Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kss 1/2009 - 44Rozhodnutí NSS ze dne 11.06.2009

Způsob rozhodnutíuznání viny
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

13 Kss 1/2009 - 44

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 11.6.2009, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Michala Žižlavského a JUDr. Vladimíra Sládečka, Dr.Sc., o návrhu předsedkyně Okresního soudu v Prachaticích, na zahájení kárného řízení proti Mgr. M. T., soudkyni Okresního soudu v Prachaticích,

takto:

Mgr. M. T.,

narozená x, soudkyně Okresního soudu v Prachaticích,

je vinna, že

jako soudkyně Okresního soudu v Prachaticích ve věci sp. zn. 8 E 1/2005 v období od 4. 4. 2005 do 10. 12. 2008 a ve věci 8 E 2/2005 v období od 27. 4. 2005 do 9. 12. 2008, v rozporu s povinností jí uloženou v § 79 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. a § 100 odst. 1 o. s. ř. za použití § 254 odst. 1 o. s. ř. rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů, zavinila nedůvodnou nečinností průtahy,

tedy zaviněně porušila povinnosti soudce a ohrozila důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů.

Tím spáchala

kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Od uložení kárného opatření se upouští, neboť projednání kárného obvinění je dostačující.

Odůvodnění:

Návrhem předsedkyně Okresního soudu v Prachaticích na zahájení kárného řízení ze dne 22. ledna 2009 bylo kárně obviněné soudkyni Mgr. M. T. kladeno za vinu, že se dopustila kárného provinění podle § 87 zák. č. 6/2002 Sb. tím, že „jako soudkyně zařazená rozvrhem práce na občanskoprávní úsek Okresního soudu v Prachaticích porušila povinnosti soudce, když ve věci sp. zn. 8 E 1/2005 v období od 4. 4. 2005 do 10. 12. 2008 a ve věci 8 E 2/2005 v období od 27. 4. 2005 do 9. 12. 2008, v rozporu s povinností jí uloženou v § 79 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. a § 100 odst. 1 o. s. ř. za použití § 254 odst. 1 o. s. ř. rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů, zavinila nedůvodnou nečinností průtahy.

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců (dále jen kárný senát) po provedeném dokazování ve shodě s návrhem na zahájení kárného řízení zjistil, že kárně obviněná Mgr. M. T., soudkyně Okresního soudu v Prachaticích ve věci sp. zn. 8 E 1/2005 v období od 4. 4. 2005 do 10. 12. 2008 a ve věci 8 E 2/2005 v období od 27. 4. 2005 do 9. 12. 2008, byla nečinná.

Kárný senát vycházel z obsahu předložených ověřených fotokopií spisů Okresního soudu v Prachaticích sp. zn. 8 E 1/2005 a sp. zn. 8 E 2/2005. Skutečnosti z nich zjištěné kárně obviněná soudkyně nezpochybnila. Ve svém písemném vyjádření k návrhu na kárné řízení ze dne 3. 4. 2009 uvedla, že si je vědoma svého pochybení spočívajícího v neodůvodněných průtazích v řízení a tedy porušení povinnosti soudce. Je pro ni nevysvětlitelnou skutečností, že došlo k založení uvedených spisů na místo v její pracovně, kde se nacházejí listiny a písemnosti jiného charakteru a toto ve svém důsledku znamenalo, že tyto dvě právní věci zůstaly po tak dlouhou dobu opomenuty, aniž by v nich učinila nějaký úkon. Poukázala na to, že je soudkyní Okresního soudu v Prachaticích od 1.12.2001 a vždy se snažila řádně plnit své povinnosti odpovědně, o čemž svědčí i počet jejích nedodělků. U ústního jednání kárně obviněná soudkyně využila svého práva ve věci nevypovídat. Projevila lítost nad tím, že k takové situaci vůbec došlo a že nečinnost trvala po tak dlouhou dobu.

Navrhovatelka, předsedkyně Okresního soudu v Prachaticích, u ústního jednání poukázala na nečinnost kárně obviněné soudkyně ve vytýkaných věcech před podáním návrhu na kárné řízení a na její postup v těchto věcech po jeho podání, kdy jí již nelze nic vytýkat a dále na to, že kárně obviněná soudkyně pracuje ve své hlavní civilní agendě velmi odpovědně, má nejmíň nevyřízených spisů ze soudců vyřizujících stejnou agendu a to při stejném nápadu. Pokud jde o věci časové řady 3 až 5 let, nemá kárně obviněná skončeny jen ty, v nichž rozhodnutí o věci brání objektivní překážka. Pokud jde o nečinnost kárně obviněné soudkyně ve vytýkaných věcech do prosince 2008, kdy ji navrhovatelka zjistila, není jí pochopitelné, jak k ní mohlo dojít a to i z hlediska správy soudu. Neodůvodněný průtah takové délky nemá u Okresního soudu v Prachaticích obdoby. Nebyl zřejmě správně vyhodnocen rozdíl mezi nenařízenou a neprovedenou exekucí. Část odpovědnosti, že průtahy nebyly zjištěny dřív, je i na správě soudu. Ze všech těchto důvodů se navrhovatelka domnívá, že projednání kárného provinění bude dostačující.

Kárný senát shledal v zaviněné nečinnosti kárně obviněné soudkyně kárné provinění podle § 87 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť jí ohrozila důvěru veřejnosti v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů, jehož neoddělitelnou součástí je vedle jeho věcné správnosti a zákonnosti rovněž skončení v přiměřeném časovém intervalu. Soudce, jemuž rozvrhem práce příslušného soudu byly k projednávání a rozhodnutí přiděleny právní věci, odpovídá za jejich včasné a řádné projednání a rozhodnutí. To znamená, že soudce musí mít přehled o právních věcech a tedy materiálně o spisech, které mu rozvrhem práce byly přiděleny k projednávání a rozhodnutí. Tento přehled kárně obviněná soudkyně ve vytýkaných věcech neměla. V daném případě však nesplnila svou úlohu ani správa soudu, protože po tak dlouhou dobu nezjistila neodůvodněnou nečinnost ve dvou spisech, ačkoliv jí to mohlo být z evidence spisů známo a tak neupozornila kárně obviněnou soudkyni na nečinnost ve vytýkaných právních věcech.

Kárný senát po projednání věci s přihlédnutím k doznání kárně obviněné soudkyně a k její účinné lítosti dospěl k závěru, že projednání kárného provinění je dostačující a proto od uložení kárného opatření upustil (§ 88 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V daném případě ovšem nešlo o drobné nedostatky v práci, které by odůvodňovaly postup podle § 88a zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11.června 2009

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně kárného senátu pro řízení ve věcech soudců

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru