Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 166/2020 - 79Usnesení NSS ze dne 15.10.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcPoplatky

přidejte vlastní popisek

2 Afs 166/2020 - 79

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobců: a) Bc. L. R., b) T. R., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 12. 2019, č. j. 52358/19/5100-31462-707633, o kasačních stížnostech žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 5. 2020 č. j. 17 Af 8/2020 - 53,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasačních stížnostech.

Odůvodnění:

[1] Žalobce a) a žalobkyně b) (dále jen „stěžovatelé“) se kasačními stížnostmi domáhali zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Městského soudu v Praze. Společně s podanými kasačními stížnostmi požádali o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

[2] Nejvyšší správní soud o žádostech stěžovatelů rozhodl usnesením ze dne 17. 9. 2020, č. j. 2 Afs 166/2020 - 46, v němž dospěl k závěru, že je dán důvod pro jejich zamítnutí, neboť kasační stížnost žalobkyně b) je zjevně neúspěšná a žalobce a) dostatečně konkrétně nepopsal, v čem spatřuje nedostatek svých finančních prostředků k úhradě soudního poplatku, pročež nesplnil podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud tímto usnesením vyzval každého ze stěžovatelů ke splnění jejich poplatkové povinnosti do 15 dnů od doručení usnesení a ke splnění podmínky podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), ve stejné lhůtě.

[3] Toto usnesení bylo doručeno stěžovatelům do jejich datových schránek v úterý 22. 9. 2020. Posledním dnem lhůty ke splnění stanovených povinností byla tedy středa 7. 10. 2020 (§ 40 odst. 3 s. ř. s.).

[4] Dne 6. 10. 2020 byly Nejvyššímu správnímu soudu doručeny opakované žádosti stěžovatelů o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce (označeny jako „nesouhlas k usnesení ze dne 17. 9. 2020 a další návrh na přiznání osvobození od soudních poplatků“). Protože Nejvyšší správní soud zamítl původní žádost žalobkyně b) z důvodu, že její kasační stížnost je zjevně neúspěšná, další dokládání jejích osobních, majetkových a výdělkových poměrů nemá na posouzení Nejvyšším správním soudem žádný vliv, a proto o nich soud nerozhodoval. Žalobce a) ve svém podání Nejvyššímu správnímu soudu zaslal tentýž formulář prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech včetně přiznání k dani z příjmu fyzikých osob za rok 2019, jaký předložil Nejvyššímu správnímu soudu v tomto řízení již dne 8. 9. 2020 (také totožně vyplněný). Z podání žalobce a) tedy nevyplývá, že by v jeho případě došlo v mezidobí ke změně jeho majetkových poměrů. Proto o opakované žádosti žalobce a) o osvobození od soudních poplatků Nejvyšší správní soud nerozhodoval.

[5] Protože v trvání poplatkové povinnosti u žádného ze stěžovatelů nedošlo ke změně a stěžovatelé soudní poplatky na výzvu soudu do výše uvedeného dne nezaplatili, Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

[6] Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že ačkoli stěžovatelé neodstranili ve stanovené lhůtě ani další vadu svých kasačních stížností, a to nedostatek právního zastoupení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., přestože k tomu byli usnesením ze dne 17. 9. 2020, č. j. 2 Afs 166/2020 - 46, vyzváni, Nejvyšší správní soud nepostupoval podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ale v režimu § 47 písm. c) s. ř. s., neboť postup spočívající v zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku má přednost před jinými procesními postupy.

[7] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. října 2020

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru