Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Kse 4/2011 - 62Rozhodnutí NSS ze dne 19.09.2011

Způsob rozhodnutíuznání viny
Účastníci řízeníMinistr spravedlnosti
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů

přidejte vlastní popisek

15 Kse 4/2011 - 62

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu ve složení: JUDr. Lenka Matyášová, JUDr. Vladimír Veselý, Mgr. MUDr. Radan Kuča, JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Gabriela Vilímková a Mgr. Martina Douchová, projednal v ústním jednání dne 19. 9. 2011 kárnou žalobu ministra spravedlnosti ze dne 14. 4. 2011 proti JUDr. O. S., a rozhodl

takto:

I. Podle § 116 odst. 2 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční

činnosti kárně obviněný

soudní exekutor JUDr. O. S. Exekutorský úřad Hradec Králové, se sídlem Průmyslová 1200/4a, Hradec Králové

je vinen

a) tím, že od blíže nezjištěné doby, nejméně však od 22. 2. 2010 nejméně do 14. 10. 2010 soustavně porušoval, a to minimálně ve spisech sp. zn. 086 Ex 405/02, 196/03, 669/04, 151/05, 517/05, 99/06, 317/06, 38/07, 194/07, 220/07, 203/07, 166/07, 51/08, 36/09, 99/09, 214/09, 3/10, 30/10, 35/10, 52/10, 69/10, 122/10, povinnosti uložené v § 17 a násl. kancelářského řádu (stavovský předpis EK ČR ze dne 23. 5. 2002, v platném znění) pro vedení exekučních spisů, konkrétně § 17 odst. 1, § 18 odst. 2, § 19, § 20 odst. 1, § 21, § 22 odst. 1 tím., že do spisů nezakládal všechny písemnosti vztahující se k dané věci, na spisových obalech nevyznačoval souvislost s jiným spisem, ve spisových značkách uváděl chybné označení příslušného rejstříku ExS, jednotlivé písemnosti do spisů nezakládal chronologicky a neoznačil je při založení spisovou značkou a číslem listu, nevkládal do spisů spisový přehled a doručenky nepřipevňoval k listu doručené listiny, ačkoli mu tyto nedostatky již byly dle ust. § 7a exekučního řádu vytknuty,

tedy

svým jednáním opakovaně porušil povinnosti stanovené stavovským předpisem Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, kancelářský řád

b) tím, že jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce vedené u Exekutorského úřadu Hradec Králové pod sp. zn. 086 Ex 317/06 byl nedůvodně nečinný od 2. 4. 2009 do 1. 10. 2010, ve věci provedení exekuce vedené u Exekutorského úřadu Hradec Králové pod sp. zn. 086 Ex 194/07 byl nedůvodně nečinný od 18. 11. 2008 nejméně do 14. 10. 2010, čímž způsobil v daných řízeních průtahy,

tedy

svým jednáním porušil závažným způsobem ust. § 2 věta druhá, § 46 odst. 1 a odst. 2 věta

prvá a druhá exekučního řádu,

čímž se dopustil ¨

kárného provinění podle § 116 odst. 2 písm. a) exekučního řádu.

II. Za to uložil kárný senát podle § 116 odst. 3 písm. c) exekučního řádu

pokutu ve výši 3 0 0 0 0 Kč.

Tato pokuta je splatná do 30ti dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Nejvyššího správního soudu č. 3762-46127621/0710, variabilní symbol: 15042011.

III. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, se kárně obviněný

zprošťuje

kárné žaloby pro skutek, že

a) jako soudní exekutor dražební jednání konané dne 16. 2. 2010 v rozporu s ust. § 336m odst. 1 o. s. ř. neskončil, ale usnesením č. j. 086 ExS 405/02-71 ze dne 16. 2. 2010 odložil na neurčito a poté, ač neprovedl úkony dle § 336i odst. 2 o. s. ř., nařídil další dražební jednání, přičemž nejnižší podání v dražební vyhlášce č. j. 086 ExS 405/02-76 ze dne 6. 10. 2010 stanovil v rozporu s ust. § 336m odst. 3 o. s. ř.

b) jako soudní exekutor při dražebním jednáním nařízeném usnesením č. j. 086 ExS 517/05-74 ze dne 14. 7. 2010, konaném dne 21. 9. 2010, postupoval v rozporu s ust. § 336i o. s. ř, (tedy nerozhodl o předkupním právu, neoznámil, kteří věřitelé přihlásili své pohledávky a v jaké výši, kteří věřitelé požádali o zaplacení svých pohledávek a v jaké výši a které pohledávky může vydražitel převzít a jaká je výše těchto pohledávek) a § 336j o. s. ř. (před udělením příklepu se nedotázal osob přítomných při dražbě, zda mají námitky proti příklepu), jak vyplývá z protokolu o dražbě nemovitostí č. j. 086 ExS 517/05-90, tento protokol v rozporu s ust. § 2 odst. 2 a 3

vyhl. č. 418/2001 Sb., neobsahuje označení exekutorského úřadu, oprávněného a povinného, přítomných zaměstnanců a dalších osob, dražitelů a složených jistot, rozhodnutí o udělení příklepu a podpisy přítomných, (čl. 5 odst. 1 a čl. 11 Pravidel Profesionální etiky a pravidel soutěže soudních exekutorů),

čímž se měl dopustit

kárného provinění podle § 116 odst. 2 exekučního řádu,

protože uvedené skutky nejsou kárným proviněním.

.

Odůvodnění:

Kárnou žalobu na soudního exekutora podal dle ust. § 117 odst. 2 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále „exekuční řád“) ministr spravedlnosti (dále „kárný žalobce“) dne 14. 4. 2011, Nejvyššímu správnímu soudu byla žaloba doručena dne 18. 4. 2011.

Návrh na zahájení kárného řízení pro kárné provinění dle § 116 odst. 2 exekučního řádu kárný žalobce odůvodňuje tím, že:

1) obviněný soudní exekutor od blíže nezjištěné doby, nejméně však od 22. 2. 2010, nejméně do 14. 10. 2010 plošně a soustavně porušoval, a to minimálně ve spisech sp. zn. 086 Ex 405/02, 196/03, 669/04, 151/05, 517/05, 99/06, 317/06, 38/07, 194/07, 220/07, 203/07, 166/07, 51/08, 36/09, 99/09, 214/09, 3/10, 30/10, 35/10, 52/10, 69/10, 122/10, povinnosti uložené v § 17 a násl. kancelářského řádu (stavovský předpis EK ČR ze dne 23. 5. 2002, v platném znění, pro vedení exekučních spisů, konkrétně § 17 odst. 1, § 18 odst. 2, § 19, § 20 odst. 1, § 221, § 22 odst. 1 tím., že do spisů nezakládal všechny písemnosti vztahující se k dané věci, na spisových obalech nevyznačoval souvislost s jiným spisem, ve spisových značkách uváděl chybné označení příslušného rejstříku ExS, jednotlivé písemnosti do spisů nezakládal chronologicky a neoznačil je při založení spisovou značkou a číslem listu, nevkládal do spisů spisový přehled a doručenky nepřipevňoval k listu doručené listiny.

2) jako soudní exekutor pověřený provedením v návrhu specifikovaných exekucí byl nedůvodně nečinný - sp. zn. 086 Ex 317/06 od 2. 4. 2009 do 1. 10. 2010, sp. zn. 086 Ex 1206/04 od 1. 6. 2010 nejméně do 20. 10. 2010, sp. zn. 086 Ex 194/07 od 18. 11. 2008 nejméně do 14. 10. 2010, čímž způsobil v daných řízeních průtahy, tedy porušil § 2 věta druhá, § 46 odst. 1 a odst. 2 věta prvá a druhá exekučního řádu, resp. § 46 exekučního řádu ve znění účinném do 31. 10. 2009.

3) jako soudní exekutor dražební jednání konané dne 16. 2. 2010 v rozporu s ust. § 336m odst. 1 o. s. ř. neskončil, ale usnesením č. j. 086 ExS 405/02-71 ze dne 16. 2. 2010 odložil na neurčito a poté, ač neprovedl úkony dle § 336i odst. 2 o. s. ř., nařídil další dražební jednání, přičemž nejnižší podání v dražební vyhlášce č. j. 086 ExS 405/02-76 ze dne 6. 10. 2010 stanovil v rozporu s ust. § 336m odst. 3 o. s. ř.

4) jako soudní exekutor při dražebním jednáním nařízeném usnesením č. j. 086 ExS 517/05-74 ze dne 14. 7. 2010 konaném dne 21. 9. 2010 postupoval v rozporu s ust. § 336i o. s. ř, (tedy nerozhodl o předkupním právu, neoznámil, kteří věřitelé přihlásili své pohledávky a v jaké výši, kteří věřitelé požádali o zaplacení svých pohledávek a v jaké výši a které pohledávky může vydražitel převzít a jaká je výše těchto pohledávek) a § 336j o. s. ř. (před udělením příklepu se nedotázal osob přítomných při dražbě, zda mají námitky proti příklepu), jak vyplývá z protokolu o dražbě nemovitostí č. j. 086 ExS 517/05-90, tento protokol v rozporu s ust. § 2 odst. 2 a 3 vyhl. č. 418/2001 Sb., neobsahuje označení exekutorského úřadu, oprávněného a povinného, přítomných zaměstnanců a dalších osob, dražitelů a složených jistot, rozhodnutí o udělení příklepu a podpisy přítomných, čímž porušil čl. 5 odst. 1 a čl. 11 Pravidel Profesionální etiky a pravidel soutěže soudních exekutorů (usnesení EK ČR ze dne 28. 2. 2006).

Kárný žalobce v odůvodnění návrhu konstatuje, že na základě dlouhodobě obtížné spolupráce s obviněným soudním exekutorem při vyřizování stížností na jeho postup, kdy reagoval na žádosti odboru dohledu ministerstva o vyjádření a předložení listin a spisů vždy až po několika urgencích, byla ve dnech 22. – 23. 2. 2010 u něj provedena kontrola jeho úřadu, při níž bylo zjištěno nesprávné vedení exekučních spisů, nesprávné postupy při provádění exekuce prodejem nemovitostí a neodůvodněné průtahy v řízení; tyto nedostatky mu byly vytknuty a zároveň mu bylo uloženo podat do 31. 7. 2010 zprávu o opatřeních přijatých k jejich nápravě. Ani po písemných urgencích exekutor zprávu nezaslal. Dne 14. 10. 2010 byla uskutečněna následná kontrola exekutorského úřadu za účelem prověření stavu problematických oblastí; na základě výsledků kontrol kárný žalobce konstatuje, že jmenovaný soudní exekutor přistupuje nadále k výkonu svěřené činnosti laxně, jeho postupy neodpovídají odborným požadavkům kladeným na tuto profesi ani pravidlům profesionální etiky soudních exekutorů. Na základě obou provedených kontrol dospěl kárný žalobce k závěru, že obviněný exekutor nemá respekt k právním předpisům ani k závěrům kontrolního orgánu Ministerstva spravedlnosti ČR.

Kárný žalobce na základě výše uvedeného spatřuje kárné provinění obviněného soudního exekutora in concreto v následujícím:

ad 1) Obviněný soudní exekutor porušuje povinnosti uložené v § 17 a násl. kancelářského řádu pro vedení exekučních spisů. Nahlédnutím do spisů (identifikovaných výše) není v podstatě možné zjistit aktuální stav věci, spisy jsou rozděleny do nahodilých částí, schází spisový přehled, písemnosti nejsou uspořádány chronologicky, nejsou číslovány. Stav kontrolovaných spisů v říjnu 2010 byl evidentně shodný se stavem při kontrole provedené v únoru 2010; exekutor nepřijal žádná opatření, vše vysvětlil pouze tím, že spisy příliš nepoužívá a pracuje zejména s počítačem. Kárný žalobce však má za to, že například za situace, kdy nový exekutor přebírá spisy po jiném exekutorovi, je nanejvýš důležité, aby v takových případech bylo možné bezpečně zjistit stav věci a bez větších obtíží ve věci pokračovat. Zásadní je pak úplnost, uspořádanost a celková podoba spisu pro soudy při rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím exekutora a jiných procesních návrzích, jakož i pro oprávněné osoby a orgány při nahlížení do spisu. Do spisů nejsou zakládány výsledky tzv. součinnosti, na rozhodnutích není vyznačena právní moc, rozhodnutí jsou označována značkou ExS (je zřejmé, že písemnost byla vydána exekutorem JUDr. S.), což je v rozporu s tvorbou spisové značky dle s § 19 kancelářského řádu. Počítačová evidence vedená kontrolovaným exekutorem v programu AURA není „elektronickým spisem“, jak se exekutor domnívá, jednotlivé k dokumenty nejsou v nezměnitelné podobě, nejsou řádně podepsány, popř. konvertovány; způsob zálohování dat není dostatečně bezpečný pro případ krádeže nebo zničení počítačového zařízení či softwaru. Veškeré dokumenty v informačním systému AURA, který soudní exekutor využívá, nejsou uloženy ve formátu pdf, nýbrž některé jsou ukládány ve formátu doc; nelze je tedy charakterizovat jako nezaměnitelné, byť jsou opatřeny el. podpisem osoby, která je vyhotovila.

ad 2) Kontrolou provedenou dne 14. 10. 2010 byly zjištěny průtahy v řízení vedeném:

sp. zn. 086 Ex 317/06 - pověření k provedení exekuce bylo exekutorovi doručeno dne 3. 5. 2006, dne 4. 5. 2006 exekutor povinného vyzval k dobrovolné úhradě vymáhané částky, v květnu 2006 provedl lustrace majetku povinného, dne 21. 6. 2006 požádal o vyznačení doložky právní moci na usnesení o nařízení exekuce (vyznačena dne 18. 7. 2006 ke dni 7. 6. 2006), dne 11. 7. 2006 vydal soudní exekutor exekuční příkaz k postižení obchodního podílu povinného, dne 12. 7. 2006 vydal exekuční příkaz srážkou ze mzdy. Dne 10. 8. 2006 povinný písemně informoval exekutora, že podal žalobu pro zmatečnost proti nařízení exekuce, neboť exekuční titul není pravomocný ani vykonatelný; dne 6. 4. 2007 vyrozumívá exekutor poddlužníky o právní moci obou vydaných exekučních příkazů; následně až dne 2. 4. 2009 vydal soudní exekutor exekuční příkaz postižením členského podílu povinného v bytovém družstvu (informaci o členství povinného měl přitom již od 10. 8. 2006, příkaz doručoval až v říjnu 2010, a to i bytovému družstvu dne 1. 10. 2010). Dne 1. 10. 2010 vydal soudní exekutor exekuční příkaz k postižení obchodního podílu povinného, dne 19. 10. 2010 prováděl opakované lustrace majetku povinného, poddlužníky (bytové družstvo a obchodní společnost) vyrozuměl o právní moci dne 20. 10. 2010; dle evidence vedené soudním exekutorem nebylo dosud (r. 2011) nic uhrazeno ani vymoženo. Kárně obviněný tedy nečinil po dobu cca 18 měsíců žádné úkony směřující k vymožení pohledávky.

sp. zn. Ex 1206/04 - dne 29. 4. 2010 podal oprávněný exekučnímu soudu návrh na zproštění pověření JUDr. S. k provedení exekuce (odůvodněn nečinností exekutora), návrh byl exekutorovi doručen dne 1. 6. 2010 k vyjádření ve lhůtě do 30 dnů, o vyjádření byl exekutor opakovaně požádán dne 2. 8. 2010, dne 20. 10. 2010, exekutor nereagoval; bezdůvodnou nečinností porušil ust. § 96 exekučního řádu a § 128 o. s. ř.

sp. zn. 086 Ex 194/07 – v uvedeném spise byly zjištěny průtahy v řízení již předchozí kontrolou, konkrétně byly shledány průtahy v řízení od listopadu 2008, kdy byly provedeny částečně úhrady povinným, do doby kontroly v únoru 2010; tyto průtahy byly exekutorovi vytknuty. Následnou kontrolou v říjnu 2010 byla zjištěna přetrvávající nečinnost spočívající v tom, že od listopadu 2008 nebyl proveden žádný úkon. Soudní exekutor byl pověřen k provedení exekuce usnesením OS v Třebíči č. j. 9 Nc 1227/2007 - 3 ze dne 11. 9. 2007, dne 19. 9. 2007 vydal exekuční příkaz k prodeji movitých věcí (ten dle obsahu spisu předloženého při kontrole nerealizoval), dne 29. 10. 2007 požádal exekuční soud o vyznačení doložky právní moci na usnesení o nařízení exekuce (vyznačena dne 19. 11. 2007 ke dni 9. 11. 2007), ve dnech 15. 11. 2008 byly provedeny částečné úhrady povinným ve výši 10 000 Kč a 4 000 Kč (celkem vedeno pro 37 723 Kč). Soudní exekutor je povinen provádět úkony v řízení neprodleně po svém pověření, a to i bez návrhu účastníků. Podle informací, které o povinném zjistí, volí způsob exekuce a v exekuci pokračuje až do úplného vymožení povinnosti, příslušenství a nákladů řízení. V úkonech provádění exekuce může ustat jen v případě, kdy tak stanoví zákon. Je povinností exekutora, aby aktivně zjišťoval postižitelný majetek povinného. Na výkon exekuce kárně obviněný soudní exekutor v daném případě však zcela rezignoval, žádný zákonný důvod k nečinnosti u něj nenastal. Soudní exekutor tak porušil opakovaně zákonnou povinnost postupovat při provádění exekuce plynule, rychle a účelně.

ad 3) Soudní exekutor ve věci vedené pod sp. zn. 086 Ex 405/02 poté, co se k dražbě spoluvlastnického podílu k nemovitosti nařízené na den 16. 2. 2010 nedostavil žádný zájemce a nebylo tak učiněno žádné podání, nepostupoval v souladu s ust. § 336m odst. 1 o. s. ř. a dražební jednání neskončil, ale jednání usnesením č. j. 086 ExS 405/02-71 ze dne 16. 2. 2010 odročil na neurčito; neučinil tedy úkony dle § 336i odst. 2 o. s. ř., přesto následně dne 6. 10. 2010 vydal usnesení č. j. 086 ExS 405/02-76 o nařízení dalšího dražebního jednání, kdy nejnižší podání určil ve výši½ výsledné ceny; v usnesení č. l. 62 ze dne 22. 11. 2009 určil soudní exekutor výslednou cenu spoluvlastnického podílu povinného samostatně na nemovitostech ad a) a ad b) – ve skutečnosti však určil vždy cenu celé nemovitosti, jejíhož spoluvlastnického podílu se exekuce týkala), v odůvodnění pak uvedl, že určená výsledná cena bude podkladem pro stanovení nejnižšího podání. V usnesení o nařízení dražebního jednání č. l. 76 ze dne 6. 10. 2010 výslednou cenu uvádí jednak výslednou cenou celé nemovitosti a jednak jako podílu ¼, nejnižší podání pak stanovil z výsledné ceny podílu. Ohledně stanovení výsledné ceny a nejnižšího podání spoluvlastnického podílu tak exekutor postupoval v dražební vyhlášce v rozporu s ust. § 336m odst. 3 o. s. ř., kdy se odchýlil od pravomocného usnesení o ceně, aniž by změnu v dražební vyhlášce jakkoli zdůvodnil.

ad 4) Ve věci vedené pod sp. zn. 086 EX 517/05 není ze spisu patrno, kdy soudní exekutor zjišťoval, zda povinný vlastní nemovitosti a proč dražil nemovitost až dne 21. 9. 2010. Usnesení o ustanovení znalce ze dne 12. 3. 2009 obsahuje výrok „soudní exekutor ustanovuje H. L. Ing. znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí“ navozující dojem, že exekutor je orgánem oprávněným jmenovat znalce do jeho funkce, nikoli tím, kdo znalce přibírá k podání znaleckého posudku. V poučení exekutor uvádí, že proti usnesení je možno podat odvolání, ačkoli proti usnesení o ustanovení znalce je odvolání nepřípustné - § 202 odst. 1 písm. a) o. s. ř. Naopak exekutor nedává poučení o právu podat proti osobě znalce námitku podjatosti. Výroky usnesení o ceně ze dne 3. 6. 2010 obsahují formulace směšující výrokovou část s odůvodněním a citací právních předpisů, výroky jsou logicky i jazykově neuspořádané. Např. výrok II zní: „Soudní exekutor určuje .... cenu jednotlivých práv a závad spojenými s nemovitostmi takto: žádné nejsou“ Dražební vyhláška ze dne 14. 7. 2010 trpí obdobnými vadami (výrok III). Označení místa, kde se koná dražba je značně vágní („v Průmyslová 1200, Hradec Králové), přitom v uvedeném místě se nachází několikapatrová administrativní budova. Protokol o dražbě nesplňuje nároky na písemnost vyhotovenou soudním exekutorem. Neobsahuje informace o přihlášených pohledávkách. Není uvedeno, kdo dražbu vedl a kdo se jí účastnil – uveden pouze ing. M. Č. bez ověření totožnosti. Není uvedeno, zda někdo uplatnil předkupní právo, zda byla složena dražební jistina, v jaké výši a jakým způsobem, zda exekutor poučil přítomné o tom, kdo se nesmí dražby jako dražitel účastnit. Zásadní je rozpor v protokolaci usnesení o příklepu a jeho písemném vyhotovení Formulace uvedené v protokolu „Soudní exekutor uděluje příklep dražiteli ing. M. Č., bytem J. 1167/57, P. za nejvyšší podání 40 000 Kč“ neodpovídá výrokové části písemného vyhotovení usnesení o příklepu. V protokolu není vydražitel označen rodným číslem, není zde uvedena vydražená nemovitost, chybí výrok o lhůtě k doplacení nejvyššího podání a započtení dražební jistoty, chybí údaj o tom, zda exekutor rozhodnutí odůvodnil a dal poučení o opravném prostředku. Rozhodnutí exekutora v řízení o prodeji nemovitosti trpí vážnými vadami; protokol o dražbě nemovitosti buď neodpovídá průběhu dražby, nebo exekutor neprovedl dražbu dle ust. § 336i a násl. o. s. ř.

Obviněný soudní exekutor se k návrhu kárného žalobce písemně nevyjádřil.

Při ústním jednání dne 19. 9. 2011 kárný žalobce setrval na písemném návrhu v plném rozsahu, a navrhl vzhledem k četnosti zjištěných pochybení a s ohledem na dosavadní přístup kárně obviněného, jako kárné opatření uložení pokuty ve výši 50 000 Kč.

Obviněný soudní exekutor v úvodu své obhajoby namítl, že nesouhlasí s účastí pracovnice odboru dohledu ministerstva spravedlnosti při jednání, neboť kárným žalobcem je ministr spravedlnosti osobně, tedy přítomen má být JUDr. Pospíšil, a dále uplatnil námitku prekluze, neboť kárná žaloba byla dle jeho názoru podána po lhůtě.

Kárný senát neshledal tyto námitky důvodné.

Návrh na zahájení kárného řízení byl řádně kárným žalobcem, tj. ministrem spravedlnosti JUDr. Jiřím Pospíšilem, sepsán a vlastnoručně podepsán. Není přitom vyloučeno, aby kárný žalobce, jakožto každý účastník řízení byl na základě plné moci v řízení před soudem zastupován. Nechat se v řízení zastupovat zástupcem, kterého si účastník zvolí, je právem každého účastníka řízení (srovn. § 24 o. s. ř.).

Kárný návrh byl doručen kárnému soudu dne 14. 4. 2011. Z návrhu, jakož i z předložených listin (Zpráva o provedení kontroly u soudního exekutora) bylo prokázáno, že kontrola ministerstva spravedlnosti, při níž byla zjištěna pochybení obviněného soudního exekutora, která jsou předmětem kárného návrhu, byla provedena dne 14. 10. 2010.

Podle ust. § 117 odst. 3 exekučního řádu kárná žaloba musí být podána do 6 měsíců ode dne, kdy se kárný žalobce o kárném provinění dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy ke kárnému provinění došlo. Do šestiměsíční lhůty se nezapočítává doba, po kterou se provádějí přípravné úkony k prověření, zda ke kárnému provinění došlo, nejvýše však v délce dvou měsíců. Kárný žalobce se prokazatelně (nejdříve) dozvěděl o kárném provinění dne 14. 10. 2010, tj. při provádění kontroly; podal-li kárný návrh u kárného soudu dne 14. 4. 2011, učinil tak v šestiměsíční zákonné lhůtě (subjektivní lhůta), současně byla v případě skutků v návrhu vymezených dodržena rovněž objektivní prekluzivní lhůta.

Kárné řízení je vedeno pro následující skutky:

a) opakované porušování kancelářského řádu při vedení exekučních spisů

Jedná se o přetrvávající nedostatky, které byly exekutorovi vytknuty již kontrolou v únoru 2010, následnou kontrolou dne 14. 4. 2010 bylo zjištěno, že nebyla sjednána náprava a soudní exekutor nadále vede spisy nevyhovujícím způsobem. Obhajobě soudního exekutora, že vede elektronický spis, neboť takto byl i při pořizování programu AURA, který používá, informačním technikem ujištěn, nelze přisvědčit. Počítačová evidence, kterou exekutor vede, obsahuje rovněž dokumenty zpracované v programu Word, které jsou uloženy ve formátu „doc“; takové písemnosti nelze považovat za dokumenty v nezměnitelné podobě, které by byly řádně podepsány, popř. byly konvertovány. Takovou podobu mohou mít pouze dokumenty ve formátu pdf. Lze tedy uzavřít, že exekutor nepochybně má na výběr, zda bude vést elektronický spis nebo spis v listinné podobě (§ 46 odst. 2 in fine exekučního řádu), v každém případě však musí kterýkoli ze způsobů vedení spisu splňovat veškeré požadavky kladené na vedení spisu exekučním řádem, resp. kancelářským řádem a ostatními právními předpisy upravujícími vedení spisové služby (zák. č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o archivnictví a spisové službě vč. prováděcích předpisů k němu). Pokud vede soudní exekutor spis pouze v elektronické podobě, musí vždy veškeré písemnosti doručené mu v listinné podobě převést do elektronické podoby. V případě obviněného soudního exekutora však jsou spisy vedeny „částečně“ na počítači (přitom se nejedná o elektronický spis) a „částečně“ v listinné podobě, přitom ani v jednom případě nesplňuje vedení spisu požadavek kancelářského řádu (chronologická neuspořádanost, nečíslování, nepřehlednost), což má za následek netransparentnost a chaotičnost spisu jakožto celku.

Rovněž i ze spisů, které byly předloženy v průběhu kárného řízení k důkazu stran skutků ad b) a c) vyplynulo, že jednotlivé stránky ve spisech nejsou chronologicky číslovány, spisy neobsahují veškeré listiny (které jsou však dle vyjádření obviněného „v elektronickém spise“). Je zjevné, že obviněný soudní exekutor nedodržuje základní požadavky na formální zpracování spisů trvale. Nenaplňuje-li soudní exekutor podmínky, které pro vedení elektronického spisu předpisy vyžadují, je povinen dokumenty, které vede ve své evidenci elektronicky, vytisknout a zařadit do spisu v listinné podobě tak, aby spis obsahoval v chronologické posloupnosti veškeré písemnosti s požadovanými náležitostmi a byl úplný.

b) průtahy v řízení

Ve věci sp. zn. 086 EX 317/06 byl proveden důkaz spisem, z něhož vyplynuly následující podstatné skutečnosti:

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 sp. zn. 74 Nc 523/2006 - 9 ze dne 20. 4. 2006 byl soudní exekutor pověřen provedením exekuce ve věci oprávněného WOODEX CZ a. s. proti povinnému Ing. M. T.; soudní exekutor následně činil úkony v exekučním řízení (výzva povinnému k dobrovolné úhradě dne 4. 5. 2006, lustrace majetku povinného dne 11. 5. 2006; mezi jinými byla dne 24. 7. 2006 doručena odpověď k žádosti o sdělení údajů Bytovým družstvem Okřínecká, ze které se podává, že povinný je členem BD při společném členství s manželkou s uvedením prostor, jejichž je povinný spolu s manželkou nájemcem). Dne 10. 8. 2006 byla soudnímu exekutorovi doručena písemnost, v níž povinný sděluje, že prověřením spisu u OS pro Prahu 9 i na Městském soudě v Praze mu bylo sděleno, že daná exekuce se nezakládá na právním základě vzhledem k faktu, že v dané věci (37 Cm 96/2005) probíhá soudní řízení, které nebylo k dnešnímu dni dosud rozhodnuto. Soud proto usnesení o pověření provedením exekuce 74 Nc 523/2006 - 9 vydal zmatečně, a to z důvodu, že řádně podaný odpor proti platebnímu rozkazu nebyl včas zařazen do spisu. Povinný uvádí, že podal žádost o zrušení předmětného usnesení, žádá o pozastavení celé věci až do jejího vyřešení s odkazem na svůj kontaktní mobilní telefon. Dne 4. 9. 2006 byla soudnímu exekutorovi v kopii zaslána žaloba pro zmatečnost, kterou podal povinný proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9, kterým byl soudní exekutor pověřen provedením exekuce.

Dne 2. 4. 2009 vydal soudní exekutor exekuční příkaz 086 ExS 317/06-30 k provedení exekuce (postižením členských práv a povinností povinného jako člena družstva; tento příkaz byl doručen dle přiložené doručenky oprávněnému dne 5. 10. 2010, dne 8. 10. 2010 bylo doručeno povinnému 8. 10. 2010 (vyvěšeno na úřední desce). Dne 1. 10. 2010 vydal soudní exekutor exekuční příkaz 086 ExS 317/06-33 k provedení exekuce postižením podílu povinného jako společníka ve společnost INTERCO s. r. o. Dne 20. 10. 2010 rozeslal soudní exekutor vyrozumění o nabytí právní moci uvedených příkazů. V uvedené věci kárný žalobce žaluje nečinnost obviněného soudního exekutora v období od 2. 4. 2009 do 1. 10. 2010.

Obviněný soudní exekutor na svoji obhajobu uvedl, že „oprávněný šel do konkurzu“, konkurzní správce neoznámil, zda trvá nebo netrvá na exekuci. Hájil se rovněž podanou žalobou na zmatečnost, tudíž došlo k určitým objektivně zapříčiněným prodlevám.

Tvrzení obviněného však dílem je irelevantní ve vztahu ke skutku, který je žalován, a dílem nemá oporu ve spise. Ze spisového materiálu vyplývá, že kárně obviněnému byla dne 4. 9. 2006 v kopii zaslána žaloba pro zmatečnost, kterou podal povinný proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9. Dne 2. 4. 2009 vydal kárně obviněný exekuční příkaz k provedení exekuce postižením členských práv a povinností povinného jako člena družstva. Tento příkaz ze dne 2. 4. 2009 byl doručen dle přiložené doručenky oprávněnému až dne 5. 10. 2010, dne 8. 10. 2010 bylo doručeno povinnému a dne 8. 10. 2010 bylo vyvěšeno na úřední desce. Dne 1. 10. 2010 vydal kárně obviněný exekuční příkaz 317/06 k provedení exekuce postižením podílu povinného jako společníka ve společnosti INTERCO a dne 20. 10. 2010 kárně obviněný rozeslal vyrozumění o nabytí právní moci uvedených příkazů. Žalovaná nečinnost tedy nesouvisí s žalobou na zmatečnost, kárně obviněný není žalován za období od roku 2006 do roku 2009, ale až poté, konkr. od 2. 4. 2009, kdy kárně obviněný vydal exekuční příkaz k provedení exekuce postižením členských práv do 1. 10. 2010, kdy vydal exekuční příkaz k provedení exekuce postižením podílu povinného jako společníka ve společnosti INTERCO, přitom v mezidobí ničeho nečinil.

Tvrdí-li obviněný soudní exekutor, že oprávněný se ocitl v konkurzu, je třeba především poukázat na fakt, že byl-li prohlášen konkurz na oprávněného, tato skutečnost sama o sobě nemá pro provádění úkonů v exekuci na majetek povinného žádný význam a exekutorovi nic nebrání konat. Nelze přijmout ani obhajobu obviněného, když tvrdí, že nekonal, protože správce konkurzní podstaty podal návrh na zastavení řízení (jakkoli v úvodu obhajoby uvedl, že „správce neoznámil, zda trvá nebo netrvá na exekuci“), neboť toto tvrzení nemá oporu ve spise a obviněný tuto skutečnost neprokázal ani při jednání. Pokud správce konkurzní podstaty oprávněného, tzn. osoba, která je oprávněna činit dispoziční úkony v řízení, navrhne zastavení exekučního řízení, má taková skutečnost nepochybně zásadní význam pro další postup exekutora v řízení. Nicméně tvrzení obviněného soudního exekutora o existenci návrhu na zastavení řízení bylo lze zjistit pouze z obsahu spisu, žádná taková listina se však ve spise nenacházela; nadto z předloženého exekutorského spisu bylo zjištěno, že poslední č. l. je 76, předtím je č. l. 71, 70, 68; ve spisovém přehledu je uvedeno pod č. l. 75 návrh na zastavení exekuce, listina má č. l. 75 a ze spisu se podává, že listina je vydána 13. 6. 2011 a listina s č. l. 76 je vydána 24. 8. 2011. Z uvedeného presumovaného chronologického sledu uvedených listin ve spise je zřejmé, že v období od 2. 4. 2009 do 1. 10. 2010 obviněný soudní exekutor nemohl disponovat žádnou žádostí konkurzního správce o zastavení řízení, neboť tato je datována dle řazení listin až v roce 2011.

Ve věci sp. zn. 086 Ex 194/07 byl proveden důkaz spisem, z něhož vyplynuly následující podstatné skutečnosti:

Usnesením Okresního soudu v Třebíči č. j. 9 Nc 1227/2007 - 3, ze dne 11. 9. 2007, byl soudní exekutor pověřen provedením exekuce ve věci oprávněného PRO-Factor cz, s. r. o. proti povinnému T. K. Dne 19. 9. 2007 vydal exekutor exekuční příkaz č. j. 086 ExS 194/07-04 k provedení exekuce prodejem movitých věcí, dne 29. 10. 2007 zaslal stejnopis OS v Třebíči k vyznačení právní moci (vyznačena dne 19. 11. 2007 ke dni 9. 11. 2007). Od tohoto data (tj. 19. 9. 2007) nevyplývají ze spisu žádné další úkony (např. lustrace, soupis hmotného majetku, apod), v listopadu 2008 byly provedeny částečně úhrady povinným; až do 18. 10. 2010 nečinil obviněný soudní exekutor žádné úkony. Teprve po kontrole provedené u soudního exekutora ministerstvem spravedlnosti dne 14. 10. 2010, provedl dne 18. 10. 2010 soudní exekutor lustrace v katastru nemovitostí. Obviněný soudní exekutor je obviněn z nečinnosti od listopadu 2008 nejméně do 14. 10. 2010.

Obviněný soudní exekutor na svou obhajobu uvedl, že nebyly zde žádné vhodné movité věci zjištěny, proto se soupis neprováděl, průběžně byly inkasovány platby od povinného, a to tak, že jsou prováděny tzv. „okružní jízdy“, které pracovník úřadu provádí, objíždí dlužníky a inkasuje hotovost a domlouvá se na další splátce a podobně.

Obhajoba obviněného nemá však oporu ve spise, z něhož nelze nikterak zjistit tvrzené skutečnosti, tzn. prováděné úkony, ale ani to, zda a kdy byla jaká platba vymožena. Kárný senát posoudil soudním exekutorem tvrzené skutečnosti jako neprůkazné, které nelze považovat za ospravedlňující průtahy v řízení po dobu téměř 3 let.

Z nečinnosti byl soudní exekutor obviněn rovněž ve věci sp. zn. Ex 086 1206/04; ze spisu vyplývá, že exekutor byl pověřen provedením exekuce usnesením OS v Hradci Králové ze dne 3. 12. 2004, č. j. Nc 10768/2004 - 7.; je zde založen návrh oprávněného doručený OS v Hradci Králové dne 29. 4. 2010 na změnu exekutora, v němž oprávněný uvádí, že „(v)edení exekuce je ztěžováno průtahy ze strany exekutora, který dosud ničeho nevymohl, exekuční příkaz byl exekutorem vydán 11. 4. 2005, oprávněnému byl doručen až dne 12. 4. 2010. Oprávněný navrhuje, aby dalším provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. T. V. Exekutorský úřad Přerov. Okresní soud zaslal dne 25. 5. 2010 obviněnému soudnímu exekutorovi přípis, v němž uvádí, aby se k návrhu vyjádřil ve lhůtě do 30 dnů s tím, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude soud předpokládat s odkazem na ust. § 101 odst. 4 o. s. ř., že se změnou souhlasí. Kárný senát konstatuje, že za situace, kdy okresní soud stanoví lhůtu pro vyjádření s tím, že současně uplatní právní fikci, pro případ, že vyjádření nebude ve lhůtě zasláno, nelze spatřovat v nečinnosti soudního exekutora žádné provinění.

Kárný senát ke skutkům vymezeným ad b) shrnuje, že shledal průtahy v řízení zapříčiněné neodůvodněnou nečinností obviněného soudního exekutora ve věcech pod sp. zn. 086 EX 317/06 a sp. zn. 086 EX 194/07.

c) nesprávný procesní postup, formální nedostatky v písemnostech

sp. zn. 086 ExS 517/05 – ze spisu byly ověřeny kárným žalobcem uvedené skutečnosti; bylo přitom zjištěno, že předmětné usnesení č. j. 086 ExS 517/06-39 ze dne 12. 3. 2009, obsahuje poněkud zmatečný výrok I., v němž se uvádí: „Soudní exekutor ustanovuje H. L. znalcem“, výrok II. „Znalci se ukládá povinnost vypracovat posudek na tržní cenu nemovitosti ( jejich specifikace) včetně jejich příslušenství a ocenit jednotlivá práva a závady s těmito nemovitostmi spojená“ výrok III. – „Znalci se ukládá, aby podal posudek písemně ve 2 vyhotoveních. do 30 dnů.“ Dále je uvedeno odůvodnění, poučení o možnosti odepřít podání posudku a dále poučení o možnosti podání odvolání do 15-ti dnů. Kárný senát stran vytýkaného pochybení při ustanovení znalce, tak jak formuloval kárný žalobce, se nedomnívá, že by obviněný soudní exekutor poněkud nesrozumitelnou formulací ve výroku I. se dopustil takového pochybení, které by mohlo být považováno za tak zásadní, že by způsobilo nesrozumitelnost či jinou vadu vydané listiny. Rovněž tak bylo ověřeno kárným žalobcem uvedené usnesení č. j. 086 ExS 517/05-71 ze dne 3. 6. 2010 o určení ceny nemovitosti – s odkazem na znalecký posudek ze dne 7. 5. 2010 provedený ing. H. I v tomto případě obviněný soudní exekutor poněkud kostrbatě v jednotlivých výrocích konstatuje, že „určuje závady – nejsou a určuje cenu práv a závad – nejsou, výsledná cena je určena po odečtení těchto na 60 000 Kč.“ Tyto vytýkané závady jsou toliko formulační nesrovnalosti bez vlivu na závadnost obsahu listiny. Dále bylo ověřeno usnesení č. j. 086 ExS 517/05-74 ze dne 14. 7. 2010 o nařízení dražebního jednání, v němž kárný žalobce napadá formální nedostatky, např. nedostačující označení místa konání dražby „ označení Průmyslová 1200“. Z kontextu listiny je však zcela zřejmé, v jakém místě se dražba koná, je-li stejná adresa uvedena v záhlaví téže písemnosti, kde je označen rovněž exekutorský úřad. Rovněž v tomto případě, jakož i v případech dalších nesrovnalostí shledal kárný senát pouze formulační nepřesnosti, přitom dražební vyhláška veškeré podstatné náležitosti obsahovala. Další listinou kárným žalobcem zmíněnou je protokol o dražbě nemovitosti konané v sídle soudního exekutora; v něm jsou uvedeni přítomni: ing. M. Č., bytem J. 1167/57, P. a soudní exekutor, je zde specifikován předmět dražby, datum jednání, soudní exekutor seznámil s předmětem dražby, popisem nemovitosti, dále následují spíše nedopsané údaje, čímž protokol místy je nesrozumitelný, resp. zmatečný (např. SE podle složených dražebních jistot a souhlasného prohlášení přítomných osob mohou dražit .... a nic dále nenásleduje, na konci je uvedeno, že nejvyšší podání učinil dražitel č. 1, poté udělil příklep ing. M. Č. Z uvedeného kárný senát usuzuje, že se jednalo pouze o jednoho dražitele, který nemovitost vydražil, přitom soudní exekutor dopisuje údaje do formuláře; tudíž obsahuje-li např. protokol formulace, že byly osoby poučeny, a soudní exekutor vyzval ty, kteří, apod, přitom se jednalo pouze o jednu osobu, která se dražby účastnila, nedává text smysl. Nelze však z této skutečnosti a priori dovozovat, že soudní exekutor neuvedl všechny osoby, apod. Bylo rovněž ověřeno usnesení o příklepu č. j. 086 ExS 517/05-91 ze dne 21. 9. 2010, v němž kárný žalobce spatřuje rozpor s protokolem o dražbě. Takovou skutečnost však kárný senát nezjistil, byť opět je třeba konstatovat, že jsou zde nedostatky formulační a určité nepřesnosti (označení vydražitele bez rodného čísla v protokole,...). Kárný senát však neshledal věcný rozpor v usnesení o příklepu a protokolu o dražbě. Není pochyb o totožnosti vydražitele, shodné ceně, stejné nemovitosti.; skutečnost, že rodné číslo vydražitele je obsaženo na rozhodnutí o příklepu, je přitom zásadní. I zde je třeba konstatovat stylistické nesrovnalosti („nejvyšší podání učinil vydražitel, dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, vrátí zaplacená jistota – což vzhledem k tomu, že byl pouze jeden, činí opět trochu nesmyslné odůvodnění). Pochybení obdobného charakteru bez jakýchkoli dalších nepříznivých následků a zásahu do práv účastníků řízení byla shledána i v dalším zmiňovaném spise sp. zn. 086 EX 405/02. Prověřením usnesení ze dne 16. 2. 2010, č. j. 086 ExS 405/02-71, usnesení 086 ExS 405/02-76 ze dne 6. 10. 2010 bylo zjištěno pouze pochybení ve správném procesním postupu, aniž by tento postup měl další nepříznivé důsledky. Rovněž tak z výroku usnesení o výsledné ceně nemovitostí v kontextu s obsahem usnesení soudního exekutora o určení ceny nemovitostí ze dne 22. 11. 2009 nebyly shledány věcné nesprávnosti, ale toliko formální nepřesnosti, které však nelze považovat za porušení předpisů, resp. z nich nelze dovozovat, že cena byla stanovena nesprávně.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl kárně obviněný podle § 19 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb., § 226 písm. b) zákona č. 141/1961 S., trestní řád, za použití § 25 zákona č. 7/2002 Sb., obžaloby stran skutků výše uvedených ad c) zproštěn, neboť tyto nejsou kárným proviněním.

Při úvaze o uložení kárného opatření přihlížel kárný senát ke všem okolnostem, které během řízení vyšly najevo. Kárný senát především vážil v případě způsobu vedení spisů skutečnost, že soudní exekutor zcela rezignuje na předchozí výtky, exekuční spisy nadále vede nevyhovujícím způsobem a neučinil dosud ničeho, aby tento nežádoucí stav napravil. V případě nečinnosti obviněného soudního exekutora zvažoval kárný senát především celkovou dobu, po kterou obviněný exekutor byl nedůvodně nečinný. Kárný senát po zvážení těchto okolností s přihlédnutím k částečnému zproštění obvinění soudního exekutora, uložil pokutu ve výši 30 000 Kč.

Poučení: Odvolání proti rozhodnutí v kárném řízení není přípustné (§ 21 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů).

V Brně dne 19. září 2011

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně kárného senátu pro řízení ve věcech exekutorů

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru