Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 A 15/2002Usnesení NSS ze dne 07.04.2004

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníNová Huť, a. s.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
VěcOchrana hospodářské soutěže a veřejné zakázky

přidejte vlastní popisek

č. j. 2 A 15/2002 - 137

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce I. N. H., a. s. zast. Mgr. Ing. Ludvíkem Juřičkou, advokátem, AK Ambruz a Dark, advokáti v. o. s., nám. Svobody 20, 602 00 Brno, proti žalovanému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, 601 56 Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 6. 2002, č. j. VP/S 6a/02 - 160,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 24. 6. 2002 bylo rozhodnuto podle § 10 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 59/2000Sb., o veřejné podpoře tak, že 1) Ministerstvo financí ČR zajistí neprodlené ukončení úvěrového vztahu uzavřeného na základě smlouvy o rámcovém úvěru reg. č. 1102/00 mezi K. b. P., s. p. ú. a společností N. H., a. s., 2) společnost N. H.a. s. je ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí povinna odvést veřejnou podporu ve formě peněžních prostředků poskytnutých K. b. P. s. p. ú. na základě smlouvy o rámcovém úvěru reg. č. xx splacením tohoto úvěru Č. k. agentuře, 3) Ministerstvo financí ČR do 7 dnů ode dne splacení rámcového úvěru v souladu s bodem 2 tohoto rozhodnutí předloží Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přehled o všech úvěrových tranších, které společnosti N. H. a. s. na základě smlouvy o rámcovém úvěru reg. č. 1102/00 čerpala, včetně dnů, kdy byly jednotlivé tranše čerpány a uhrazeny.

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. 8. 2002, č. j. 2 A 15/2002 - 77 byla odložena vykonatelnost napadeného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to až do pravomocného skončení přezkumného řízení soudního ve věci. V souladu s ust. § 132 odst. 1 zákona č. 150/202 Sb., soudní řád správní, věc převzal jako neskončenou Nejvyšší správní soud. Dne 1. 7. 2003 předseda žalovaného úřadu zdejší soud informoval o probíhajícím jednání mezi ním a žalobcem, jehož podstatou je záměr řečeného úřadu upustit od výkonu rozhodnutí shora označeného postupem dle § 75 odst. 2 písm. a) zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). V důsledku nového rozhodnutí ze dne 18. 12. 2002, č. j. VP/S 149/02 - 160 byla podpora povolena. V říjnu roku 2002 byl totiž mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími podepsán dodatkový protokol č. 2 k Evropské dohodě, který umožňuje rozšíření období platnosti výjimky, kdy je možno poskytovat obecně zakázanou podporu na restrukturalizaci ocelářským podnikům. Dne 10. 12. 2002 Rada EU rozhodla na základě návrhu Komise o splnění podmínek čl. 3 dodatkového protokolu a došlo k prodloužení období výjimky s retroaktivními účinky od 1. 1. 1997 na dobu 8 let nebo ke dni přijetí České republiky do Evropské Unie. Veřejná podpora pak byla poskytnuta m. j. i na základě smlouvy o rámcovém úvěru reg. č. 1102/00 ve formě peněžních prostředků poskytnutých K. b. P. s. p. ú. Z dopisu předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 5. 5. 2003, č. j. 4361/03 - 100 se podává, že úřad od výkonu rozhodnutí č. j. VP/S 6a/02 - 160 upustí, ze shora uvedených důvodů.

Dne 5. 3. 2004 žalovaný vyžádal u zdejšího soudu správní spis za účelem naplnění dikce ust. § 62 odst. 1 s. ř. s. Soud proto stanovil lhůtu 1 měsíce k provedení úkonu, resp. vydání rozhodnutí dle cit. ustanovení zákona. Dne 9. 3. 2004 žalovaný pod sp.zn. 450/04-SP vydal „vyjádření“, v němž popsal skutkový stav od vydání napadeného rozhodnutí až po přehodnocení veřejné podpory rozhodnutím z 18. 12. 2002, č. j. VP/S 149/02 - 160, jímž se implicitně ruší žalobou napadené rozhodnutí ze dne 24. 6. 2002, č. j. VP/S 6a/02 -160 s tím, že toto nikterak nezasahuje do práv nebo povinností třetích osob. Tímto vyjádřením „bezpodmínečně deklaruje, že úřad nebude uplatňovat výkon napadeného rozhodnutí a bude postupovat pouze podle pozdějšího rozhodnutí č.j. VP/S 149/02-160“. Toto vyjádření bylo soudu předloženo spolu s průvodním dopisem dne 26. 3. 2004. Dopisem ze dne 18. 3. 2004 žalobce soudu sdělil, že postupem žalovaného, tj. vydáním jeho vyjádření ze dne 9. 3. 2004, č. j. 450/04-SP je v souladu s ust. § 62 odst. 4 s. ř. s. plně uspokojen a žádá, aby soud řízení zastavil.

Podle ust. § 47 písm. b) s. ř. s. prohlásí-li navrhovatel, že byl po podání návrhu postupem správního orgánu plně uspokojen (§ 62), soud řízení usnesením zastaví.

Soud při postupu podle tohoto ustanovení soudního řádu správního dbal na dodržení postupu, jež zastavení řízení předchází. Žalovaný především vydal vyjádření, jehož obsah vysvětluje celkový postoj řečeného úřadu k problematice, jež měla být předmětem soudního přezkumu. S takovýto postupem žalobce souhlasil a považoval jej za uspokojení svých požadavků.

Při přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.). Řešení, které žalovaný zvolil, vycházelo právě ze situace, kdy dodatečně, byť se zpětnou účinností, byly změněny podmínky pro poskytování podpor; tudíž pro postup dle § 62 nebo § 65 správního řádu zde nebylo místa a zákon č. 59/2000 Sb. možnost zrušit vydané rozhodnutí nezná. Řešení nabídnuté žalovaným odráželo shora popsaný právní a skutkový stav.

Obavy vyjadřované žalobcem v průběhu soudního řízení, totiž že jedině nové rozhodnutí úřadu, jež by výslovně zrušilo napadené rozhodnutí, může žalobce uspokojit, byly rozptýleny právě v důsledku postupu předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který převzal odpovědnost za to, že nebude uplatňován výkon žalobou napadeného rozhodnutí. Tento závazek byl vyjádřen prve v dopise z 5. 5. 2003 (a samotným žalovaným doložený do soudního spisu) a posléze stvrzen poradcem předsedy žalovaného úřadu a předložený žalovaným za účelem postupu soudu dle § 62 s. ř. s.; lze zahrnout pod elementární předpoklad naplnění obsahu citovaného ustanovení zákona, že bude tento závazek správním orgánem dodržován, nebude-li shledán z jiného důvodu odporující zákonu, neboť tomuto soudu přezkoumávat věcnou správnost postupu obou účastníků řízení nepřísluší. Soud přitom zvážil, že již byla vyčerpána celá částka žalobci poskytnutá, totiž 750mil. Kč; postupem žalovaného úřadu nejsou zasažena práva ani povinnosti třetích osob, pouze úkoly uložené Ministerstvu financí pozbyly svého významu i obsahu.

Ze všech těchto důvodů Nejvyšší správní soud za použití § 62 odst. 4 podle § 47 písm. b) s. ř. s. řízení o žalobě, jak je v záhlaví tohoto usnesení uvedena, zastavil. O nákladech řízení rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 7. 4. 2004

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru