Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 14/2021 - 29Usnesení NSS ze dne 24.03.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníBATTEX spol. s r. o.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

2 Afs 14/2021 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: BATTEX, spol. s. r. o., se sídlem Politických vězňů 1337, Slaný, zastoupena JUDr. Vladimírem Kubátem, advokátem, se sídlem Radlická 1031/42, Praha 5, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 11. 2017, č. j. 47664/17/5200-11433-700681, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2021, č. j. 54 Af 3/2018 - 31,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni se vracízaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Vladimíra Kubáta, advokáta, se sídlem Radlická 1031/42, Praha 5.

Odůvodnění:

[1] Včasně podanou blanketní kasační stížností ze dne „2. 1. 20201“ (správně zřejmě 2. 2. 2021), doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 2. 2. 2021, se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Praze. Stěžovatelka v kasační stížnosti avizovala, že ji doplní ve lhůtě 15 dní od podání kasační stížnosti.

[2] Jelikož kasační stížnost neobsahovala žádné kasační námitky, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatelku výrokem I. usnesení ze dne 17. 2. 2021, č. j. 2 Afs 14/2021 - 18 (dále jen „usnesení“), aby ve smyslu § 106 odst. 3 s. ř. s. doplnila ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení svou kasační stížnost o důvody, pro něž brojí proti napadenému rozsudku Krajského soudu v Praze; poučil ji přitom, že pokud této výzvě nevyhoví, bude její kasační stížnost odmítnuta (k doručení usnesení zástupci stěžovatelky došlo dne 18. 2. 2021, téhož dne nabylo usnesení právní moci).

[3] Ještě dne 17. 2. 2021, tedy před právní mocí usnesení dle předchozího odstavce, byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena stěžovatelčina žádost o prodloužení lhůty k doplnění kasační stížnosti o 10 dní od podání této žádosti, tj. do 1. 3. 2021. Nejvyšší správní soud zaslal stěžovatelce v reakci na tuto žádost přípis ze dne 18. 2. 2021, č. j. 2 Afs 14/2021 – 23, sdělující, že její žádost o prodloužení lhůty k doplnění kasační stížnosti do 1. 3. 2021 je bezpředmětná, neboť s ohledem na vydání výše uvedeného usnesení obsahujícího výzvu k doplnění kasační stížnosti neuplyne lhůta k doplnění kasační stížnosti ve smyslu § 106 odst. 3 s. ř. s. dříve než 17. 3. 2021.

[4] Jak uvedeno výše, usnesení bylo doručeno datovou zprávou zástupci stěžovatelky dne 18. 2. 2021. Tento den určil počátek běhu jednoměsíční lhůty k doplnění kasační stížnosti, v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. Konec lhůty připadl na čtvrtek 18. 3. 2021. Nejvyššímu správnímu soudu však ve lhůtě (ostatně ani později) nebylo doručeno žádné stěžovatelčino podání. Stěžovatelka toliko dne 2. 3. 2021 zaplatila bankovním převodem soudní poplatek za podanou kasační stížnost (učinila tak v zachované patnáctidenní lhůtě, která byla stanovena výrokem II. výše uvedeného usnesení). Nejvyšší správní soud proto uzavírá, že zákonná lhůta k doplnění kasační stížnosti marně uplynula.

[5] Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. „kromě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně“. Podle odst. 3 téhož ustanovení „nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.“

[6] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. „předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví mu k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.“

[7] Stěžovatelka neodstranila vadu kasační stížnosti (absenci kasačních námitek) ve lhůtě k tomu stanovené, pročež v řízení o kasační stížnosti nelze pokračovat. Soudní řád správní s takovouto situací nespojuje jiný procesní důsledek než právě odmítnutí podání (kasační stížnosti). Stěžovatelka byla o takovém následku řádně poučena. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[8] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za přiměřeného užití § 60 odst. 3 s. ř. s. (ve spojení s § 120 téhož zákona). Kasační stížnost byla odmítnuta, žádný z účastníků tedy nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

[9] Vzhledem k tomu, že stěžovatelka již zaplatila soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti (5000 Kč), rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení tohoto soudního poplatku. Poplatek bude stěžovatelce vrácen k rukám jejího zástupce, JUDr. Vladimíra Kubáta, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. března 2021

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru