Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 167/2006Usnesení NSS ze dne 19.09.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMěsto Pec pod Sněžkou
Finanční ředitelství v Hradci Králové
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

2 Afs 167/2006 - 46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: M. P. p. S., zastoupeného JUDr. Helenou Neubertovou, advokátkou se sídlem Krkonošská 27, Vrchlabí, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Hradci Králové se sídlem Horova 17, Hradec Králové 2, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 3. 2006, č. j. 31 Ca 121/2005 - 23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí kasační stížností proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu, kterým soud zamítl jeho žaloby proti rozhodnutím Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 5. 4. 2005, č. j. 5521/170/2004, a ze dne 14. 4. 2005, č. j. 5522/170/2004.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Ze spisu vyplývá, že napadený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové byl právní zástupkyni stěžovatele doručen dne 28. 4. 2006 (č. l. 29 soudního spisu). Tuto skutečnost ostatně uvádí i stěžovatel v kasační stížnosti.

Tento den se také pokládá za den doručení ve smyslu běhu lhůty k podání kasační stížnosti podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s., který stanoví, že kasační stížnost lze podat do dvou týdnů po doručení napadaného rozhodnutí. Podle poslední věty tohoto odstavce nelze zmeškání této lhůty prominout. Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. pak lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil její počátek, a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl v případě rozsudku napadeného nyní posuzovanou kasační stížností pátek 28. 4. 2006 a lhůta dvou týdnů tak skončila v pátek dne 12. 5. 2006. Kasační stížnost, podaná k poštovní přepravě dne

č. j. 2 Afs 167/2006 - 47

22. 6. 2006 (viz č. l. 32), proto byla podána zjevně opožděně. Tuto opožděnost nelze s ohledem na výše uvedené prominout.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro opožděnost [§ 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s.].

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. září 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru