagoval pouze stěžovatel V. L., který prostřednictvím advokátky JUDr. Feldmanové soudu sdělil, že kasační stížnost podává pouze on a že žádá o přiznání osvobození od soudního poplatku. Zároveň soudu předložil plnou moc, udělenou pro řízení o kasační stížnosti JUDr. Feldmanové.

Usnesením ze dne 30. 10. 2007, č. j. 9 Ca 220/2005-69, Městský soud v Praze stěžovateli přiznal osvobození od soudních poplatků.

Na základě shora uvedeného Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatel sice k výzvě městského soudu předložil plnou moc udělenou advokátce a odstraněn byl rovněž nedostatek spočívající v nezaplacení soudního poplatku, nicméně nikterak nebylo reagováno na výzvu k odstranění nedostatku obsahu kasační stížnosti. Kasační stížnost totiž nebyla vůbec odůvodněna a neodpovídá tak ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní a tento nedostatek nebyl ve stanovené době odstraněn, ačkoliv byl stěžovatel poučen o tom, že pokud nebude podání ve stanovené lhůtě doplněno, soud kasační stížnost odmítne.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyly odstraněny vady návrhu, přičemž řádný a odůvodněný návrh představuje jednu ze základních podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. dubna 2008

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru