Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 85/2017 - 39Usnesení NSS ze dne 03.05.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - ostatní
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
III. ÚS 2232/2017

přidejte vlastní popisek

2 Afs 85/2017 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobkyně: A. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 4. 2016, č. j. 17724/16/5100-41454-711974, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 17. 2. 2017, č. j. 59 Af 28/2016 - 45,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení shora označeného usnesení (dále jen „napadené usnesení“) Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci (dále jen „krajský soud“). Napadeným usnesením krajský soud zastavil řízení o stěžovatelčině žalobě proti shora označenému rozhodnutí žalovaného z důvodu nezaplacení soudního poplatku za řízení o žalobě.

Podáním ze dne 17. 3. 2017 požádala stěžovatelka Nejvyšší správní soud mj. o osvobození od soudních poplatků. Tato žádost byla zamítnuta usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2017, č. j. 2 Afs 85/2017 – 28, jímž byla stěžovatelka zároveň vyzvána k zaplacení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 20. 4. 2017. Lhůta k zaplacení zmíněného soudního poplatku proto uplynula ve čtvrtek 27. 4. 2017 [§ 40 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)].

Dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), [n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.“

Stěžovatelka ve stanovené lhůtě nezaplatila soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti; neučinila tak ani po uplynutí lhůty (srov. § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích), ačkoli byla Nejvyšším správním soudem o následku nezaplacení soudního poplatku za kasační stížnost předem poučena (§ 9 odst. 3 téhož zákona). Stěžovatelka na výzvu k zaplacení soudního poplatku reagovala toliko opakovanou žádostí o osvobození od soudních poplatků, ve které však neuvedla žádné nové skutečnosti stran naplnění podmínek pro přiznání osvobození od soudních poplatků. Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než v souladu s výše citovaným ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavit.

Na okraj Nejvyšší správní soud poznamenává, že stěžovatelka rovněž k výzvě soudu nedoložila ve stanovené lhůtě splnění podmínky povinného zastoupení advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). I v případě zaplacení soudního poplatku by tudíž bylo na místě kasační stížnost odmítnout dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud dle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. května 2017

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru