Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kse 12/2009 - 47Rozhodnutí NSS ze dne 12.10.2011

Způsob rozhodnutízastavení řízení
Účastníci řízeníMinistr spravedlnosti
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů

přidejte vlastní popisek

13 Kse 12/2009 - 47

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 12. 10. 2011 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph. D., o návrhu ministra spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, proti JUDr. T. V., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Komenského 38, Přerov, zastoupeného Mgr. Tomášem Greplem, advokátem se sídlem Horní nám. 365/7, Olomouc,

takto:

I. V řízení o kárné žalobě se pokračuje.

II. Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu ministra spravedlnosti

proti

JUDr. T. V., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Přerov, Komenského 38,

pro skutek spočívající v tom, že jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce usnesením Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 5. 2. 2007, č. j. 53 Nc 315/2007 - 6, k uspokojení pohledávky oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR ve výši 134 608 Kč a pro náklady exekuce proti povinnému T. F. v řízení vedeném pod sp. zn. 103 Ex 4317/07 přistoupil dne 26. 11. 2008 k realizaci dražby nemovitostí povinného, ačkoliv příkaz k úhradě nákladů exekuce ze dne 21. 11. 2008, č. j. 103 Ex 4317/07 - 30, nabyl právní moci až dnem 17. 12. 2008 a pohledávka oprávněné byla již dne 20. 11. 2008 ve výši 135 000 Kč povinným uhrazena,

přičemž v tomto skutku bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění dle ustanovení § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v porušení ustanovení § 47 odst. 1 a § 88 odst. 1, 3 exekučního řádu a čl. 5 Pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže soudních exekutorů a v tom, že jako soudní exekutor nepostupoval svědomitým a pečlivým způsobem a svým postupem ohrozil důvěru veřejnosti v exekutorský úřad,

neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Odůvodnění:

I.

Nejvyšší správní soud převzal dle čl. I., bodu 28. zákona č. 183/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2009 Sb.“), rozhodování v kárných věcech soudních exekutorů. V souladu s bodem 7. čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 183/2009 Sb. byla Nejvyššímu správnímu soudu Exekutorskou komorou České republiky předána spisová dokumentace o shora označeném řízení.

Jiný senát Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného předložil ve své věci sp. zn. 11 Kseo 6/2009 Ústavnímu soudu návrh na zrušení přechodných ustanovení k části první, čl. II., bodů 3., 4., 5., 6., a 7. zákona č. 183/2009 Sb., zakládajících příslušnost kárného senátu Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců vést a dokončit kárná řízení proti soudním exekutorům, která byla zahájena a byla vedena Exekutorskou komorou před účinností zákona č. 183/2009 Sb., pro rozpor s ústavním pořádkem.

Senát Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného rozhodující v této právní věci se s právním názorem senátu rozhodujícího věc 11 Kseo 6/2009 ztotožnil, a proto usnesením č. j. 13 Kse 12/2009 - 37 ze dne 10. 12. 2009 řízení do rozhodnutí Ústavního soudu o podaném návrhu přerušil.

Ústavní soud nálezem ze dne 3. 8. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 38/09, návrh na zrušení výše uvedených přechodných ustanovení zamítl (ve věci nejvyššího správního soudu sp. zn. 11 Kse 3/2009).

Důvod přerušení řízení rozhodnutím Ústavního soudu odpadl, proto senát Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného rozhodující v této právní věci rozhodl tak, že se v přerušeném řízení pokračuje.

II.

Ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil podal dne 23. 4. 2009 návrh na zahájení kárného řízení proti soudnímu exekutorovi JUDr. T. V. ke kárné komisi Exekutorské komory ČR, kde byl zaevidován pod sp. zn. KŽ 12/09. Z důvodu změny právní úpravy byla věc předána k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Dne 3. 1. 2011 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen přípis ze dne 30. 12. 2010, kterým ministr spravedlnosti bere návrh na zahájení kárného řízení proti soudnímu exekutorovi JUDr. T. V. v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 121 odst. 1 exekučního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, se na kárné řízení proti exekutorovi použijí obdobně ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. Tímto zákonem je zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 7/2002 Sb.“). Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., kárný senát řízení zastaví, vzal-li navrhovatel návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Nejvyšší správní soud jako soud kárný řízení vedené na podkladě návrhu ministra spravedlnosti zastavil, neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. října 2011

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru