Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kss 11/2013 - 104Usnesení NSS ze dne 23.04.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

13 Kss 11/2013 - 104

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a členů Mgr. Michala Králíka, Mgr. Jana Jursíka, JUDr. Vladimíra Kubíka, JUDr. Ivo Pavlů a JUDr. Jany Reschové v právní věci kárného navrhovatele: předseda Obvodního soudu pro Prahu 7, se sídlem Ovocný trh 14, Praha 1, proti kárně obviněnému: JUDr. L. K., soudce a předseda senátu Obvodního soudu pro Prahu 7, v řízení o návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce ze dne 4. 11. 2013,

takto:

I. Řízení o kárném návrhu se podle § 14 písm. a) a b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kárný navrhovatel podal proti soudci JUDr. L. K. návrh na zahájení kárného řízení.

Nejvyšší správní soud jako kárný soud obdržel dne 21. 2. 2014 vyjádření kárně obviněného soudce k důvodům uvedeným v návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti. Kárně obviněný se vyjádřil k obsahu návrhu, přičemž odmítl, že by jeho jednání naplnilo znaky kárného provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“). Zároveň ovšem kárnému soudu sdělil, že se rozhodl vzdát se funkce soudce. Následně doručil JUDr. L. K. kárnému soudu kopii rezignační listiny ze dne 25. 2. 2014, v níž sdělil prezidentu republiky, že se vzdává funkce soudce v souladu s § 95 odst. 1 zákona o soudech a soudcích. Podle otisku razítka Kanceláře prezidenta republiky bylo vzdání se funkce oznámeno prezidentu republiky dne 25. 2. 2014.

Podáním doručeným kárnému soudu dne 5. 3. 2014 vzal kárný navrhovatel návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce ze dne 4. 11. 2013 zpět.

Dle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, v relevantním znění (dále jen „zákon č. 7/2002 Sb.“), senát kárného soudu bez ústního jednání řízení zastaví, byl-li návrh na zahájení řízení podán opožděně nebo byl-li vzat zpět. Dle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb. kárný senát bez ústního jednání řízení o kárném návrhu zastaví, zanikla-li soudci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, bylo-li vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky.

V dané věci tedy kárný senát zjistil, že návrh na zahájení řízení byl vzat navrhovatelem zpět, a zároveň, že soudce, proti němuž návrh směřuje, se vzdal funkce soudce.

Z uvedeného vyplývá, že v dané věci nejsou pochybnosti o naplnění podmínek uvedených v citovaných ustanoveních § 14 písm. a) a b) zákona č. 7/2002 Sb. pro zastavení řízení bez nařízení ústního jednání. Vzhledem k tomu bylo rozhodnuto o zastavení předmětného řízení.

Kárný senát rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť ve věci nebylo rozhodnuto meritorně (§ 19 odst. 3 zákona č. 7/2002 Sb., a contrario), žádný z účastníků ostatně o náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s kárným řízením nežádal.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. dubna 2014

JUDr. Jakub Camrda

předseda kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru