Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 186/2006 - 43Usnesení NSS ze dne 21.08.2008

Způsob rozhodnutírozšířený senát: postoupení
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Ústí nad Labem
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

2 Afs 186/2006 - 43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobkyně: J. D., zastoupena JUDr. Ing. Vladimírem Nedvědem, advokátem se sídlem Mírové náměstí 157/30, Litoměřice, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 61, Ústí nad Labem, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 7. 2006, č. j. 15 Ca 114/2006 - 17,

takto:

Věc se postupuje rozšířenému senátu.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 7. 2006, č. j. 15 Ca 114/2006-17, kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 3. 2006, č. j. 4837/06-1500, a zamítnuto odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí Finančního úřadu v Litoměřicích, jímž správce daně podle § 72 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění (dále "zákon o správě daní a poplatků") a podle § 152 a násl. o. z. zřídil zástavní právo k nemovitostem stěžovatelky.

Krajský soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že smyslem rozhodnutí vydaného podle § 72 zákona o správě daní a poplatků je včasné zajištění daňové pohledávky k provedení budoucího konečného rozhodnutí. Jedná se tak o rozhodnutí předběžné povahy, které je pouze prozatímním dočasným opatřením, jehož platnost je zákonem omezena do úhrady daňové pohledávky. Proto je rozhodnutí o zamítnutí opožděně podaného odvolání proti tomuto rozhodnutí ze soudního přezkumu vyloučeno [§ 70 písm. b] a § 68 písm. e) s. ř. s.]. V závěru odůvodnění pak krajský soud odkázal na stejný právní názor, vyjádřený v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2005, č. j. 5 Afs 162/2004 - 61, publikovaný pod. č. 613/2005 Sb. NSS.

Stěžovatelka v kasační stížnosti namítá, že napadené rozhodnutí nemá prozatímní povahu a mělo by být přezkoumatelné ve správním soudnictví, neboť je s ním spojeno veřejné právo dlužníka namítat promlčení daňového nedoplatku. Z těchto důvodů nemůže být předmětné rozhodnutí vyloučeno ze soudního přezkumu a žaloba proti takovému rozhodnutí je přípustná.

Rozhodující senát Nejvyššího správního soudu dospěl při předběžném posouzení věci k závěru, že rozhodnutí podle § 72 zákona o správě daní a poplatků nemá znaky rozhodnutí předběžné povahy ve smyslu § 70 písm. b) s. ř. s. (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2006, č. j. 2 Afs 183/2005 - 64, publikován pod. č. 886/2006 Sb. NSS) a je přezkoumatelné ve správním soudnictví.

Právní názor, o který hodlal své rozhodnutí opřít, je v rozporu s právním názorem vysloveným v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2005, č. j. 5 Afs 162/2004 - 61, publikovaným pod č. 613/2005 Sb. NSS (dále rozvinutým např. v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2007, č. j. 5 Afs 159/2005 - 66, dostupném na www.nssoud.cz). Podle tohoto právního názoru je rozhodnutí o zřízení zástavního práva k zajištění daňové pohledávky dle § 72 zákona o správě daní a poplatků rozhodnutím předběžné povahy, neboť se jedná pouze o dočasné opatření, jehož platnost je zákonem omezena do splatnosti daňové pohledávky, a proto je ve smyslu § 70 písm. b) s. ř. s. ze soudního přezkumu vyloučeno. S tímto názorem se sedmý senát neztotožňuje, ovšem nemůže se od něj odchýlit.

Podle § 17 odst. 1 s. ř. s. je proto věc předkládána rozšířenému senátu.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné

Rozšířený senát bude ve věci rozhodovat ve složení: JUDr. Josef Baxa, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Karel Šimka, JUDr. Marie Součková, JUDr. Marie Turková, JUDr. Miluše Došková a JUDr. Milada Tomková. Účastníci mohou namítnout podjatost těchto soudců do jednoho týdne od doručení tohoto usnesení (§ 8 odst. 1 s. ř. s.).

V Brně dne 21. srpna 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru