Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 57/2008 - 54Usnesení NSS ze dne 03.06.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Praze
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

2 Afs 57/2008 - 54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: M. H., zast. JUDr. Jiřím Dvořákem, advokátem se sídlem v Plzni, Hálkova 24, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Praze, se sídlem Žitná 12, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 10. 2004, č. j. 8605/04-110, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2007, č. j. 8 Ca 9/2005 - 34,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti uvedenému rozhodnutí žalovaného, kterým byl změněn dodatečný platební výměr Finančního úřadu ve Slaném č. j. 50184/03/031920/2487 tak, že základ daně se z 215 708 Kč mění na 177 708 Kč a vyměřená daň se mění z 38 525 Kč na 30 360 Kč.

Rozsudek městského soudu převzal zástupce stěžovatele v pátek dne 4. 1. 2008. Kasační stížnost stěžovatele datovaná dnem 17. 1. 2008 byla doručena Krajskému soudu v Praze dne 21. 1. 2008. Krajský soud v Praze zaslal kasační stížnost stěžovatele dne 23. 1. 2008 Městskému soudu v Praze, neboť shledal, že se jedná o kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze, přičemž Krajskému soudu v Praze byla zaslána pouze omylem.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení stěžovateli, tedy pátek 4. 1. 2008. Poslední den lhůty tak připadá na pátek 18. 1. 2008, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Lhůta k podání kasační stížnosti totiž není zachována, pokud je kasační stížnost podána či adresována jinému soudu, než je soud, který vydal napadené rozhodnutí, eventuálně Nejvyšší správní soud (§ 106 odst. 4 s. ř. s. a contrario). Rozhodující pro posouzení včasnosti podané kasační stížnosti je tedy den, kdy Krajský soud v Praze poslal kasační stížnost Městskému soudu v Praze, tedy den 23. 1. 2008. Lhůta pro podání kasační stížnosti přitom marně uplynula již dnem 18. 1. 2008. Pro úplnost je třeba též dodat, že Krajský soud v Praze již nemohl ve věci zachování lhůty nic více učinit, neboť kasační stížnost obdržel až dne 21. 1. 2008, a tedy po lhůtě.

Způsob výpočtu lhůty v tomto rozhodnutí uvedený je v souladu s dosavadní judikaturou zdejšího soudu, viz např. usnesení ze dne 26. 7. 2007, č. j. 2 Azs 61/2007 - 44, dostupné z www.nssoud.cz.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. června 2008

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru