Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kss 10/2011 - 82Rozhodnutí NSS ze dne 09.11.2011

Způsob rozhodnutíuznání viny
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

13 Kss 10/2011 - 82

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 9. 11. 2011, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Michala Žižlavského a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedy Okresního soudu v Ostravě, se sídlem Ostrava Poruba, U Soudu 4/6187, proti Mgr. J. Š., soudkyni Okresního soudu v Ostravě, zastoupené JUDr. Petrem Grobelným, advokátem se sídlem Ostrava, Sokolská tř. 21,

takto:

Mgr. J. Š., narozená X, soudkyně Okresního soudu v Ostravě,

se uznává vinnou, že

jako soudkyně Okresního soudu v Ostravě v blíže nezjištěné době od 10. 5. 2011 9.00 hod. do 20. 6. 2011 jako předsedkyně senátu 64 C (samosoudkyně) Okresního soudu v Ostravě v občanskoprávní věci Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 64 C 6/2010 změnila obsah protokolu o jednání ze dne 10. 5. 2011 v části vyhlášeného rozsudku týkající se nákladů řízení, a to tak, že nejprve doplnila celý výrok III. ve znění „ Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení“, tento protokol byl na její pokyn rozeslán účastníkům řízení a posléze opětovně změnila obsah tohoto protokolu o jednání ze dne 10. 5. 2011 tak, že změnila znění již doplněného výroku III. na znění „Žalobce je povinen zaplatit Statutárnímu městu Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava - Jih na náhradě nákladů řízení Kč 11.520 k rukám Mgr. D. C., a to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.“ A dále doplnila protokol o jednání o výrok IV. ve znění „Účastníci nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení“, kdy tento podruhé opravený protokol byl zažurnalizován do spisu sp. zn. 64 C 6/2010,

tedy

zaviněně porušila povinnosti soudce

čímž ohrozila důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů,

tím spáchala

kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

a za to se ukládá

podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

kárné opatření

snížení platu o 2 5 % na dobu 1 roku.

Odůvodnění:

Dne 30. 6. 2011 podala předsedkyně Okresního soudu v Ostravě zastoupená místopředsedou tohoto soudu Mgr. Romanem Pokorným návrh na kárné řízení proti Mgr. J. Š., soudkyni Okresního soudu v Ostravě, pro skutek spočívající v tom, že jako soudkyně Okresního soudu v Ostravě v blíže nezjištěné době od 10. 5. 2011 9.00 hod. do 20. 6. 2011 jako předsedkyně senátu 64 C (samosoudkyně) Okresního soudu v Ostravě v občanskoprávní věci Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 64 C 6/2010 změnila obsah protokolu o jednání ze dne 10. 5. 2011 v části vyhlášeného rozsudku týkající se nákladů řízení, a to tak, že nejprve doplnila celý výrok III. ve znění „ Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení“, tento protokol byl na její pokyn rozeslán účastníkům řízení a posléze opětovně změnila obsah tohoto protokolu o jednání ze dne 10. 5. 2011 tak, že změnila znění již doplněného výroku III. na znění „ Žalobce je povinen zaplatit Statutárnímu městu Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava - Jih na náhradě nákladů řízení Kč 11. 520 k rukám Mgr. D. C., a to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.“ A dále doplnila protokol o jednání o výrok IV. ve znění „Účastníci nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.“, kdy tento podruhé opravený protokol byl zažurnalizován do spisu sp. zn. 64 C 6/2010. V tomto skutku spatřovala předsedkyně Okresního soudu v Ostravě kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a navrhla, aby kárně obviněné soudkyni bylo uloženo kárné opatření podle § 88 odst. 1 písm. d) téhož zákona. Navrhované kárné opatření je jediným možným, které odpovídá závažnosti porušení povinností soudce, neboť nezákonná manipulace s vyhlášeným rozsudkem, v tomto případě dvojnásobná, je ničím neomluvitelná a závažná. Nejedná se u ní také o ojedinělé vybočení. V tomto směru poukázala na to, že soudkyně Mgr. J. Š. vykonává tuto funkci od 11. 1. 1995 dosud, od 1. 2. 1997 u Okresního soudu v Ostravě. Z jejího osobního spisu vyplývá, že jí předsedkyně Okresního soudu v Ostravě dne 26. 2. 2009 udělila výtku podle § 88a zákona č. 6/2002 Sb., za zaviněnou nečinnost při vyřizování věcí starších řad a dále byla rozhodnutím kárného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 9. 2010, sp. zn. 13 Kss 2/2010 uznána vinnou spácháním kárného provinění tím, že způsobila neodůvodněné průtahy v šesti věcech a bylo jí uloženo kárné opatření důtka.

Podle § 8 odst. 2 písm. g) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudce je oprávněn podat předseda okresního soudu proti soudci příslušného okresního soudu a proti soudci jiného okresního soudu.

V daném případě, jak vyplývá z návrhu na zahájení řízení, návrh na kárné řízení podala předsedkyně Okresního soudu v Ostravě zastoupená místopředsedou tohoto soudu Mgr. Romanem Pokorným, který návrh také podepsal. Kárný soud zkoumal, proč v daném případě navrhovatel řízení takto postupoval, a zjistil: z rozvrhu práce Okresního soudu v Ostravě na rok 2011 a jeho změn, že předsedkyní tohoto soudu byla do 30. 6. 2011 Mgr. Dagmar Gottwaldová. Předseda Krajského soudu v Ostravě dne 7. 12. 2010, pod Spr 4090/2010 podle § 68 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přidělil Mgr. Dagmar Gottwaldovou s jejím souhlasem na dobu od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 k výkonu soudcovské funkce ke Krajskému soudu v Ostravě. Ministr spravedlnosti dne 19. 5. 2011 pod č. j. 231/2011-OJ-SO/3 podle § 71 odst. 1,3,4 a § 73 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přeložil Mgr. Dagmar Gottwaldovou dnem 1. 7. 2011 ke krajskému soudu v Ostravě. Z rozvrhu práce Okresního soudu v Ostravě na rok 2011 a jeho změn kárný soud dále zjistil, že místopředseda tohoto soudu pro věci trestní Mgr. Roman Pokorný zastupoval předsedu soudu v době jeho nepřítomnosti. Dekretem ministra spravedlnosti ze dne 13. 9. 2011, č. j. 471/2011-OJ-OS/4, byl Mgr. Roman Pokorný jmenován předsedou Okresního soudu v Ostravě.

Návrh na zahájení řízení byl podán dne 30. 6. 2011, tedy v době, kdy předsedkyní Okresního soudu v Ostravě byla Mgr. Dagmar Gottwaldová, která však v té době byla dočasně přidělena k výkonu soudcovské funkce ke Krajskému soudu v Ostravě a v době nepřítomnosti na Okresním soudu v Ostravě ji zastupoval místopředseda uvedeného soudu Mgr. Roman Pokorný. Pokud tedy podal místopředseda Okresního soudu v Ostravě jako orgán státní správy soudu zastupující v době nepřítomnosti předsedkyni – předsedu Okresního soudu v Ostravě dne 30. 6. 2011 návrh na kárné řízení proti Mgr. J. Š., soudkyni Okresního soudu v Ostravě, jménem předsedkyně Okresního soudu v Ostravě a návrh podepsal jako orgán státní správy soudu předsedkyni soudu v její nepřítomnosti zastupující, je třeba dojít k závěru, že návrh byl podán oprávněnou osobou.

Vzhledem k tomuto závěru projednal kárný soud kárný návrh věcně.

Kárně obviněná soudkyně se k podanému návrhu písemně vyjádřila. Uvedla, že se ke svému pochybení, ve kterém je kárným návrhem spatřováno kárné provinění, postavila čelem, uvědomila si ho, doznala se k němu a projevila nad svým jednáním lítost. Je pravdou, že se ve věci 64 C 6/2010 dopustila zkratkovitého jednání, kdy po vyhlášení rozsudku v této věci pozměnila výrok o nákladech řízení tak, jak je patrno z původního protokolu o jednání a opraveného protokolu a rozsudku. Stalo se tak zřejmě proto, že si po vyhlášení rozsudku uvědomila, že ve vztahu k jednomu účastníku řízení je nákladový výrok nesprávný a chtěla, aby rozsudek byl perfektní. Opravila také výrok ve vztahu k odměně opatrovníka, kde o odměně opatrovníka mohlo být rozhodnuto samostatným usnesením. Zdůraznila, že nemanipulovala s důkazy, ani s protokolem o jednání do vyhlášení rozsudku a neopravovala protokol v meritorním výroku. Zásah do protokolu se týkal jen nákladů řízení. Svůj postup hodnotí jako nesprávný, neboť k opravě protokolu či jeho doplnění nedošlo zákonem stanoveným postupem a porušila tedy § 156 odst. 3 o. s. ř. Tohoto svého pochybení lituje, což vyplývá i ze záznamu, který byl s ní sepsán dne 23. 6. 2011. Nenavrhla provedení dalších důkazů, protože to, co je uvedeno v kárném návrhu je v zásadě pravdivé. Podle svého přesvědčení sice jde o kárné provinění, avšak nikoliv takového charakteru, aby mohlo vést k nejpřísnějšímu kárnému postihu, tedy k odvolání z funkce soudce, jak navrhuje navrhovatel. Takové kárné opatření by považovala za neadekvátní a nepřiměřeně tvrdé. Poukázala na své pracovní výsledky, kdy si vzala ponaučení z předchozího kárného řízení a rozhodnutí, zvýšila svou činnost a výkonnost a vylepšila stav svého senátu.

Tvrzený skutek, že Mgr. J. Š. jako soudkyně Okresního soudu v Ostravě v blíže nezjištěné době od 10. 5. 2011 9. 00 hod. do 20. 6. 2011 jako předsedkyně senátu 64 C (samosoudkyně) Okresního soudu v Ostravě v občanskoprávní věci Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 64 C 6/2010 změnila obsah protokolu o jednání ze dne 10. 5. 2011 v části vyhlášeného rozsudku týkající se nákladů řízení, a to tak, že nejprve doplnila celý výrok III. ve znění „Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení“, tento protokol byl na její pokyn rozeslán účastníkům řízení a posléze opětovně změnila obsah tohoto protokolu o jednání ze dne 10. 5. 2011 tak, že změnila znění již doplněného výroku III. na znění „Žalobce je povinen zaplatit Statutárnímu městu Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava - Jih na náhradě nákladů řízení Kč 11. 520 k rukám Mgr. D. C., a to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí“, a dále doplnila protokol o jednání o výrok IV. ve znění „Účastníci nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.“, kdy tento podruhé opravený protokol byl zažurnalizován do spisu sp. zn. 64 C 6/2010, byl prokázán.

Navrhovatel do spisu založil fotokopii protokolu o jednání ze dne 10. 5. 2011 ve věci sp. zn. 64 C 6/2010, v němž rozsudek obsahuje 3 výroky (avšak i kárně obviněná soudkyně v záznamu s ní sepsaném dne 23. 6. 2011 místopředsedy Okresního soudu v Ostravě Mgr. Romanem Pokorným a Mgr. Petrou Jurkovou Novákovou připouští, že vyhlášené u veřejného jednání byly pouze dva výroky), a protokol o jednání ve stejné věci se třemi výroky, který obsahuje rukou kárně obviněné soudkyně provedené opravy výroku II., nahrazení výroku III. jiným výrokem – textem, a doplnění výroku IV. Dále také předložil fotokopii protokolu o jednání ve stejné věci obsahujícího 4 výroky a také písemné vyhotovení rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 10. 5. 2011, č. j. 64 C 6/2010 - 49, který obsahuje čtyři výroky.

Ve věci sp. zn. 64 C 6/2010 Okresního soudu v Ostravě postupovala kárně obviněná soudkyně podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu -o. s. ř., ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 155 odst. 1 o. s. ř. obsah rozhodnutí ve věci samé vysloví soud ve výroku rozsudku. Ve výroku také rozhodne o povinnosti k náhradě nákladů řízení; rozhodne-li jen o základu náhrady nákladů řízení, určí její výši v samostatném usnesení.

Podle § 156 odst. 3 o. s. ř., jakmile soud vyhlásí rozsudek, je jím vázán.

Podle § 166 o. s. ř.

 odst. 1 nerozhodl-li soud v rozsudku o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o předběžné vykonatelnosti, může účastník do patnácti dnů od doručení rozsudku navrhnout jeho doplnění. Soud může rozsudek, který nenabyl právní moci, doplnit i bez návrhu.

 odst. 2 doplnění o část předmětu řízení učiní soud rozsudkem, pro nějž platí obdobně ustanovení o rozsudku; jinak o doplnění rozhodne usnesením. Nevyhoví-li soud návrhu účastníka na doplnění rozsudku, usnesením návrh zamítne.

V návrhu na zahájení kárného řízení tvrzeným skutkem, který byl prokázán, kárně obviněná soudkyně porušila své povinnosti soudkyně. Protokol o jednání ze dne 10. 5. 2011 ve věci sp. zn. 64 C 6/2010 po vyhlášení rozsudku ve výroku rozsudku o nákladech řízení dvakrát jednak zčásti ve výroku II. nezákonně doplnila a tím změnila, a jednak další dva výroky III. a IV. celé doplnila, to vše oproti rozsudku vyhlášenému. Konkrétně porušila zejména § 155 odst. 1 o. s. ř., a § 156 odst. 3 o. s. ř. Její postup v této věci je překvapující a neprofesionální, protože výsledku, kterého chtěla dosáhnout a dosáhla jakousi zkrácenou a nezákonnou cestou mohla dosáhnout zákonnou cestou, tedy využitím těch procesních prostředků, které o. s. ř. pro doplnění rozsudku připouští a upravuje. Navíc tak postupovala v právní věci, v níž na straně žalované byly mimo Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih také Okresní soud v Ostravě, Krajský soud v Ostravě, Vrchní soud v Olomouci a Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti. Odhalení nezákonného postupu a vyvození důsledků z něho tak bylo velmi pravděpodobné. Naproti tomu proti žalovaným stál žalobce, fyzická osoba, který by postup kárně obviněné soudkyně mohl vnímat úkorně. Účastníci řízení, pokud bylo citovaným rozsudkem zasaženo do jejich práv a povinností, mohli proti němu podat odvolání, čehož s výjimkou žalobce neučinili, přičemž odvolání žalobce bylo odmítnuto odvolacím soudem pro nedostatek náležitostí. Odvolací soud tedy meritorně citovaný rozsudek nepřezkoumával. Přesto je třeba přihlížet k tomu, že proti citovanému rozsudku bylo přípustné odvolání a účastníci se mohli bránit touto procesní cestou. Přestože jde v daném případě o závažné porušení povinností soudkyně, kárný soud nepochybuje o tom, že kárně obviněná soudkyně nechtěla poškodit práva účastníků a také je v konečném důsledku ani nepoškodila.

Vytýkaného jednání se kárně obviněná dopustila krátce poté, co byla uznána vinnou kárným proviněním podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného ze dne 14. 9. 2010, č. j. 13 Kss 2/2010 - 87 a bylo jí uloženo kárné opatření podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, to je důtka. V uvedené věci byly kárně obviněné soudkyni vytknuty průtahy v šesti věcech. K zahlazení kárného postihu nedošlo. To, že se kárně obviněná soudkyně dopustila v krátké době po uložení kárného opatření závažného porušení povinností soudkyně, jí značně přitěžuje.

Na druhé straně od uložení předchozího kárného opatření je kárně obviněná, s výjimkou v tomto řízení vytýkaného skutku, hodnocena po pracovní stránce kladně. Podle pracovního hodnocení ze dne 7. 11. 2011 vypracovaného místopředsedkyní Okresního soudu v Ostravě pro úsek C a D Mgr. Petrou Jurkovou Novákovou, se kárně obviněná z předmětných opatření poučila a snažila se zvýšeným úsilím pracovat na nedodělcích, a to i za situace, kdy měsíčně končila velký počet věcí. V rámci čtvrtletních kontrol práce s nedodělky nebyly na její straně shledány průtahy, v daném období na ni nebyla podána žádná stížnost, která by byla shledána důvodnou. Pracovní dobu dodržuje. Na pracovišti je nekonfliktní, na výzvy či pokyny vedení soudu reaguje bezodkladně. Toto kladné pracovní hodnocení vnímá kárný soud ve prospěch kárně obviněné soudkyně.

Podle § 80 odst. 1 zákona o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, soudce a přísedící je povinen vykonávat svědomitě svou funkci a při výkonu funkce a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů.

Podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, kárným proviněním soudce je zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.

Skutek vytýkaný navrhovatelem kárně obviněné soudkyni byl prokázán a není pochyb o tom, že jím byla naplněna skutková podstata kárného provinění podle § 87 odst. 1 zákon o soudech a soudcích. Při úvaze o tom, jaké kárné opatření kárně obviněné uložit, hodnotil kárný soud závažnost kárného provinění a všechny skutečnosti, které vyšly v řízení najevo, přihlížel k přitěžujícím, ale i polehčujícím okolnostem v tomto rozhodnutí zmiňovaným. Po zhodnocení všech skutečností dospěl k závěru, že přiměřeným kárným opatřením je podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona o soudech a soudcích snížení platu o 25 % na dobu 1 roku. Navrhovatelem požadované kárné opatření spočívající v odvolání z funkce soudkyně kárný senát považoval za nepřiměřeně tvrdé všem zjištěným okolnostem případu.

Poučení: Proti rozhodnutí v kárném řízení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2011

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

pro řízení ve věcech soudců

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru