Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

12 Ksz 7/2017 - 51Rozhodnutí NSS ze dne 12.12.2017

Způsob rozhodnutíuznání viny
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců

přidejte vlastní popisek

12 Ksz 7/2017 - 51

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Pally, zástupce předsedy senátu JUDr. Stanislava Rizmana a přísedících JUDr. Vítězslava Pýši, JUDr. Vladimíra Macha, JUDr. Martina Mikysky a doc. JUDr. Jana Svatoně, CSc. při ústním jednání dne 12. 12. 2017 ve věci návrhu vrchního státního zástupce v Olomouci ze dne 3. 8. 2017, č. j. 5 SPR 197/2017-1, na zahájení řízení o kárné odpovědnosti JUDr. M. G., státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci - pobočka v Brně,

takto:

Podle § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, kárně obviněný

JUDr. M. G., nar. X, státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci - pobočka v Brně,

bytem X

je vinen, že

jako dozorový státní zástupce ve věci vedené u Vrchního státního zastupitelství v Olomouci - pobočka v Brně pod sp. zn. 3 VZV 6/2016 proti obviněnému MUDr. S. A. Z., nar. X, který byl pro zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 alinea první a druhá trestního zákoníku a další trestné činy stíhán vazebně z důvodů uvedených v § 67 písm. a), b), c) trestního řádu, v rozporu s ustanoveními § 72a odst. 3 věty první, § 73b odst. 4 trestního řádu a čl. 33 odst. 2 a 5 pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009, o trestním řízení, po uplynutí maximální tříměsíční lhůty pro trvání koluzní vazby obviněného, která skončila dne 2. 3. 2017, nevydal usnesení o pominutí tohoto vazebního důvodu a o změně důvodů vazby nevyrozuměl věznici, v níž obviněný vykonával vazbu, a namísto toho podle § 14 odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, nadále stanovoval podmínky pro uskutečnění návštěv u obviněného ve vazební věznici, jež ve dnech 3. 3. 2017 a 14. 3. 2017 povolil v termínech 16. 3. 2017 a 30. 3. 2017 za podmínky přítomnosti vyšetřovatele, při neoprávněném výkonu koluzní vazby byl obviněný také nadále podroben zvláštním režimovým opatřením a omezením, které podle § 7 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 2 a § 13a odst. 1 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, spočívaly v jeho umístění odděleně od ostatních obviněných, v odeslání jeho soukromé korespondence ke kontrole policejnímu orgánu dne 13. 3. 2017 a v omezení možnosti telefonického hovoru s osobou blízkou, přičemž o pominutí důvodu koluzní vazby u obviněného byla vazební věznice vyrozuměna až dne 12. 4. 2017 Městským soudem v Brně,

tedy zaviněně porušil povinnosti státního zástupce a zaviněným jednáním ohrozil důvěru v odbornost postupu státního zastupitelství,

čímž spáchal

kárné provinění podle § 28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,

a za tose mu ukládá

podle § 30 odst. 1 písm. b) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, kárné opatření snížení platu o 10 % na dobu 2 (dvou) měsíců.

Odůvodnění:

I. Zjištěný skutkový stav

[1] Dokazováním provedeným při ústním jednání byly zjištěny následující skutečnosti:

[2] Policie České republiky, Národní centrála proti organizačnímu zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování, Expozitura Brno, 3. oddělení (dále jen „policejní orgán“), usnesením ze dne 3. 12. 2016, č. j. NCOZ-7614-91/TČ-2016-417603, podle § 160 odst. 1 trestního řádu zahájila trestní stíhání MUDr. S. A. Z., nar. X, pro zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 alinea první a druhá trestního zákoníku, zločin křivého obvinění podle § 345 odst. 2, odst. 3 písm. c) trestního zákoníku spáchaného ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku, který spáchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 trestního zákoníku, a přečin nadržování podle § 366 odst. 1 trestního zákoníku spáchaného ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku, který spáchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 trestního zákoníku.

[3] Uvedeným usnesením bylo zahájeno i trestní stíhání E. H., M. V., Mgr. O. K., Mgr. Z. L. a por. J. Š. pro stejné trestné činy a u některých z nich navíc pro trestný čin zločinu vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. a), e) trestního zákoníku, přečin návodu ke zneužití pravomoci úřední osoby podle § 24 odst. 1 písm. b) k § 329 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, a přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, které byly spáchány ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 trestního zákoníku.

[4] Uvedené trestné činnosti se měli obvinění dopustit tím, že MUDr. S. A. Z., E. H., M. V. a O. K. v přesně nezjištěné době od poloviny roku 2015 do současnosti, a obvinění Mgr. Z. L. a por. J. Š. v pozici příslušníka Policie České republiky, od měsíce srpna 2016 do současnosti, v Brně, Blučině, Břeclavi, Praze a dalších místech České republiky, a dále v Bratislavě a dalších místech Slovenské republiky, v úmyslu ovlivnit průběh a výsledek trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 46 T 5/2015 proti obžalovaným MUDr. S. A. Z. a spol., a dále ovlivnit průběh a výsledek trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 53 T 6/2016 proti obžalovanému M. V. a spol. navzájem spolupracovali ve vzájemné součinnosti, kooperaci a s rozdělením úkolů tak, že MUDr. S. A. Z. svými pokyny řídil Mgr. O. K., který vystupoval jednak jako hlavní řídící osoba k realizaci zamýšlených jednání MUDr. S. A. Z., a jednak sám taková jednání po předchozí domluvě s ním realizoval, a to tak, že sám, nebo prostřednictvím M. V. a E. H. působil na svědka M. V. zejména v tom směru, aby učinil notářské prohlášení, že organizátorem daňové trestné činnosti projednávané Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 46 T 5/2015 je P. P., nikoli MUDr. S. A. Z., na nějž má být věc „hozena“, kdy součástí notářského zápisu je tvrzení, že P. P.má mít podporu u Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu v Brně, státní zástupce měl vymazat důkazy proti P. P. ze spisu, a další obdobná tvrzení. Obvinění dále měli nutit svědka M. V. ke spolupráci na diskreditaci svědka P. P., kdy M. V. měl sehnat čtyři svědky, kteří potvrdí zapojení P. P. do drogových obchodů, což se nakonec nestalo. Se stejným cílem pak obvinění měli působit též na svědka J. D., aby formou notářského zápisu učinil prohlášení, že organizátorem trestné činnosti je P. P. a MUDr. S. A. Z. byl do trestné činnosti vmanipulován a vše je domluveno s policií i státním zástupcem. Vše mělo vyvrcholit úředním záznamem o podaném vysvětlení J. D. ze dne 5. 10. 2016, jehož sepsání bylo vědomě zajištěno obviněným Mgr. Z. L., který k tomuto úkonu navedl policistu por. J. Š., kdy předmětný úřední záznam s obsahem výpovědi J. D. byl ve stejném duchu jako notářské zápisy přichystán předem, včetně části, kde J. D. obvinil dva příslušníky Policie České republiky z trestné činnosti, kterou lze kvalifikovat jako zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku, z totožné trestné činnosti obvinil státního zástupce, který podal obžalobu a intervenuje u Krajského soudu v Brně v trestní věci sp. zn. 46 T 5/2015, a taktéž obvinil předsedu senátu, který vede předmětné trestní řízení. M. V. pak při výpovědi ze dne 31. 8. 2016 na základě předchozí dohody ve snaze vyvinit MUDr. S. A. Z. z trestné činnosti měl vypovědět, že P. P. je chráněn zkorumpovanými policisty a státními zástupci, kteří mu vyhrožovali a přemlouvali ho, že pokud bude svědčit proti MUDr. S. A. Z., zničí důkazy proti M. V.

[5] Všichni obvinění, kromě M. V., byli vzati do vazby usnesením soudce Městského soudu v Brně ze dne 4. 12. 2016, sp. zn. 70 Nt 3635/2016. U obviněného MUDr. S. A. Z. tak soud učinil z důvodů uvedených v § 67 písm. a), b), c) trestního řádu s tím, že vazba začíná dnem 4. 12. 2016 v 18.35 hodin a počítá se ode dne 2. 12. 2016 v 06.07 hodin, kdy došlo k jeho zadržení podle § 76 odst. 1 trestního řádu. Vazba z důvodu uvedeného v § 67 písm. b) trestního řádu může podle § 72a odst. 3 věty první téhož zákona trvat nejdéle tři měsíce, takže důvod koluzní vazby u obviněného MUDr. S. A. Z. pominul dne 2. 3. 2017.

[6] Uvedená trestní věc byla u Vrchního státního zastupitelství v Olomouci - pobočka v Brně vedena pod sp. zn. 3 VZV 6/2016 a přidělena k výkonu dozoru kárně obviněnému. Ten však v rozporu s § 73b odst. 4 trestního řádu a čl. 33 odst. 2 a 5 pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009, o trestním řízení, po uplynutí maximální tříměsíční lhůty pro trvání koluzní vazby obviněného MUDr. S. A. Z.o pominutí tohoto vazebního důvodu nevydal usnesení a o změně důvodů vazby nevyrozuměl věznici, v níž tento obviněný vykonával vazbu.

[7] Namísto toho kárně obviněný ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o výkonu vazby“) nadále stanovoval podmínky pro uskutečnění návštěv u obviněného MUDr. S. A. Z. a ve dnech 3. 3. 2017 a 14. 3. 2017 povolil jeho návštěvy ve vazební věznici v termínech 16. 3. 2017 a 30. 3. 2017 za podmínky přítomnosti vyšetřovatele. Dále byl obviněný MUDr. S. A. Z. při neoprávněném výkonu koluzní vazby nadále podroben zvláštním režimovým opatřením a omezením, které spočívaly v jeho umístění odděleně od ostatních obviněných, v odeslání jeho soukromé korespondence ke kontrole policejnímu orgánu dne 13. 3. 2017 a v omezení možnosti telefonického hovoru s osobou blízkou (§ 7 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 2 a § 13a odst. 1 zákona o výkonu vazby).

[8] O pominutí důvodu koluzní vazby u obviněného MUDr. S. A. Z. byla vazební věznice vyrozuměna až dne 12. 4. 2017, a to z přípisu Městského soudu v Brně sp. zn. 70 Nt 1910/2017, který tuto skutečnost zjistil při rozhodování o blíže nespecifikované žádosti státního zástupce. Dne 24. 4. 2017 obdržela vazební věznice sdělení o zániku důvodu vazby podle § 67 písm. b) trestního řádu také od vrchního státního zastupitelství.

[9] Uvedená skutková zjištění vyplývají z fotokopie usnesení o zahájení trestního stíhání obviněného MUDr. S. A. Z. ze dne 3. 12. 2016, č. j. NCOZ-7614-91/TČ-2016-417603, z fotokopie usnesení soudce Městského soudu v Brně ze dne 4. 12. 2016, sp. zn. 70 Nt 3635/2016, o vzetí obviněného do vazby, ze zprávy Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno ze dne 15. 5. 2017, č. j. VS-157039/ČJ-2016-803040, ze zprávy Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno ze dne 19. 5. 2017, č. j. VS-2931-82/ČJ-2017-803030, z povolení k návštěvě obviněného ze dne 3. 3. 2017, z povolení k návštěvě obviněného ze dne 14. 3. 2017 a z výňatku z pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009, o trestním řízení. Těmito listinami předloženými navrhovatelem bylo provedeno dokazování při ústním jednání kárného senátu.

II. Obhajoba kárně obviněného

[10] Kárně obviněný se ve stanovisku k návrhu na zahájení kárného řízení a ve své výpovědi před kárným senátem ke kárnému provinění doznal. Uvedl, že skutečnosti uvedené v kárném návrhu jsou pravdivé, předmětný skutek se stal a svého jednání lituje. Překročení maximální tříměsíční lhůty pro trvání koluzní vazby si uvědomil až dodatečně. Na vrchním státním zastupitelství je vedena evidence lhůt u koluzních vazeb, avšak pro nápor a množství práce příslušné úkony nestihl vyřídit, byť v rozhodné době dozoroval jen tuto jednu vazební věc. Na uplynutí zákonné lhůty pro trvání koluzní vazby ho Policie České republiky, hlavní vyšetřovatel ani obhájci neupozornili. I když se nejedná o bagatelní pochybení, tak podle jeho názoru není typově stejně závažné jako nezákonná vazba z důvodu překročení její nejvýše přípustné délky či z důvodu jejího trvání bez vydání příslušného rozhodnutí. Režimová opatření mající svůj původ v koluzním důvodu vazby jsou totiž jen jedněmi z mnoha omezení základního práva na soukromí, kterým je obviněný podroben při výkonu vazby jako takové.

III. Právní posouzení skutku uvedeného v kárném návrhu

[11] V posuzované věci tedy bylo jednoznačně prokázáno, že kárně obviněný v rozporu s ustanoveními § 72a odst. 3 věty první, § 73b odst. 4 trestního řádu a čl. 33 odst. 2 a 5 pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009, o trestním řízení, po uplynutí maximální tříměsíční lhůty pro trvání koluzní vazby obviněného MUDr. S. A. Z. nevydal usnesení o pominutí tohoto vazebního důvodu a o změně důvodů vazby nevyrozuměl příslušnou vazební věznici. V důsledku tohoto pochybení státního zástupce byl obviněný nadále neoprávněně podroben zvláštním režimovým opatřením a omezením, která jsou stanovena v zákoně o výkonu vazby pro osoby s koluzními důvody vazby, a bezdůvodně tak byl umístěn odděleně od ostatních obviněných, ve dvou případech byly povoleny návštěvy u něho ve vazební věznici za podmínky přítomnosti vyšetřovatele, v jednom případě byla odeslána jeho soukromá korespondence ke kontrole policejnímu orgánu a konečně byl omezen v možnosti telefonického hovoru s osobou blízkou. Jedná se tedy o natolik závažný nezákonný zásah do práv vazebně stíhaného obviněného, že skutek uvedený v návrhu na zahájení kárného řízení nelze považovat za pouhé bagatelní pochybení státního zástupce, nýbrž za porušení uvedených ustanovení trestního řádu a vnitřního předpisu státních zastupitelství závažnější povahy.

[12] Kárně obviněný tedy v trestní věci vedené u Vrchního státního zastupitelství v Olomouci - pobočka v Brně pod sp. zn. 3 VZV 6/2016 zaviněně porušil své povinnosti při výkonu funkce státního zástupce odpovědně plnit své úkoly a postupovat odborně, svědomitě a bez zbytečných průtahů, které jsou stanoveny v § 24 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství (dále jen „zákon o státním zastupitelství“). Tímto zaviněným jednáním kárně obviněný také ohrozil důvěru v odbornost postupu státního zastupitelství, neboť ta v očích odborné i laické veřejnosti, zejména Městského soudu v Brně, který na jeho pochybení upozornil, ale i obhájců, policejního orgánu a vazební věznice, v posuzované trestní věci minimálně mohla být snížena jeho pasivitou při rozhodování o koluzní vazbě obviněného. Jedná se přitom o zavinění ve formě nevědomé nedbalosti, neboť kárně obviněný nevěděl, že svým jednáním může způsobit porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem, když si překročení zákonné lhůty pro trvání koluzní vazby uvědomil až později. Kárně obviněný však vzhledem ke své funkci státního zástupce o této povinnosti nepochybně vědět měl a mohl.

[13] Je proto možné konstatovat, že kárně obviněný uvedeným skutkem naplnil všechny znaky skutkové podstaty kárného provinění podle § 28 zákona o státním zastupitelství.

IV. Uložení kárného opatření

[14] Při úvaze o druhu a výměře kárného opatření kárný senát přihlédl k závažnosti kárného provinění a k osobě kárně obviněného.

[15] Na jednu stranu kárný senát přihlédl k doznání kárně obviněného, jeho upřímné lítosti a dosavadní kárné bezúhonnosti. Dále vzal kárný senát v úvahu osobní spis kárně obviněného a jeho pozitivní pracovní hodnocení, které dne 25. 10. 2017 vypracoval navrhovatel. V něm se uvádí, že kárně obviněný vykonává ode dne 1. 2. 2003 funkci státního zástupce na brněnské pobočce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, kde je zařazen v odboru závažné hospodářské a finanční kriminality. V rámci zvyšování své odborné úrovně se pravidelně účastní celé řady vzdělávacích akcí, studijních pobytů a stáží. S ohledem na jeho odborné a morální kvality byl v roce 2011 doporučen ambasádě USA k účasti na stáži v této zemi zaměřené na boj proti korupci. Vzhledem ke svým odborným kvalitám byl dne 27. 2. 2007 jmenován vedoucím brněnské pobočky Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, čímž částečně převzal odpovědnost i za její administrativní chod. K jeho pracovní morálce a kázni nebyly zjištěny žádné závažné negativní poznatky. Navrhovatel dále v uvedeném pracovním hodnocení klasifikoval za období od roku 2003 do roku 2017 jednotlivé schopnosti kárně obviněného známkami od šesti do jedné s tím, že celková známka činila 5,6, což je hodnocení „velmi dobré“ až „vynikající“. Podle výsledného hodnocení „vynikající“ přitom státní zástupce má soustavné vysoké pracovní nasazení jdoucí nad rámec jeho pracovních úkolů (včetně prioritních) a dosahuje většinu pracovních zadání přes jejich veškerou obtížnost.

[16] V neprospěch kárně obviněného však na straně druhé musel vzít kárný senát v úvahu závažnost kárného provinění, která spočívá v porušení základního a ústavně zaručeného práva na ochranu soukromí, k němuž došlo tím, že obviněný MUDr. S. A. Z. byl ve vazební věznici nezákonně a po dlouhou dobu čtyřiceti dnů vystaven zvláštním režimovým opatřením a omezením vyplývajících z důvodů koluzní vazby, která jsou intenzivnější povahy, než u vazby útěkové či předstižné. Navíc k tomuto pochybení došlo v závažné a veřejností sledované trestní věci, kterou kárně obviněný v rozhodné době dozoroval jako jedinou s vazebně stíhanými osobami. V takových trestních kauzách je přitom občanská veřejnost zvláště nakloněna posuzovat soustavu státních zastupitelství podle toho, jak v nich jednotliví státní zástupci postupují. K tíži kárně obviněného je nutné ve vztahu k dané kárné věci hodnotit i jeho postavení vedoucího brněnské pobočky Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, který by měl být pro své podřízené příkladem při plnění profesních povinností.

[17] Dále je nutné zdůraznit, že kárný senát v dříve rozhodnutých kárných věcech týkajících se překročení lhůty pro trvání vazby nebo zadržení až na určité specifické výjimky uložil státním zástupcům kárné opatření snížení platu (srov. rozhodnutí ze dne 16. 6. 2014, sp. zn. 12 Ksz 4/2014, ze dne 15. 9. 2014, sp. zn. 12 Ksz 6/2014, ze dne 8. 12. 2014, sp. zn. 12 Ksz 10/2014, ze dne 16. 2. 2016, sp. zn. 12 Ksz 10/2015, ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. 12 Ksz 2/2016, ze dne 29. 11. 2016, sp. zn. 12 Ksz 3/2016, ze dne 10. 1. 2017, sp. zn. 12 Ksz 6/2016, a ze dne 25. 4. 2017, sp. zn. 12 Ksz 1/2017). Proto je nutné i v nyní posuzované kárné věci přistoupit k peněžité sankci. Její výše uložená za překročení maximální lhůty pro trvání koluzní vazby však samozřejmě musí být v přiměřené relaci k těmto typově závažnějším případům nezákonných omezení osobní svobody, k nimž v minulosti docházelo v důsledku včasného nepropuštění obviněných z vazby nebo ze zadržení.

[18] Za této situace nemohl kárný senát vycházet z návrhu kárného navrhovatele a v dané kárné věci uložit jen kárné opatření důtku. Kárný senát, který podle § 9 odst. 2 věty třetí zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (dále jen „zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů“), není takovým návrhem vázán, tak musel přistoupit k uložení kárného opatření snížení platu. Vzhledem k značnému množství shora uvedených skutečností svědčících ve prospěch kárně obviněného mu však kárný senát uložil toto kárné opatření jen ve čtvrtině zákonné sazby uvedené v § 30 odst. 1 písm. b) zákona o státním zastupitelství.

V. Závěr

[19] S ohledem na všechno, co bylo uvedeno k jednání kárně obviněného státního zástupce, pro které bylo vedeno toto kárné řízení, Nejvyšší správní soud jako soud kárný podle § 19 odst. 1 zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů uznal kárně obviněného vinným kárným proviněním podle § 28 zákona o státním zastupitelství, jehož se dopustil skutkem popsaným ve výroku tohoto rozhodnutí. Za toto kárné provinění uložil kárně obviněnému podle § 30 odst. 1 písm. b) zákona o státním zastupitelství kárné opatření snížení platu o 10 % na dobu 2 měsíců.

[20] Kárné opatření snížení platu se vůči kárně obviněnému uplatní od prvního dne měsíce následujícího po dni právní moci rozhodnutí (§ 30 odst. 4 zákona o státním zastupitelství).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. prosince 2017

JUDr. Jiří Palla

předseda kárného senátu ve věcech státních zástupců

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru