Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 325/2019 - 51Usnesení NSS ze dne 27.05.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty
Prejudikatura

4 Ads 19/2005


přidejte vlastní popisek

2 Afs 325/2019 - 51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobců: a) Bc. L. R., b) T. R., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 6. 2019, č. j. 23557/19/5300-22442-706033, o kasačních stížnostech žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2019, č. j. 14 Af 40/2019 – 37,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasačních stížnostech.

Odůvodnění:

[1] Žalobce a) a žalobkyně b) (dále jen „stěžovatelé“) se kasačními stížnostmi domáhali zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Městského soudu v Praze. Společně s podanými kasačními stížnostmi požádali o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

[2] Nejvyšší správní soud o žádostech stěžovatelů rozhodl usnesením ze dne 23. 4. 2020, č. j. 2 Afs 325/2019 - 16, v němž dospěl k závěru, že je dán důvod pro jejich zamítnutí, neboť kasační stížnosti jsou zjevně neúspěšné, a vyzval každého ze stěžovatelů ke splnění jejich poplatkové povinnosti do 15 dnů od doručení usnesení a ke splnění podmínky podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), ve stejné lhůtě.

[3] Toto usnesení bylo doručeno stěžovatelům do jejich datových schránek dne 28. 4. 2020. Posledním dnem lhůty ke splnění stanovených povinností byla tedy středa 13. 5. 2020 (§ 40 odst. 3 s. ř. s.).

[4] Dne 12. 5. 2020 byly Nejvyššímu správnímu soudu doručeny opakované žádosti stěžovatelů o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce (označeny jako doplnění původních žádostí). Protože však Nejvyšší správní soud zamítl původní žádosti stěžovatelů z důvodu, že jejich kasační stížnosti jsou zjevně neúspěšné, další dokládání jejich osobních, majetkových a výdělkových poměrů nemá na posouzení Nejvyšším správním soudem žádný vliv, a proto o nich zdejší soud nerozhodoval.

[5] Nejvyšší správní soud považuje za vhodné zopakovat, že stěžovatelé u Městského soudu v Praze brojili dvěma žalobami ve dvou samostatných řízeního proti témuž rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství, což však není možné. Městský soud v Praze proto později podanou žalobu odmítl a nadále vedl řízení o prvé podané žalobě. Jelikož jiný procesní postup nepřipadá v úvahu (soud nemůže rozhodnout dvakrát o téže věci, takže později zahájené řízení musí ukončit), nahlíží i Nejvyšší správní soud na kasační stížnosti stěžovatelů jako na zjevně bezúspěšné. Proto neshledal důvod k přenesení nákladů na vedení takového sporu na stát, aniž se zabýval majetkovými poměry stěžovatelů. Pro případ, že stěžovatelé trvají na projednání věci, platí pro ně poplatková povinnost. Je jistě jejich právem vést svůj spor, který zjevně pro ně nemůže být úspěšný, avšak na své náklady.

[6] Protože stěžovatelé soudní poplatky na výzvu soudu do výše uvedeného dne nezaplatili, Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

[7] Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že ačkoli stěžovatelé neodstranili ve stanovené lhůtě ani další vadu svých kasačních stížností, a to nedostatek právního zastoupení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., přestože k tomu byli usnesením ze dne 23. 4. 2020, č. j. 2 Afs 325/2019 - 16, vyzváni, Nejvyšší správní soud nepostupoval podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ale v režimu § 47 písm. c) s. ř. s., neboť postup spočívající v zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku má přednost před jinými procesními postupy.

[8] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. května 2020

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru