Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Kss 8/2013 - 68Usnesení NSS ze dne 18.12.2013

Způsob rozhodnutíopravné
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

16 Kss 8/2013 - 68

OPRAVNÉ USNESENÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu rozhodl předsedou senátu JUDr. Vojtěchem Šimíčkem v právní věci navrhovatele předsedy Okresního soudu v Ostravě se sídlem U Soudu 6187/4, Ostrava, proti Mgr. P. V., zastoupené JUDr. Jitkou Šejharovou, advokátkou se sídlem Věštínská 32, Praha 5, o nároku kárně obviněné soudkyně na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s kárným řízením,

takto:

Výrok „II.“ rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2013, č. j. 16 Kss 8/2013 - 61, se mění:

II. Česká republika - Okresní soud v Ostravě, U Soudu 6187/4, Ostrava, je povinna náhradu nákladů v celkové výši 8.681,20vyplatit k rukám Mgr. P. V., soudkyně Okresního soudu v Ostravě, ve lhůtě do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, a to ve prospěch účtu číslo 901856033/0800.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud rozhodnutím ze dne 28. listopadu 2013 přiznal kárně zproštěné obviněné náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s kárným řízením v celkové výši 8.681,20 Kč. Tuto částku tvořily náklady kárně obviněné na obhajobu v průběhu kárného řízení a cestovní výdaje, které v souvislosti s cestou k ústnímu jednání konanému u Nejvyššího správního soudu dne 3. 10. 2013 kárně obviněná vynaložila.

Přípisem ze dne 5. 12. 2013 kárně obviněná upozornila na zjevnou nesprávnost v části II. výroku, ve kterém soud vyzval Českou republiku - Okresní soud v Ostravě k vyplacení náhrady nákladů ve výši 6.866,20 Kč, ačkoli dle výroku I. i odůvodnění kárně obviněné náležela náhrada nákladů ve výši 8.681,20 Kč.

Nejvyšší správní soud shledal, že svým rozhodnutím ve výroku II. pochybil, neboť kárně obviněné náleží náhrada nákladů ve výši uvedené ve výroku I. rozhodnutí.

Zákon č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, nemá žádné ustanovení týkající se opravy rozhodnutí. Podle § 25 téhož zákona, nestanoví-li tento zákon jinak nebo nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, v kárném řízení se přiměřeně použijí ustanovení trestního řádu.

Opravu vyhotovení a opisu rozsudku obsahuje trestní řád v § 131. Podle jeho odst. 1 předseda senátu může zvláštním usnesením kdykoli opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo ve vyhotovení rozsudku a jeho opisech, tak, aby vyhotovení bylo v naprosté shodě s obsahem rozsudku, jak byl vyhlášen. Opravu může nařídit i soud vyššího stupně. Podle jeho odst. 2 opis usnesení o opravě se doručí všem osobám, jimž byl doručen opis rozsudku.

Podle znění uvedeného ustanovení lze podle trestního řádu opravit jen písemné vyhotovení rozsudku tak, aby bylo v souladu s rozsudkem vyhlášeným. Jiné nedostatky, například zřejmé nesprávnosti při vyhlášení rozsudku, zřejmě lze napravit jen v řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích. Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů však, oproti trestnímu řádu, připouští jen řízení o obnovu řízení, jiné opravné prostředky nepřipouští. Za této situace je možné dojít k závěru, že v řízení podle zákona č. 7/2002 Sb., může opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti vzniklé ať při vyhlášení rozhodnutí, nebo při písemném vyhotovení rozhodnutí jen kárný soud, který takové rozhodnutí vydal.

V odůvodnění předmětného rozhodnutí kárný senát Nejvyššího správního soudu uvedl, z jakého důvodu přiznal kárně obviněné náhradu účelně vynaložených nákladů, jaké položky byly započteny do těchto nákladů a s odkazem na zákonné předpisy a předložené důkazy odůvodnil rovněž jejich jednotlivou výši. Takto dospěl k částce 8.681,20, která byla též správně uvedena ve výroku I. rozhodnutí.

Z důvodu písařské chyby však byla ve výroku II. uvedena částka odlišná. Jelikož je ale z odůvodnění rozhodnutí zřejmé, že tato částka byla uvedena chybně a jedná se o zjevnou nesprávnost, změnil výrok dotčeného rozhodnutí předseda kárného senátu tímto opravným usnesením.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. prosince 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček


předseda kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru