Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 60/2009 - 37Usnesení NSS ze dne 10.06.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníVELPA plus s.r.o.
Finanční úřad ve Veselí nad Moravou
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

2 Afs 60/2009 - 37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: VELPA plus, spol. s r. o., se sídlem U Železné lávky 568/10, Praha 1, proti žalovanému: Finanční úřad ve Veselí nad Moravou, se sídlem Tyršova 712, Veselí nad Moravou, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 1. 2009, č. j. 29 Ca 6/2009 - 16,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí kasační stížností proti v záhlaví označenému usnesení, kterým krajský soud odmítl jeho žalobu proti rozhodnutím Finančního úřadu ve Veselí nad Moravou („žalovaný“) ze dne 29. 9. 2008, č. j. 53251/08/311921/7467, 53250/08/311921/7467, 53248/08/311921/7467, 53244/08/311921/7467, a ze dne 7. 10. 2008, č. j. 54271/08/311921/7467.

Tuto kasační stížnost však nikterak nespecifikoval, když toliko uvedl, že citované usnesení krajského soudu napadá „v plném rozsahu“. Kasační stížnost podepsala advokátka Mgr. Pavla Chybiorzová, nicméně plná moc nebyla přiložena.

Proto krajský soud usnesením ze dne 2. 3. 2009, č. j. 29 Ca 6/2009 - 20, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce uvedl, z jakého důvodu byla kasační stížnost podána a aby předložil doklad osvědčující oprávnění Mgr. Pavly Chybiorzové stěžovatele zastupovat v tomto řízení. Současně soud vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku.

Na tuto výzvu zareagoval stěžovatel tak, že uhradil soudní poplatek a dne 3. 4. 2009 požádal o prodloužení lhůty k odstranění vytčených vad o jeden měsíc.

Této žádosti krajský soud vyhověl usnesením ze dne 14. 4. 2009, č. j. 29 Ca 6/2009 - 27, doručeným stěžovateli dne 17. 4. 2009.

Dne 11. 5. 2009 byla krajskému soudu doručena generální plná moc, kterou stěžovatel dne 18. 3. 2009 udělil advokátce JUDr. Janě Bednářové.

Hned 13. 5. 2009 však JUDr. Jana Bednářová krajskému soudu písemně sdělila (č. l. 31), že stěžovatele nezastupuje, jelikož tento ji vypověděl ke dni 7. 5. 2009. Fotokopii výpovědi této plné moci připojila.

Na základě shora uvedeného Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatel k výzvě krajského soudu a ani v prodloužené lhůtě neodstranil blíže specifikované nedostatky kasační stížnosti, to znamená neuvedl žádné důvody zakotvené v ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní („s. ř. s.“), přičemž rozsahem a důvody kasační stížnosti je Nejvyšší správní soud vázán (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.), a ani nedoložil, že je zastoupen advokátem, příp. že zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

Za této situace Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost neodpovídá ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. a tyto nedostatky nebyly ve stanovené době odstraněny, ačkoliv byl stěžovatel poučen o tom, že pokud nebude podání ve stanovené lhůtě doplněno, soud kasační stížnost odmítne.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyly odstraněny vady návrhu, přičemž řádný a odůvodněný návrh a existence právního zastoupení představují základní podmínky řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. června 2009

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru