Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ans 2/2009 - 49Usnesení NSS ze dne 30.06.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo financí
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

2 Ans 2/2009 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci stěžovatele F. O., proti žalovanému Ministerstvu financí se sídlem Letenská 15, Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 1. 2009, č. j. 8 Ca 307/2008 - 19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Městský soud v Praze zamítl žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce. Toto usnesení městského soudu stěžovatel napadl kasační stížností. V ní však toliko uvedl, že podle čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod („LPS“) z pravomoci soudu nesmí být vyloučen přezkum týkající se čl. 11 odst. 5 LPS. Městský soud prý pohrdá ústavou, zasahuje do řízení o starobní důchod a nesplnil ani povinnost vždy vyrozumět prokurátora.

Městský soud stěžovatele usnesením ze dne 18. 2. 2009, č. j. 8 Ca 307/2008 - 29, vyzval k odstranění blíže specifikovaných vad kasační stížnosti; zejména aby uvedl, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí soudu napadá. Zároveň ho poučil, že pokud kasační stížnost nebude ve lhůtě jednoho měsíce doplněna, soud návrh odmítne.

Na tuto výzvu stěžovatel zareagoval tak (přípis ze dne 25. 2. 2009), že se domáhá „nařízení odkladného účinku provádění svévolných a inkvizičních exekucí“ a také „kárného řízení soudce Nováka a předsedy soudu Sváčka pro pohrdání ústavou“.

Na základě shora uvedeného Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatel neodstranil vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě. Kasační stížnost totiž zcela zjevně neodpovídá ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, když svým obsahem vůbec nepolemizuje s formálně napadeným označením městského soudu a tento nedostatek nebyl ve stanovené době odstraněn, ačkoliv byl stěžovatel poučen o tom, že pokud nebude podání ve stanovené lhůtě doplněno, soud kasační stížnost odmítne.

Za odstranění městským soudem vytčených nedostatků kasační stížnosti totiž určitě nelze považovat citovaný přípis stěžovatele ze dne 25. 2. 2009, který se rovněž s obsahem napadeného usnesení zcela míjí.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyly odstraněny vady návrhu, přičemž řádný a odůvodněný návrh představuje jednu ze základních podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. června 2009

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru