Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 87/2007Usnesení NSS ze dne 01.11.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Brně
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

2 Afs 87/2007 - 51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: R. M., proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, sídlem nám. Svobody 4, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 1. 2006, č. j. 29 Ca 5/2004 - 25,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 2. 2003, č. j. 6874/2001/FŘ/130, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Finančního úřadu ve Zlíně ze dne 28. 6. 2001, č. j. 143100/01/303912/2629, dodatečnému platebnímu výměru, jímž byla dodatečně vyměřena daň z přidané hodnoty za zdaňovací období 1. čtvrtletí 1997 ve výši 49 551 Kč. Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno na základě dostatečně zjištěného skutečného stavu věci a bylo přesvědčivě odůvodněno.

Dne 16. 2 2006 byla proti uvedenému rozsudku podána k poštovní přepravě blanketní kasační stížnost (tj. bez uvedení důvodů) s plnou mocí ze dne 13. 2. 2006 zmocňující pro zastupování v řízení o kasační stížnosti advokáta JUDr. Jiřího Šabršulu. Krajský soud v Brně vyzval usnesením ze dne 1. 3. 2006, č. j. 29 Ca 5/2004 - 32, stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost tak, že řádně označí napadené rozhodnutí soudu, uvede v jakém rozsahu a z jakého důvodu byla kasační stížnost podána, čeho se kasační stížností domáhá a uvede, kdy mu bylo napadené rozhodnutí soudu doručeno. Stěžovatel byl poučen, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno a soud nebude moci pro vady kasační stížnosti v řízení pokračovat, soud kasační stížnost odmítne. Uvedené usnesení bylo doručeno JUDr. Jiřímu Šabršulovi dne 9. 3. 2006. Advokát reagoval přípisem ze dne 10. 3. 2006, že zmíněnou plnou moc nepodepsal; později na dotaz Nejvyššího správního soudu a po konzultaci se stěžovatelem v přípise ze dne 10. 10. 2007 uvedl, že jeho předchozí vyjádření bylo nedorozuměním. Advokát dále uvedl, že plnou moc ze dne 13. 2. 2006 podepsal, avšak sjednané zastoupení bylo ukončeno podpisem dohody o ukončení plných mocí se stěžovatelem dne 20. 2. 2006.

Krajský soud dále postupoval tak, že usnesením ze dne 27. 3. 2006, č. j. 29 Ca 5/2004 - 38, vyzval přímo stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení

č. j. 2 Afs 87/2007 - 52

tohoto usnesení doplnil kasační stížnost tak, že řádně označí napadené rozhodnutí soudu, uvede v jakém rozsahu a z jakého důvodu byla kasační stížnost podána, čeho se kasační stížností domáhá a uvede, kdy mu bylo napadené rozhodnutí soudu doručeno. Dále krajský soud vyzval stěžovatele, aby v téže lhůtě zaslal soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem. Stěžovatel byl poučen, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno a soud nebude moci pro vady kasační stížnosti v řízení pokračovat, soud kasační stížnost odmítne. Uvedené usnesení bylo doručeno přímo stěžovateli dne 25. 4. 2006. Výzvě nebylo doposud vyhověno. Krajský soud dále usnesením ze dne 10. 7. 2006, č. j. 29 Ca 5/2004 - 42, vyzval stěžovatele, aby do 7 dnů od doručení citovaného usnesení zaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti. Stěžovatel v uvedené lhůtě poplatek zaplatil.

Nejvyšší správní soud se v prvé řadě zabýval splněním podmínek, za nichž lze podanou kasační stížnost projednat. Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), pokud je podání nemá, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Krajský soud stěžovatele k doplnění kasační stížnosti vyzval a stanovil k tomu lhůtu odpovídající zákonu. Stěžovatel však zůstal nečinný. Chybějící náležitosti (zejména rozsah a důvody kasační stížnosti a uvedení toho, čeho se stěžovatel kasační stížností domáhá) brání v pokračování v řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud zásadně vázán rozsahem kasační stížnosti a jejími důvody.

Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není v řízení o kasační stížnosti zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Pro neodstranění vad podání není možné v daném případě v řízení o kasační stížnosti pokračovat. Rovněž nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání jejímu věcnému vyřízení. Každý z těchto důvodů samostatně je důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5, § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. listopadu 2007

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru