Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Kss 2/2021 - 23Rozhodnutí NSS ze dne 07.04.2021

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

16 Kss 2/2021 - 23

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl na neveřejném zasedání konaném dne 7. 4. 2021 v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a členů JUDr. Pavla Příhody, Mgr. Martina Šalamouna, JUDr. Petra Vlacha, JUDr. Michala Žižlavského a prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc., v právní věci kárné navrhovatelky: předsedkyně Městského soudu v Praze, se sídlem Slezská 9, Praha 2, proti kárně obviněné: JUDr. Naděžda Miková, soudkyně Městského soudu v Praze, se sídlem Slezská 9, Praha 2, o návrhu na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudkyně ze dne 1. 3. 2021,

takto:

Podle § 14 písm. b) věty před středníkem zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

řízení o kárné odpovědnosti kárně obviněné:

JUDr. Naděžda Miková nar. X, soudkyně Městského soudu v Praze,

pro skutky, které měly dle kárné navrhovatelky spočívat v tom,

ž e

jako soudkyně Městského soudu v Praze

I.

vědomě a opakovaně porušovala své povinnosti vyplývající z § 158 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 79 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, tím, že ve věcech vedených u Městského soudu v Praze pod sp. zn.

1) 78 Cm 27/2020 usnesení ve věci samé, vyhlášené dne 27. 11. 2020, vyhotovila a předala k vypravení účastníkům až dne 21. 1. 2021, čímž překročila zákonnou lhůtu k jeho vypravení o 24 dnů,

2) 83 Cm 1732/2016 usnesení ve věci samé, vyhlášené dne 27. 11. 2020, vyhotovila a předala k vypravení účastníkům až dne 16. 2. 2021, čímž překročila zákonnou lhůtu k jeho vypravení o 50 dnů,

3) 36 Cm 100/2007 rozsudek, vyhlášený dne 6. 10. 2020, dosud nevyhotovila, čímž již překročila nejzazší 3 měsíční lhůtu pro vypravení vyhlášeného rozsudku, 4) 83 Cm 1185/2019 usnesení ve věci samé, vyhlášené dne 4. 9. 2020, vyhotovila a předala k vypravení účastníkům až dne 19. 10. 2020, čímž překročila zákonnou lhůtu k jeho vypravení o 14 dnů,

5) 83 Cm 1848/2018 usnesení ve věci samé, vyhlášené dne 1. 9. 2020, vyhotovila a předala k vypravení účastníkům až dne 7. 10. 2020, čímž překročila zákonnou lhůtu k jeho vypravení o 6 dnů,

6) 78 Cm 7/2020 usnesení, vyhlášené dne 6. 10. 2020, vyhotovila a předala k vypravení účastníkům až dne 11. 11. 2020, čímž překročila zákonnou lhůtu k jeho vypravení o 6 dnů,

7) 83 Cm 1551/2019 usnesení ve věci samé, vyhlášené dne 2. 10. 2020, vyhotovila a předala k vypravení účastníkům až dne 5. 11. 2020, čímž překročila zákonnou lhůtu k jeho vypravení o 3 dny,

8) 83 Cm 99/2020 usnesení ve věci samé, vyhlášené dne 4. 9. 2020, vyhotovila a předala k vypravení účastníkům až dne 7. 10. 2020, čímž překročila zákonnou lhůtu k jeho vypravení o 2 dny,

II.

vědomě porušila své povinnosti vyplývající z § 156 odst. 3 za použití § 167 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 79 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, tím, že ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 83 Cm 18/2019 pozměnila obsah protokolu o jednání konaném dne 14. 2. 2020, při kterém vyhlásila usnesení o zamítnutí návrhu ve věci, tak, že s časovým odstupem změnila obsah tohoto usnesení tak, že návrhu naopak vyhověla, o čemž vyhotovila samostatný protokol o vyhlášení rozhodnutí, a následně také vyhovující usnesení písemně vyhotovila a rozeslala účastníkům řízení,

protože

se kárně obviněná podáním doručeným prezidentu republiky dne 22. 3. 2021 vzdala funkce

soudkyně.

Odůvodnění:

[1] Návrhem došlým Nejvyššímu správnímu soudu, jako soudu kárnému, dne 3. 3. 2021 bylo zahájeno kárné řízení s JUDr. Naděždou Mikovou, a to pro skutky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.

[2] Kárná navrhovatelka dne 23. 3. 2021 oznámila kárnému senátu, že kárně obviněná zaslala prezidentu republiky oznámení o vzdání se funkce soudkyně. Uvedené potvrdila i kárně obviněná svým podáním došlým kárnému senátu dne 24. 3. 2021.

[3] Kancelář prezidenta republiky sdělila kárnému senátu podáním ze dne 24. 3. 2021, č. j. KPR 1499/2021, že jí bylo dne 22. 3. 2021 doručeno oznámení kárně obviněné o vzdání se funkce soudkyně (funkce jí tedy zanikne dnem 30. 6. 2021).

[4] Podle § 14 písm. b) věty před středníkem zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 7/2002 Sb.“), senát bez ústního jednání řízení zastaví, zanikla-li soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu nebo předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, bylo-li vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky, ministru spravedlnosti nebo předsedovi Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu.

[5] Vzhledem k tomu, že kárně obviněná před věcným projednáním kárného návrhu doručila prezidentu republiky oznámení, kterým se vzdala funkce soudkyně, kárný senát řízení o kárném návrhu podle § 14 písm. b) věty před středníkem zákona č. 7/2002 Sb. zastavil.

Poučení: Odvolání proti rozhodnutí v kárném řízení není přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2021

JUDr. Karel Šimka

předseda kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru