Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Ads 243/2014 - 25Usnesení NSS ze dne 29.04.2015

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod

přidejte vlastní popisek

2 Ads 243/2014 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Ing. M. N., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 18. 6. 2012, č. j. X, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 11. 2014, č. j. 16 Ad 53/2012 - 81,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud obdržel dne 29. 12. 2014 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“), podanou jeho tehdejší zástupkyní Mgr. Soňou Červinkovou, advokátkou, proti v záhlaví uvedenému rozsudku. Nejvyšší správní soud stěžovatele s ohledem na § 105 odst. 2 a § 37 odst. 3 ve spojení s § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), vyzval usnesením ze dne 15. 1. 2015, č. j. 2 Ads 243/2014 – 10, k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování pro řízení o kasační stížnosti a k doplnění důvodů kasační stížnosti. Toto usnesení bylo doručeno dne 20. 1. 2015 do datové schránky Mgr. Soni Červinkové, která však Nejvyššímu správnímu soudu přípisem ze dne 19. 2. 2015 oznámila, že kasační stížnost podala v zájmu svého klienta v zákonné lhůtě bez konkrétního pokynu pouze z opatrnosti, ale vztah zastoupení mezi ní a stěžovatelem skončil dne 18. 2. 2015, přičemž klient jí sdělil, že nemá zájem o to, aby jej v této věci zastupovala. Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 3. 3. 2015, č. j. 2 Ads 243/2014 – 16, vyzval stěžovatele přímo, aby opatřil podanou kasační stížnost svým podpisem a předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování pro řízení o kasační stížnosti, a to do jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení. Současně stěžovatele poučil o tom, že v případě nesplnění těchto procesních povinností bude jeho kasační stížnost odmítnuta. S ohledem na vyjádření jeho bývalé zástupkyně ho rovněž vyzval, aby v případě, že nemá zájem na dalším vedení sporu, to soudu oznámil (vzal kasační stížnost zpět). Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 12. 3. 2015. Lhůta v délce jednoho měsíce stanovená pro předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování pro řízení o kasační stížnosti tedy uplynula dne 13. 4. 2015 (den 12. 4. 2015 připadl na neděli). Do dnešního dne však stěžovatel splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s. neprokázal. Nejvyšší správní soud proto jeho kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. Za této situace je již nerozhodné, že stěžovatel neopatřil podanou kasační stížnost svým podpisem.

Nejvyšší správní soud pro úplnost dodává, že mu bylo dne 1. 4. 2015 doručeno z e-mailové adresy X podání, z jehož obsahu je nanejvýš pravděpodobné, že jej odeslal stěžovatel a že se týkalo nyní posuzované věci. Odesílatel v tomto podání uvedl, že bere kasační stížnost zpět, přičemž podrobně vysvětloval důvody, proč tak učinil. Nejvyšší správní soud však nemohl řízení o kasační stížnosti zastavit podle § 37 odst. 4 a § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s., tj. pro zpětvzetí kasační stížnosti, neboť toto podání bylo učiněno v elektronické formě bez zaručeného podpisu, a proto k němu soud podle § 37 odst. 2 s. ř. s. nepřihlíží (ledaže by bylo do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu, což se v této věci nestalo). Nejvyšší správní soud ohledně tohoto podání neučinil ani žádné jiné procesní kroky, neboť zaslal-li je skutečně stěžovatel, odmítnutím jeho kasační stížnosti jsou naplněny zamýšlené důsledky jeho projevu vůle (ukončení sporu bez věcného rozhodnutí), byť jiným procesním postupem.

Přesto, že se Nejvyšší správní soud nezabýval věcí stěžovatele meritorně, dovoluje si v souvislosti se zklamáním, jež stěžovatel na adresu postupu veřejné správy v jeho věci vyslovil, poukázat na svou dřívější judikaturu shrnující principy českého systému důchodového zabezpečení v historickém kontextu; rozsudek ze dne 24. 10. 2007, č. j. 6 Ads 22/2006 - 73, dostupný na www.nssoud.cz.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení se § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2015

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru