Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 169/2005Usnesení NSS ze dne 27.10.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Brně
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

2 Afs 169/2005 - 52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: P. P., proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, se sídlem v Brně, nám. Svobody 4, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 5. 2005, č. j. 29 Ca 63/2005 - 38,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou na poštu dne 15. 6. 2005 se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 2. 10. 2001, č. j. 110-2579/01-0107, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti předcházejícímu prvostupňovému rozhodnutí Finančního úřadu ve Znojmě ze dne 7. 12. 2000, č. j. 109180/00/346911/3749, platebnímu výměru č. 1000000556, kterým byla žalobci vyměřena daň z příjmů fyzických osob ve výši 0 Kč.

Usnesením ze dne 28. 6. 2005, č. j. 29 Ca 63/2005 - 45, krajský soud dle § 108 s. ř. s. vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil předmětnou kasační stížnost tak, že uvede, v jakém rozsahu a z jakého důvodu byla kasační stížnost podána, čeho se v kasační stížnosti domáhá, a uvede, kdy mu bylo napadené rozhodnutí doručeno. Současně krajský soud vyzval stěžovatele, aby ve stejné lhůtě zaslal soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování stěžovatele v řízení o podané kasační stížnosti. Stěžovateli bylo toto usnesení doručeno ve středu 13. 7. 2005 (viz doručenka na č. l. 45), kdy jeho převzetí potvrdil svým podpisem na doručence. Lhůta pro doplnění kasační stížnosti a doložení zastoupení stěžovatele advokátem marně uplynula v pondělí 15. 8. 2005.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, uvedení, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Podle § 37 odst. 3 s. ř. s. patří mezi základní náležitosti podání (tedy i kasační stížnosti) údaj o tom, čeho se účastník domáhá.

Kasační stížnost stěžovatele neobsahovala údaj o tom, z jakých důvodů stěžovatel rozhodnutí krajského soudu napadá, neboť neobsahovala žádný poukaz na konkrétní skutkové okolnosti ani žádné právní výtky vyjma sdělení, že stěžovatel podává kasační stížnost.

č. j. 2 Afs 169/2005 - 53

Rovněž neobsahovala uvedení, v jakém rozsahu se rozhodnutí krajského soudu napadá. Dále chybělo uvedení, čeho se stěžovatel kasační stížností domáhá. Konečně chyběl také údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí krajského soudu doručeno. Bez uvedení rozsahu napadení rozhodnutí krajského soudu kasační stížností a údaje o tom, čeho se stěžovatel domáhá, jakož i bez uvedení důvodů kasační stížnosti je kasační stížnost neprojednatelná, neboť není vůbec vymezen rozsah, v němž by měl Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu přezkoumávat; v řízení o kasační stížnosti proto nelze bez odstranění této vady pokračovat. Jelikož stěžovatel na řádně doručenou výzvu k odstranění vad kasační stížnosti nijak nereagoval, třebaže byl soudem řádně poučen o následcích jejího neodstranění v podobě odmítnutí kasační stížnosti, takže odstranitelná vada podání nebyla odstraněna, nebyla splněna jedna z podmínek řízení, a sice projednatelná kasační stížnost.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, jenž sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie, nemá, přes výzvu soudu vadu spočívající v absenci povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti neodstranil; nebyla tak splněna jedna z podmínek řízení.

Neodstranění vad podání a nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl [viz k tomu usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, č. j. 2 Ads 29/2003 - 40, uveřejněné pod číslem 6/2003 Sb. NSS, srov. též usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2003, č. j. 3 Ads 21/2003 - 40, uveřejněné pod číslem 195/2004 Sb. NSS].

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. října 2005

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru