Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 A 12/2002 - 725Usnesení NSS ze dne 20.12.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníTelefónica O2 Czech Republic, a. s.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
VěcOchrana hospodářské soutěže a veřejné zakázky
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
II. ÚS 192/2005

přidejte vlastní popisek

2 A 12/2002 –

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: Telefónica 02 Czech Republic, a. s. (dříve Eurotel Praha, spol. s r. o.), se sídlem Praha 4 -Michle, Za Brumlovkou 266/2, zast. JUDr. Pavlem Dejlem, advokátem se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno, tř. Kpt. Jaroše 7, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. 5. 2002, č. j. R 15/2001,

takto:

I. V řízení se pokračuje s Telefónica 02 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, jako žalobcem.

II. Žaloba se odmítá.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 5611 Kč do 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení, k rukám JUDr. Pavla Dejla, advokáta.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Vrchního soudu v Olomouci dne 31. 5. 2002 se právní předchůdce žalobce, Eurotel Praha spol. s r. o., domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. 5. 2002, č. j. R 15/2001. Tímto rozhodnutím předseda Úřadu změnil 1. výrokovou část, zrušil 2. výrokovou část a potvrdil 3. výrokovou část vydaného prvostupňového rozhodnutí ze dne 20. 7. 2001, č. j. S 18/01-1300/01-VOI, jímž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže původně rozhodl tak, že:

1. právní předchůdce žalobce zneužil svého dominantního postavení na trhu mobilních radiotelefonních služeb ve veřejných mobilních telekomunikačních sítích GSM a zneužil svého monopolního postavení na trhu mobilních radiotelefonních služeb ve veřejných mobilních telekomunikačních sítích NMT jednáními v tomto rozhodnutí specifikovanými, čímž porušil ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, k újmě společnosti Český Mobil, a. s. a také k újmě spotřebitelů;

č. j. 2 A 12/2002 – OL - 730

2. podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, Úřad předchůdci žalobce zakázal pokračovat ve zneužívání dominantního postavení a ve zneužívání monopolního postavení uvedeným jednáním;

3. podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. h) a ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, Úřad předchůdci žalobce uložil pokutu ve výši 48 000 000 Kč.

Protože věc nebyla Vrchním soudem v Olomouci skončena do 31. 12. 2002, byla podle ustanovení § 132 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.) postoupena Nejvyššímu správnímu soudu k dokončení v řízení podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního soudního řádu správního. Rozsudkem tohoto soudu ze dne 21. 12. 2004, č. j. 2 A 12/2002 - OL - 503, byla žaloba zamítnuta.

Nálezem Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2007, sp. zn. II. ÚS 192/05, byl k ústavní stížnosti podané předchůdcem žalobce zrušen výše označený rozsudek Nejvyššího správního soudu, jakož i uvedená správní rozhodnutí žalovaného v prvním i druhém stupni.

Společnost Eurotel Praha, spol. s r. o. ke dni 1. 7. 2006 zanikla a její jmění přešlo na jejího právního nástupce, společnost Český Telecom, a. s., která k témuž dni změnila obchodní firmu na Telefónica 02 Czech Republic, a. s. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 107 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. prvním výrokem tohoto usnesení rozhodl tak, že v dalším řízení o podané žalobě bude pokračovat se společností Telefónica 02 Czech Republic, a. s., jako žalobcem.

V důsledku rozhodnutí Ústavního soudu ovšem již neexistuje žalobou napadané správní rozhodnutí ani správní rozhodnutí prvního stupně, nejsou tedy splněny podmínky řízení o předmětné žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, přičemž tento nedostatek je neodstranitelný. Nejvyššímu správnímu soudu tudíž nezbylo, než postupem dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. žalobu odmítnout.

Pokud jde o náklady řízení, ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. stanoví, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta. Ovšem podle § 60 odst. 8 s. ř. s., jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může soud přiznat účastníkovi, který měl ve věci alespoň částečný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení i v těch případech, kdy soudní řád správní stanoví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení právo. V daném případě Nejvyšší správní soud shledal tyto důvody zvláštního zřetele hodné pro přiznání náhrady nákladů žalobci, neboť Ústavní soud dospěl k závěru, že žalobou napadená rozhodnutí porušovala ústavní práva žalobce a že je tudíž měl zrušit již Nejvyšší správní soud. Žalobce tedy měl v konečném důsledku ve věci úspěch, byť jeho právnímu předchůdci původním rozsudkem Nejvyššího správního soudu, který byl následně Ústavním soudem zrušen, náhrada nákladů řízení přiznána nebyla.

č. j. 2 A 12/2002 – OL - 731

Náhradu nákladů řízení tedy tvoří částka 1000 Kč za zaplacený soudní poplatek, částka 3500 Kč jako paušální náhrada mimosmluvní odměny advokáta (§ 133 s. ř. s., § 11 vyhlášky č. 484/2000 Sb.), částka 375 Kč na paušálních náhradách hotových výdajů za 5 úkonů právní služby po 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. za použití čl. II vyhlášky č. 276/2006 Sb.), zvýšeno o sazbu DPH ve výši 19%, celkem tedy 5611 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 20. prosince 2007

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru