Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ans 16/2012 - 33Usnesení NSS ze dne 27.11.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

2 Ans 16/2012 - 42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: Ing. Ing. arch. M. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 9. 2012, č. j. 11 A 127/2012 - 4,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností brojil proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým tento soud s odkazem na ust. § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) odmítl jeho podání („žalobu“) ze dne 9. 7. 2012, kterou se domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného v řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí ministra vnitra ze dne 30. 7. 2007, č. j. VS-161/RK/3-2007, následně zrušené rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2010, č. j. 7 ca 301/2007 - 218.

[2] Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost, neboť v ní požádal o osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost i o ustanovení zástupce. V reakci na tuto žádost mu Nejvyšší správní soud formou výzvy ze dne 9. 10. 2012 zaslal formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, která byla stěžovateli doručena dne 11. 10. 2012.

[3] Na uvedenou výzvu stěžovatel reagoval podáním ze dne 15. 10. 2012 (č. l. 9 – 20 spisu NSS), k němuž přiložil zčásti vyplněný formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, dále kopii daňového přiznání za rok 2011 a „Čestné prohlášení k aktuální finanční situaci“, v němž stěžovatel popsal svoji finanční situaci v roce 2012.

[4] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 27. 11. 2012, č. j. 2 Ans 16/2012 - 33, nicméně stěžovateli osvobození od soudního poplatku nepřiznal a rovněž jeho návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl, neboť dospěl k závěru, že v daném případě se stěžovateli nepodařilo osvědčit majetkovou situaci a doložit nedostatek prostředků k zaplacení soudního poplatku, resp. ke sjednání zastupování za úplatu. Proto Nejvyšší správní soud stěžovatele opětovně vyzval, aby v řízení o kasační stížnosti splnil poplatkovou povinnost, tj. aby zaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích o soudních poplatcích, položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou tohoto zákona] a současně jej vyzval, aby prokázal splnění podmínky povinného právního zastoupení v řízení o kasační stížnosti dle § 105 odst. 2 s. ř. s. Ke splnění uvedených povinností byla stěžovateli stanovena lhůta 10 dnů. V obou případech byl stěžovatel zároveň poučen o následcích spojených s nevyhověním těmto výzvám.

[5] Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu s výzvou k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost, resp. k prokázání splnění podmínky povinného právního zastoupení v řízení o kasační stížnosti bylo stěžovateli řádně doručeno dne 4. 12. 2012 (doručenka na č. l. 36 soudního spisu). Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula dnem 14. 12. 2012. Nejvyšší správní soud nicméně konstatuje, že ani ke dni 18. 12. 2012 neevidoval zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost v předmětné věci, a to žádným z možných způsobů, a od stěžovatele neobdržel ani žádné jiné podání.

[6] Za této situace nelze než řízení o kasační stížnosti zastavit [§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.)]. Pokud by nicméně došlo k zaplacení poplatku v řízení o kasační stížnosti dříve, než toto usnesení nabude právní moci, Nejvyšší správní soud jej zruší (§ 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích); jinak poplatková povinnost zaniká a řízení se skončí.

[7] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. prosince 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru