Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ans 1/2003Rozsudek NSS ze dne 16.12.2004

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníVšeobecná zdravotní pojišťovna, Okresní pojišťovna v Šumperku
VěcZdravotnictví a hygiena

přidejte vlastní popisek

2 Ans 1/2003 - 37

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce S. M., zastoupeného Mgr. Pavlou Frodlovou, advokátkou se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 14a, proti žalované Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky (Okresní pojišťovně Šumperk, se sídlem Nemocniční 53, Šumperk), v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 6. 2003, č. j. 22 Ca 205/2003 - 11,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 6. 2003, č. j. 22 Ca 205/2003 - 11 se zrušuje a věc se mu vrací k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá přezkoumání shora označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bylo vysloveno, že podání žalobce ze dne 22. 5. 2003, č. j. 22 Ca 205/2003 - 1 se odmítá. Stěžovatel vyslovuje nesouhlas s tímto rozhodnutím, namítá, že předložil veškeré důkazy, další si měl soud vyžádat od správního orgánu. Bylo mu tak odepřeno právo jednat před soudem, krajský soud měl rozhodnout (zřejmě o věci samé) rozsudkem. Stěžovatel dále dovozuje, že napadeným usnesením byla porušena řada (v kasační stížnosti blíže označených) ustanovení Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a Evropské úmluvy o lidských právech, především právo na spravedlivý soudní proces. Navrhuje tedy, aby napadené usnesení bylo jako nezákonné zrušeno.

Žalovaná se k podané kasační stížnosti nevyjádřila. Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů. I když stěžovatel, resp. jeho zástupkyně v podání ze dne 14. 11. 2003 uvedla, že je toto usnesení napadeno z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) až e) s. ř. s., je zřejmé, že se jedná o důvod uvedený v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e), s. ř. s., tedy tvrzená nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu.

Ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 205/2003 vyplynuly následující podstatné skutečnosti:

Dne 22. 5. 2003 bylo Krajskému soudu v Ostravě doručeno podání stěžovatele, označené jako návrh na zahájení řízení, v němž se stěžovatel (jakožto žalobce) žalobou proti Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky domáhá, aby soud „rozsudkem nařídil žalovanému povinnost vydat rozhodnutí a povinnost mi ho doručit“. Stěžovatel v tomto podání dále uvedl, že žalovanému zaslal návrh ze dne 9. 4. 2003 na zahájení správního řízení. Žalovaný však ve lhůtě 30 dnů nevydal rozhodnutí a stěžovatel nebyl v této lhůtě informován o tom z jakého důvodu nebylo rozhodnuto.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 6. 2002, (zřejmě správně 4. 6. 2003), č. j. 22 Ca 205/2003 - byl žalobce vyzván k odstranění vad tohoto podání ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení, s tím, že je třeba uvést čeho se podání týká, konkrétně v jaké věci podal návrh na zahájení správního řízení a tedy o čem má žalovaný rozhodnout.

V podání ze dne 6. 6. 2003, doručeném Krajskému soudu v Ostravě dne 10. 6. 2003 stěžovatel znovu uvedl, že žádá, aby soud nařídil žalovanému rozsudkem povinnost ve věci jeho návrhu ze dne 9. 4. 2004 vydat rozhodnutí dle správního řádu a doručit jej k rukám žalobce „dle zákona č. 150/2002 Sb. § 81/2“.

Kasační stížností napadeným usnesením Krajského soudu v Ostravě bylo vysloveno, že se podání žalobce ze dne 22. 5. 2003, č. j. 22 Ca 205/2003 - 1 odmítá. Jak vyplývá z odůvodnění tohoto usnesení krajský soud dospěl k závěru, že toto podání není projednatelné. Poukázal na to, že z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká a co navrhuje (§ 37 odst. 3 věta prvá s. ř. s). Žalobce sice navrhl, aby soud uložil žalovanému povinnost vydat rozhodnutí ve věci jeho návrhu ze dne 9. 4. 2003, nekonkretizoval však v jaké věci a čeho se týká. Krajský soud má za to, že nestačí odkaz na návrh, který je specifikován pouze datem. Aby bylo z obsahu podání zřejmé, čeho se týká, musí účastník řízení vylíčit rozhodující skutečnosti, které mají vztah k projednávané věci. Žalobce však na základě výzvy soudce neodstranil vady podání a proto bylo toto podání podle ustanovení § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s odmítnuto.

Tento právní závěr nemůže v dotyčné věci obstát.

Z podání žalobce ze dne 21. 5. 2003, které bylo doručeno Krajskému soudu v Ostravě dne 22. 5. 2003, jakož i z doplnění tohoto podání je zřejmé, že se jedná o žalobu (ve věci konkrétně označených účastníků řízení) podle ustanovení § 79 a násl. s. ř. s., tedy o žalobu, ve které se žalobce domáhá, aby soud uložil žalovanému správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé. Vymezení předmětu správního řízení u žalovaného v žalobě je možné různým způsobem. Bezesporu je žádoucí, aby již v návrhu na zahájení řízení byl tento předmět podrobněji popsán (s uvedením příslušných právních a skutkových okolností) a případně již s tímto návrhem (s žalobou) byly soudu předloženy příslušné písemnosti (zejména návrh na zahájení správního řízení). V případě řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu však bude k tomu, aby ve věci mohlo být soudem dále jednáno většinou dostačující označení data, kdy návrh na zahájení správního řízení byl podán, event. data uvedeného na tomto podání. Bližší skutečnosti pak budou soudu zřejmé obvykle po zapůjčení příslušného správního spisu (především pro posouzení, zda jsou splněny i další podmínky tohoto řízení).

Z dosavadního řízení u krajského soudu v Ostravě nevyplývá, že by tomu bylo jinak. Nebylo především dosud zjištěno, že by označení předmětu údajného správního řízení datem návrhu (příp. datem podání návrhu). Bylo nepřesné, že by bylo podáno žalobcem více návrhů se stejným datem (nebo téhož dne) a pod. a že by tedy pro takovýto nedostatek žaloby nebylo možné vyžádat ani přísl. spisový materiál.

Za této situace nelze doposud dovodit, že se jedná o nedostatek podání (žaloby) pro který by nebylo možné ve věci dále jednat. Proto Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost důvodnou, jí napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). V dalším řízení je Krajský soud v Ostravě vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. 12. 2004

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru