Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kss 1/2021 - 71Rozhodnutí NSS ze dne 18.05.2021

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

13 Kss 1/2021 - 71

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a členů JUDr. Václava Dudy, JUDr. Petra Kulawiaka, Mgr. Ing. Michala Hanycha, JUDr. Petra Čápa a prof. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D., v právní věci kárného navrhovatele předsedy Krajského soudu v Plzni Mgr. Alexandra Krysla, proti kárně obviněné Mgr. Soně Kacovské, místopředsedkyni Krajského soudu v Plzni, zast. Markem Görgesem, advokátem se sídlem Žižkova 1737/52, Plzeň, v řízení o kárné odpovědnosti funkcionářky soudu, o návrhu na zahájení kárného řízení ze dne 8. 2. 2021,

takto:

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

řízení o kárné odpovědnosti kárně obviněné

Mgr. Soni Kacovské,
nar. X,
bytem X,
místopředsedkyně Krajského soudu v Plzni,

pro skutek spočívající v tom, že v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 měla jako místopředsedkyně Krajského soudu v Plzni zodpovídající za obchodní úsek připustit, aby veškerý nápad věcí rejstříku „Cm“ probíhal fakticky v rozporu s platným rozvrhem práce Krajského soudu v Plzni pro rok 2020, podle kterého měl být nový nápad rejstříku „Cm“ přidělován rotačním systémem po jedné věci do soudních oddělení v pořadí 41, 44, 49 bez dalšího konkrétního rozdělení do oddílů, ač ve skutečnosti byl přidělován do sedmi samostatných oddílů nastavených v počítačovém systému ISVKS označených jako „nekalá soutěž“, ,,rozkazní spisy“, ,,směnečné spisy“, ,,společenství vlastníků“, „spor vyvolaný konkurzem“, ,,valná hromada“ a ,,všeobecná věc“ a v rámci těchto jednotlivých oddílů byl nápad rozdělován po jedné věci do soudních oddělení v pořadí 49, 41, 44, což způsobilo, že napadlé věci „Cm“ byly přiřazeny jinému soudci, než který byl určen rozvrhem práce, a takto měla jednat, byť je již od roku 2014 místopředsedkyní obchodního úseku s letitou praxí soudkyně, která se na tvorbě rozvrhu práce aktivně podílela a na úseku obchodním odpovídala za jeho důsledné dodržování, a nesoulad skutečného rozdělování nápadu s platným rozvrhem práce však neodstranila ani poté, co byla na tuto skutečnost Mgr. Alexandrem Kryslem, předsedou Krajského soudu v Plzni, dne 2. 10. 2020 ústně a následně dne 10. 11. 2020 písemně upozorněna a vyzvána k nápravě,

čímž měla spáchat kárné provinění podle § 87 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,

neboť návrh na zahájení řízení byl vzat zpět.

Odůvodnění:

[1] Dne 11. 2. 2021 podal předseda Krajského soudu v Plzni (dále též „kárný navrhovatel“) podle § 8 odst. 1, odst. 2 písm. f) kárného zákona k Nejvyššímu správnímu soudu, jako soudu kárnému, návrh ze dne 8. 2. 2021 na zahájení kárného řízení proti místopředsedkyni Krajského soudu v Plzni Mgr. Soně Kacovské (dále též „kárně obviněná“). Obvinil ji ze zaviněného porušení povinnosti spojené s funkcí místopředsedkyně soudu vyplývající z § 121 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 6/2002 Sb.“), čímž měla spáchat kárné provinění podle § 87 odst. 2 téhož zákona. Skutek vymezil kárný navrhovatel tak, že kárně obviněná „nejméně v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 jako místopředsedkyně Krajského soudu v Plzni zodpovídající za obchodní úsek připustila, aby veškerý nápad věcí rejstříku „Cm“ probíhal fakticky v rozporu s platným rozvrhem práce Krajského soudu v Plzni pro rok 2019 a 2020, podle kterého měl být nový nápad rejstříku Cm přidělován rotačním systémem po jedné věci do soudních oddělení v pořadí 41, 44, 49 bez dalšího konkrétního rozdělení do oddílů, ač ve skutečnosti byl přidělován do sedmi samostatných oddílů nastavených v počítačovém systému ISVKS označených jako „nekalá soutěž“, ,,rozkazní spisy“, ,,směnečné spisy“, ,,společenství vlastníků“, „spor vyvolaný konkurzem“, ,,valná hromada“ a ,,všeobecná věc“ a v rámci těchto jednotlivých oddílů byl nápad rozdělován po jedné věci do soudních oddělení v pořadí 49, 41, 44, což způsobilo, že napadlé věci „Cm“ byly přiřazeny jinému soudci, než který byl určen rozvrhem práce, a takto jednala, byť je již od roku 2014 místopředsedkyní obchodního úseku s letitou praxí soudkyně, která se na tvorbě rozvrhu práce aktivně podílela a na úseku obchodním odpovídala za jeho důsledné dodržování, nesoulad skutečného rozdělování nápadu s platným rozvrhem práce však neodstranila ani poté, co byla na tuto skutečnost Mgr. Alexandrem Kryslem, předsedou Krajského soudu v Plzni, dne 2. 10. 2020 ústně a následně dne 10. 11. 2020 písemně upozorněna a vyzvána k nápravě“.

[2] Dne 14. 5. 2021 bylo do datové schránky kárného soudu doručeno podání, jímž vzal kárný navrhovatel výslovně svůj kárný návrh zpět.

[3] Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, senát bez ústního jednání řízení zastaví, byl-li návrh na zahájení řízení podán opožděně nebo byl-li vzat zpět. Kárnému soudu tak nezbylo, než řízení zastavit.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. května 2021

JUDr. Miluše Došková


předsedkyně kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru