Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 19/2009 - 42Rozsudek NSS ze dne 13.05.2009

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníSpolečenství vlastníků jednotek
Finanční ředitelství v Brně
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

2 Afs 19/2009 - 42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: Společenství vlastníků jednotek, se sídlem Na Příkopě 814, Vsetín, zast. JUDr. Josefem Červinkou, advokátem se sídlem Nový Hrozenkov 843, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, se sídlem nám. Svobody 4, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 2. 2008, č. j. 3104/08-1300-706595, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 8. 2008, č. j. 29 Ca 90/2008 - 19,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti výše specifikovanému rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu ve Vsetíně o opravě zřejmých omylů a nesprávností v rozhodnutí ze dne 17. 8. 2007, č. j. 85134/07/403901/6028, o zrušení registrace plátce DPH.

Krajský soud žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.) jako opožděně podanou. Vycházel z toho, že rozhodnutí žalovaného bylo žalobci doručeno dne 28. 2. 2008, lhůta k podání žaloby mu uplynula v pondělí dne 28. 4. 2008, ovšem k poštovní přepravě ji podal až dne 30. 4. 2008.

Stěžovatel proti tomu v kasační stížnosti namítá, že skutková zjištění, z nichž krajský soud vycházel při posouzení včasnosti žaloby, nejsou správná. Žalobci bylo totiž rozhodnutí žalovaného doručeno až dne 3. 3. 2008, lhůta pro podání žaloby počala běžet dne 4. 3. 2008 a žaloba tudíž musela být podle § 40 odst. 2 s. ř. s. podána nejpozději 3. 5. 2008; její podání dne 30. 4. 2008 proto nelze posoudit jako opožděné. Stěžovatel tvrdí, že napadené usnesení krajského soudu trpí nepřezkoumatelností, nebo je jinak vadné, a proto navrhuje, aby je Nejvyšší správní soud zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení spolu s právním názorem.

Žalovaný ve svém vyjádření s kasační stížností nesouhlasí a zcela se ztotožňuje s napadeným usnesením. Z doručenky připojené ke správnímu rozhodnutí je zcela zřejmé, že bylo převzato dne 28. 2. 2008 Jiřím Zabloudilem, který byl osobou k tomu oprávněnou. Žaloba proto byla podána opožděně. Z těchto důvodů navrhuje zamítnutí kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační stížnost je podána včas, stěžovatel je zastoupen advokátem a jde o rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost přípustná. Důvodnost kasační stížnosti pak posoudil v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.). Stěžovatel kasační důvody výslovně ustanovením § 103 odst. 1 s. ř. s. nepodřadil. Usnesení označil za nepřezkoumatelné nebo jinak vadné, což sice odpovídá písm. d) cit. ustanovení, ovšem z důvodů kasační stížnosti je zřejmé, že fakticky napadá nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu ve smyslu § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Naplnění tohoto kasačního důvodu proto také Nejvyšší správní soud zkoumal.

Žalobu proti správnímu rozhodnutí lze podle § 72 odst. 1 s. ř. s. podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Podle odst. 4 téhož ustanovení, zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

Ze správního spisu je zřejmé, že žalobou napadené rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 2. 2008, č. j. 3104/08-1300-706595, bylo doručováno do vlastních rukou Společenství vlastníků jednotek Na Příkopě 814 Vsetín; na dodejce je výslovně uvedeno, že zásilka byla převzata dne 28. 2. 2008 Jiřím Zabloudilem, přičemž vypsané datum odpovídá i datu na razítku pošty. Ve správním spise je doloženo výpisem z rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Okresním soudem v Ostravě, že předsedou Společenství vlastníků jednotek Na příkopě 814 Vsetín je LAGOON FOTO, a. s., v němž je předsedou představenstva Jiří Zabloudil. Ten také v daňovém řízení za stěžovatele jednal; v daném případě podal i odvolání proti rozhodnutí správce daně. Stěžovatel netvrdí, že by v řízení udělil někomu plnou moc k jeho zastupování. Ve správním spise pak je sice založena plná moc udělená stěžovatelem (jednajícím Jiřím Zabloudilem) Ing. T. G. – ta však je datována dnem 27. 3. 2008 a správci daně byla doručena dne 31. 3. 2008, tj. až po vydání i doručení rozhodnutí žalovaného.

Rozhodnutí bylo vydáno v řízení upraveném zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen daňový řád) a způsob doručení odpovídá požadavkům stanoveným v § 19 odst. 9.

Ze správního ani soudního spisu nevyplývá nic, podle čeho by bylo možno soudit na doručení správního rozhodnutí jiného dne, než je zřejmé z dodejky. Ta přitom obsahuje veškeré náležitosti - ostatně stěžovatel tento doklad o doručení nijak nezpochybňuje. Současně však neuvádí vůbec nic, čím by bylo možno podložit jeho tvrzení o doručení rozhodnutí dne 3. 3. 2008 (dle kasační stížnosti), či dne 4. 3. 2008 (dle žaloby).

Za takové situace nelze, než dospět k závěru, že k doručení žalobou napadeného správního rozhodnutí stěžovateli došlo dne 28. 2. 2008. Daňový řád ani jiný zvláštní zákon nestanoví jinou lhůtu k podání žaloby, platí tak lhůta stanovená v s. ř. s. Dvouměsíční lhůta k podání žaloby počala ve smyslu § 40 odst. 1 s. ř. s. běžet následujícího dne po doručení rozhodnutí a skončila podle § 40 odst. 2 s. ř. s. dne 28. 4. 2008. Tento den byl dnem pracovním; nebyl tedy důvod k posunutí konce lhůty. Žaloba podaná k poštovní přepravě dne 30. 4. 2008 byla skutečně podána opožděně.

Krajský soud důvodně žalobu jako opožděnou podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl.

Nejvyšší správní soud shledal usnesení krajského soudu zákonným a uplatněný důvod kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. nezjistil; proto kasační stížnost zamítl jako nedůvodnou podle § 110 odst. 1 s. ř. s., poslední věty.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 1 (§ 120) s. ř. s., když stěžovatel ve věci úspěšný nebyl a žalovanému náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. května 2009

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru