Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kss 4/2011 - 69Usnesení NSS ze dne 25.05.2011

Způsob rozhodnutíopravné
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

13 Kss 4/2011 - 69

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 25. 5. 2011 předsedkyní senátu 13 Kss pro řízení ve věcech soudců JUDr. Ludmilou Valentovou ve věci navrhovatele předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem, proti kárně obviněnému JUDr. R. P., zastoupenému JUDr. Jitkou Mothejzíkovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 56, o návrhu kárně obviněného soudce JUDr. R. P. na obnovu řízení věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 13 Kss 3/2010 týkající se bodu I. výroku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 2010 č. j. 13 Kss 3/2010 - 415,

takto:

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného ze dne 11. 5. 2011 č. j. 13 Kss 4/2011 – 60 se opravuje takto:

Podle § 22 odst. 1 a § 25 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů za přiměřeného

použití § 284 odst. 1 trestního řádu

se povoluje obnovařízení

ve věci vedené u Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného pod sp. zn. 13 Kss 3/2010 ve výroku I. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného ze dne 14. 12. 2010 č. j. 13 Kss 3/2010 – 415, jímž byl kárně obviněný JUDr. R. P. uznán vinným kárným proviněním podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného ze dne 14. 12. 2010 č. j. 13 Kss 3/2010 – 415 se ve výroku I. zrušuje v celém rozsahu , tj. ve výroku o vině i uloženém kárném opatření.

Odůvodnění:

Při vyhlášení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného ze dne 11. 5. 2011 č. j. 13 Kss 4/2011 - 60 došlo ke zřejmé chybě v jednom případě v uvedení data vydání původního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného ze dne 14. 12. 2010, č. j. 13 Kss 3/2010 – 415, neboť bylo uvedeno nesprávně datum 14. 10. 2010. Že jde o naprosto zřejmou nesprávnost, vyplývá i z obsahu dalších částí výroku rozhodnutí. Tuto zřejmou nesprávnost bylo třeba opravit.

Zákon č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, nemá žádné ustanovení týkající se opravy rozhodnutí. Podle § 25 téhož zákona, nestanoví-li tento zákon jinak nebo nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, v kárném řízení se přiměřeně použijí ustanovení trestního řádu.

K § 25 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, podle něhož se v kárném řízení přiměřeně použijí ustanovení trestního řádu, se vyjádřil Ústavní soud v nálezu ze dne 21. 1. 2008 sp. zn. III. ÚS 1076/07, v němž, mimo jiné, uvedl: „To však neznamená, že kárné řízení je totéž jako řízení trestní; přiměřeným použitím je míněno, že ustanovení trestního řádu se použijí s přihlédnutím ke smyslu a podstatě kárného řízení, jímž je mimo jiné ochrana integrity soudcovského sboru, nezávislosti a nestrannosti soudců a soudní moci a důvěry veřejnosti v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů.“

Opravu vyhotovení a opisu rozsudku obsahuje trestní řád v § 131.

Podle jeho odst. 1 předseda senátu může zvláštním usnesením kdykoli opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo ve vyhotovení rozsudku a jeho opisech, tak, aby vyhotovení bylo v naprosté shodě s obsahem rozsudku, jak byl vyhlášen. Opravu může nařídit i soud vyššího stupně.

Podle jeho odst. 2 opis usnesení o opravě se doručí všem osobám, jimž byl doručen opis rozsudku.

Podle znění uvedeného ustanovení lze podle trestního řádu opravit jen písemné vyhotovení rozsudku tak, aby bylo v souladu s rozsudkem vyhlášeným. Jiné nedostatky, například zřejmé nesprávnosti při vyhlášení rozsudku, zřejmě lze napravit jen v řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích. Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů však, oproti trestnímu řádu, připouští jen řízení o obnovu řízení, jiné opravné prostředky nepřipouští. Za této situace je možné dojít k závěru, že v řízení podle zákona č. 7/2002 Sb., může opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti vzniklé ať při vyhlášení rozhodnutí, nebo při písemném vyhotovení rozhodnutí jen kárný soud, který takové rozhodnutí vydal.

Kárný soud proto tak postupoval a opravil zřejmou nesprávnost spočívající v uvedení v jednom případě nesprávného data vydání původního rozhodnutí (ačkoliv v jiných částech výroku rozhodnutí je uvedeno jeho správné datum), jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. května 2011

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně kárného senátu 13 Kss pro řízení ve věcech soudců

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru