Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 89/2013 - 10Usnesení NSS ze dne 14.01.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníGenerální ředitelství cel
VěcCla

přidejte vlastní popisek

2 Afs 89/2013 - 10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: Z. M., zastoupeného Mgr. Luďkem Růžičkou, advokátem se sídlem U Svitavy 2, Brno, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 11. 2013, č. j. 30 Af 37/2013 – 55,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Brně, jímž krajský soud zastavil řízení o jím podané žalobě, neboť nebyl uhrazen soudní poplatek, když žádosti stěžovatele o osvobození od soudních poplatků krajský soud již dříve usnesením ze dne 3. 10. 2013, č. j. 30 Af 37/2013 - 50, nevyhověl neboť nebyly v dané věci splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, předvídané v § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[2] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda jsou splněny náležitosti kasační stížnosti ve smyslu § 106 s. ř. s. Podle § 106 odst. 1 věty první s. ř. s. „musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.“ Formulace konkrétních důvodů (kasačních námitek) je tak nezbytným předpokladem perfektní kasační stížnosti, neboť stěžovatel prostřednictvím námitek vymezí okruh přezkumu rozhodnutí krajského soudu ze strany Nejvyššího správního soudu, který je uplatněnými důvody a rozsahem kasační stížnosti vázán (§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.). Kasační stížnost, jež neobsahuje žádné důvody vymezené zákonem, nelze projednat.

[3] Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatel ve své kasační stížnosti ze dne 18. 11. 2013, která byla Nejvyššímu správnímu soudu postoupena krajským soudem dne 20. 11. 2013, pouze stručně uvádí, že „podává tímto kasační stížnost proti pravomocnému usnesení Krajského soudu v Brně “ a domáhá se jeho zrušení, aniž by však uvedl konkrétní důvody svého podání, Nejvyšší správní soud jej, v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s., usnesením ze dne 22. 11. 2013 vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení odstranil vady kasační stížnosti (doplnil kasační důvody). Současně jej poučil, že nebudou-li uvedené nedostatky přes výzvu soudu odstraněny, kasační stížnost bude odmítnuta. Ostatně této skutečnosti si byl stěžovatel nepochybně vědom, když v této souvislosti sám Nejvyšší správní soud informoval, že „doplní údaje kasační stížnosti poté, kdy se její zástupce detailně seznámí s odůvodněním kasační stížností napadeného usnesení Krajského soudu v Brně.

[4] Citované usnesení (výzva) bylo stěžovateli doručeno dne 1. 12. 2013, přičemž stanovená lhůta jednoho měsíce k odstranění vad kasační stížnosti uplynula dne 2. 1. 2014 (na její konec, tj. 1. 1. 2014, připadl státní svátek). Ani do dnešního dne však stěžovatel kasační stížnost nijak nedoplnil.

[5] Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne kasační stížnost, jestliže nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[6] Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než z uvedených důvodů kasační stížnost proti shora citovanému usnesení krajského soudu podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. odmítnout.

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. ledna 2014

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru