Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kse 9/2009 - 102Rozhodnutí NSS ze dne 13.12.2011

Způsob rozhodnutízastavení řízení
Účastníci řízeníMinistr spravedlnosti
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů

přidejte vlastní popisek

13 Kse 9/2009 - 102

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 13. 12. 2011 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Pavla Krbka, Mgr. Pavla Punčocháře, Mgr. Dagmar Jersákové, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu ministra spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, proti JUDr. Z. Z., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Palackého nám. 28, Plzeň, zastoupeného Mgr. Renatou Václavikovou Tunklovou, advokátkou se sídlem Plzeň, Františkánská 7,

takto:

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu ministra spravedlnosti

proti

JUDr. Z. Z., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Náměstí Palackého 28, Plzeň,

pro skutek spočívající v tom, že

1) jako soudní exekutor v řízení vedeném pod sp. zn. 108 Ex 1628/06 neprovedl osobně dražbu movitých věcí, 2) jako soudní exekutor v řízeních vedených pod sp. zn. 108 Ex 609/08, 108 Ex 210/08, Ex 10454/07, 108 Ex 6868/07, 108 Ex 8989/07 a 108 Ex 7535/07 vyplatil vymožené plnění před právní mocí usnesení o nařízení exekuce a tato řízení ukončoval vyrozuměním o zániku pověření k provedení exekuce, ačkoli nebylo rozhodnuto usnesením exekutora o upuštění,

přičemž v tomto skutku bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění dle ustanovení § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v porušení § 323 občanského soudního řádu, § 1 vyhlášky MSp č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti a § 2 exekučního řádu, a ohrožení důvěry veřejnosti v exekutorský úřad,

neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Odůvodnění:

Dne 22. 10. 2008 podal ministr spravedlnosti návrh proti JUDr. Z. Z., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Plzeň-město, v němž uvedl, že odbor dohledu ministerstva spravedlnosti v rámci dohledu nad exekuční činností provedl dne 28. 5. 2008 kontrolu Exekutorského úřadu Plzeň-město. Na základě zpracované prověrky navrhovatel shledal závažné pochybení soudního exekutora ve věcech uvedených ve výroku.

Podle ustanovení § 121 odst. 1 exekučního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, na kárné řízení proti exekutorovi se použijí obdobně ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. Tímto zákonem je zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 7/2002 Sb.“). Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., kárný senát řízení zastaví, vzal-li navrhovatel návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Nejvyšší správní soud jako soud kárný řízení vedené na podkladě návrhu ministra spravedlnosti zastavil, neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2011

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru