Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 31/2009 - 24Usnesení NSS ze dne 18.03.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníVELPA plus s.r.o.
Celní úřad Hodonín
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

2 Afs 31/2009 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: VELPA plus, spol. s r. o., se sídlem U Železné lávky 568/10, Praha 1, proti žalovanému: Celní úřad Hodonín, se sídlem Brněnská 48, Hodonín, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2008, č. j. 30 Ca 204/2008 - 6,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí kasační stížností proti v záhlaví označenému usnesení (poznámka NSS: stěžovatel toto usnesení mylně označil jako rozsudek), kterým krajský soud odmítl jeho žalobu proti rozhodnutí Celního úřadu Hodonín ze dne 30. 11. 2006, č. j. 7734/06-0261-21.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ze spisu vyplývá, že kasační stížnost podepsala advokátka Mgr. Pavla Chybiorzová s odkazem na plnou moc, která však ke stížnosti nebyla připojena.

Krajský soud v Brně proto usnesením ze dne 12. 1. 2009, č. j. 30 Ca 204/2008 - 11, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce předložil doklad osvědčující oprávnění Mgr. P. Chybiorzové zastupovat jej v řízení o kasační stížnosti, příp. aby v této lhůtě zaslal soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v tomto řízení, příp. aby doložil pověření svého zaměstnance s vysokoškolským právnickým vzděláním, včetně dokladu prokazujícího toto vzdělání. Současně soud stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku. Výslovně byl stěžovatel poučen, že pokud zmíněné vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, soud kasační stížnost odmítne. Toto usnesení bylo doručeno stěžovateli i Mgr. P. Chybiorzové (č. l. 12).

V návaznosti na tuto výzvu Mgr. P. Chybiorzová sice dne 30. 1. 2009 uhradila soudní poplatek ve výši 3000 Kč (č. l. 19), nicméně nedošlo k odstranění nedostatku spočívajícího v absenci plné moci, udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, příp. k doložení pověření zaměstnance s vysokoškolským právnickým vzděláním, včetně dokladu prokazujícího toto vzdělání ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s.

Za těchto okolností Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než konstatovat, že stěžovatel není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a jelikož tato vada k výzvě soudu nebyla odstraněna, nelze v řízení pokračovat.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. března 2009

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru