Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 93/2005Usnesení NSS ze dne 14.07.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníBENet Czech spol. s r.o.
Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

2 Afs 93/2005 - 54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: B. C., s. r. o., zastoupeného JUDr. Pavlem Klimešem, advokátem se sídlem Dukelských hrdinů 14, Praha 7, proti žalovanému: Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu, se sídlem Štěpánská 28, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 2. 2005, č. j. 11 Ca 143/2003 - 33, ve znění opravného usnesení ze dne 14. 3. 2005, č. j. 11 Ca 143/2003 - 39,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí kasační stížností proti v záhlaví označenému rozsudku městského soudu, kterým soud zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu ze dne 7. 4. 2003, č. j. FŘ-2697/12/03.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Z předmětného soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 2. 2005 byl právnímu zástupci stěžovatele doručen dne 9. 3. 2005 (č. l. 38). Opravné usnesení stejného soudu ze dne 14. 3. 2005 bylo právnímu zástupci stěžovatele doručeno dne 23. 3. 2005 (č. l. 40). Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil její počátek, a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů tedy byla středa 23. 3. 2005 a lhůta dvou týdnů tak skončila ve středu 6. 4. 2005. Kasační stížnost podaná osobně ve čtvrtek dne 7. 4. 2005, jak vyplývá z razítka podatelny Městského soudu v Praze na kasační stížnosti (č. l. 41), tedy byla podána opožděně. Tuto opožděnost přitom nelze s ohledem na výše uvedené prominout.

č. j. 2 Afs 93/2005 - 55

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro opožděnost [§ 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s.].

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. července 2005

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru