Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ads 373/2020 - 27Usnesení NSS ze dne 21.01.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
VěcZaměstnanost

přidejte vlastní popisek

2 Ads 373/2020 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: Ing. P. Š., zast. JUDr. Pavlem Kiršnerem, advokátem se sídlem Rumunská 1720/12, Praha 2, proti žalovanému: Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí, se sídlem Loretánské nám. 5, Praha 1, ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 2. 2019, č. j. 445792/2019-0SPV, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2020, č. j. 6 Ad 6/2019 – 37,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2020, č. j. 6 Ad 6/2019 – 37. Současně s podáním kasační stížnosti však stěžovatel nezaplatil soudní poplatek.

[2] Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], přičemž stěžovatel tuto povinnost nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 14. 12. 2020, č. j. 2 Ads 373/2020 – 23, vyzval k zaplacení soudního poplatku. Ke splnění poplatkové povinnosti byl stěžovatel vyzván ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení shora uvedeného usnesení, s poučením o následku, který s sebou ponese případné nevyhovění dané výzvě.

[3] Předmětné usnesení nabylo právní moci ve středu 16. 12. 2020. Posledním dnem ke splnění uložené povinnosti tak byl čtvrtek 31. 12. 2020. Stěžovatel však na danou výzvu nikterak nezareagoval.

[4] Protože soudní poplatek nebyl na výzvu soudu zaplacen, Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věta první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. ledna 2021

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru