Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

12 Ksz 7/2010 - 86Rozhodnutí NSS ze dne 14.06.2011

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců

přidejte vlastní popisek

12 Ksz 7/2010 - 86

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Tomkové, zástupce předsedkyně senátu JUDr. Jana Engelmanna a přísedících JUDr. Bohuslava Vacaty, JUDr. Mileny Čečotkové, JUDr. Zory Krejčí a JUDr. Gabriely Halířové, Ph.D. bez ústního jednání dne 14. 6. 2011 ve věci návrhu krajského státního zástupce v Praze ze dne 9. 11. 2010, č. j. 2 SPR 344/2010 - 34 na zahájení řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce Mgr. J. V.,

takto:

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů se zastavuje řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce Mgr. J. V., státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze, narozeného X, bytem H. 593/1, P. 6, vedené u Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného pod sp. zn. 12 Ksz 7/2010.

Odůvodnění:

Dne 11. 11. 2010 podal Krajský státní zástupce v Praze návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce Mgr. J. V., státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze. Navrhovatel mu v návrhu na zahájení řízení kladl za vinu, že „v postavení státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze, v rozporu s povinnostmi státního zástupce při výkonu funkce odpovědně plnit své úkoly a respektovat přitom zásady, které zákon pro činnost státního zastupitelství stanoví, zejména postupovat odborně, svědomitě, odpovědně a bez zbytečných průtahů ve smyslu § 24 odst. 1 zákona o státním zastupitelství, byl v době od konce května 2010 do počátku srpna 2010 opakovaně nečinný při vyřizování trestních věcí, které mu byly přiděleny ke zpracování, a svou nečinnost zakrýval tím, že opakovaně úmyslně ničil nebo jinak zašantročil části dozorových spisů Krajského státního zastupitelství v Praze, přičemž konkrétně:

1. Při vyřizování trestní věci vedené na Krajském státním zastupitelství v Praze pod sp. zn. KZV 5/2010, ve které byl vykonáván dozor nad zákonností přípravného řízení trestního vedeného policejním orgánem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Služby kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality – 3. oddělení se sídlem v Kolíně pod č. j. KRPS-27321-385/TČ-2009-010073, proti vazebně stíhanému obviněnému M. K., nar. Y, a dalším pro zločin podvodu podle §209 odst. 1, 5 písm. a) trestního zákoníku a další trestné činy, poté, co dne 2. 7. 2010 osobně převzal od policejního orgánu kompletní kopii vyšetřovacího spisu v uvedené trestní věci spolu s kopií protokolu o výslechu obviněného M. K. ze dne 2. 7. 2010, jehož obsahem byla kromě vyjádření obviněného k předmětu trestního řízení také žádost obviněného a jeho obhájce o propuštění obviněného z vazby na svobodu, v rozporu s ustanoveními §§ 127, 135 a 136 pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně poř. č. 7/2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství, v platném znění, nezajistil evidování údaje o doručení vyšetřovacího spisu a protokolu o výslechu obviněného s jeho žádostí o propuštění z vazby na svobodu do dozorového spisu Krajského státního zastupitelství v Praze sp. zn. KZV 5/2010, tj. materiál nepředal k zaevidování kanceláři Krajského státního zastupitelství v Praze a zápis o doručení písemností nepořídil do spisového přehledu na obalu spisu ani on sám a přestože žádosti obviněného o propuštění z vazby nevyhověl, v rozporu s povinnostmi státního zástupce, které jsou stanoveny v § 73b odst. 3 trestního řádu a v článku 34 odst. 1 pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně poř. č. 8/2009, o trestním řízení, v platném znění, úmyslně nepředložil tuto žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu s kopií vyšetřovacího spisu k rozhodnutí soudci Okresního soudu Praha západ, příslušnému podle § 28 trestního řádu, vyšetřovací spis ponechal na Krajském státním zastupitelství v Praze až do 28. 7. 2010, kdy dal pokyn k předložení vyšetřovacího spisu Krajskému soudu v Praze spolu se stížností obviněného M. K. podanou proti usnesení státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze ze dne 19. 7. 2010, sp. zn. KZV 5/2010, jímž bylo rozhodnuto o ponechání obviněného ve vazbě podle § 71 odst. 4 trestního řádu, přičemž do dozorového spisu nezaložil ani kopii protokolu o výslechu obviněného se žádostí o jeho propuštění z vazby ze dne 2. 7. 2010 a tyto dokumenty zničil nebo jinak zašantročil, aniž by o podané a nevyřízené žádosti o propuštění obviněného z vazby informoval vedoucího státního zástupce při nástupu na řádnou dovolenou dne 6. 8. 2010 nebo dne 9. 8. 2010, kdy se v době řádné dovolené částečně zdržoval na pracovišti Krajského státního zastupitelství v Praze, a ani dne 10. 8. 2010, kdy osobně doručil na Krajské státní zastupitelství v Praze potvrzení o nástupu pracovní neschopnosti a kdy informoval osobně krajského státního zástupce v Praze, že termín kontroly u lékaře mu byl stanoven na den 26. 8. 2010, takže nečinností státního zástupce a z důvodu, že tento státní zástupce zničil, zatajil či jinak zašantročil protokol o výslechu obviněného s jeho žádostí o propuštění z vazby ze dne 2. 7. 2010, nebylo možno z dozorového spisu Krajského státního zastupitelství v Praze sp. zn. KZV 5/2010 a z v něm založených písemností zjistit, že obviněný podal žádost o propuštění z vazby a věc byla předložena Okresnímu soudu Praha západ k rozhodnutí o této žádosti obviněného o propuštění z vazby bez jakéhokoli přičinění státního zástupce Mgr. J. V. až poté, kdy byl protokol o výslechu obviněného ze dne 2. 7. 2010 doručen znovu na Krajské státní zastupitelství v Praze policejním orgánem dne 11. 8. 2010 a po zjištění jeho obsahu a ověření v evidenci státního zastupitelství a u soudu, že nebyl dosud předložen soudci přípravného řízení, byl dne 20. 8. 2010 protokol obsahující žádost obviněného o propuštění z vazby ze dne 2. 8. 2010 se spisem doručen soudci Okresního soudu Praha západ k rozhodnutí o žádosti obviněného z vazby.

2. Při zpracování trestní věci vedené na Krajském státním zastupitelství v Praze pod sp. zn. KZV 38/2010, ve které byl vykonáván dozor nad zákonností přípravného řízení trestního konaného policejním orgánem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování se sídlem v Praze pod č. j. KPRS-40584-232/TČ-2009-010071, proti obviněnému R. M. a spol. pro trestný čin obecného ohrožení podle § 179 odst. 1, 2 písm. c) trestního zákona, převzal dne 2. 8. 2010 od kanceláře Krajského státního zastupitelství v Praze vyšetřovací spis policejního orgánu spolu se stížností obviněného R. M. ze dne 2. 8. 2010 proti usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání ze dne 27. 7. 2010, avšak v rozporu s ustanoveními §§ 127, 135 a 136 pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně poř. č. 7/2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství, v platném znění, nezajistil evidování údaje o doručení vyšetřovacího spisu a stížnosti obviněného proti usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 2. 8. 2010 do dozorového spisu Krajského státního zastupitelství v Praze sp. zn. KZV 38/2010, který měl v té době u sebe ve své kanceláři, tj. materiál nepředal k zaevidování kanceláři Krajského státního zastupitelství v Praze a zápis o doručení písemností nepořídil do spisového přehledu na obalu spisu ani on sám, přičemž převzatou stížnost obviněného R. M. ze dne 2. 8. 2010 úmyslně zničil nebo jinak zašantročil, a při nástupu řádné dovolené dne 6. 8. 2010, ani dne 9. 8. 2010, kdy se v době čerpání řádné dovolené v průběhu dne zčásti zdržoval na svém pracovišti na Krajském státním zastupitelství v Praze, ani dne 10. 8. 2010, kdy doručil na Krajské státní zastupitelství v Praze potvrzení o pracovní neschopnosti a osobně informoval krajského státního zástupce v Praze o tom, že kontrola u lékaře mu byla stanovena na termín 26. 8. 2010, neinformoval o tom, že byla na Krajské státní zastupitelství v Praze doručena stížnost obviněného, o které nebylo rozhodnuto, přičemž tato skutečnost byla zjištěna až následně bez aktivity státního zástupce Mgr. J. V. ze zprávy policejního orgánu o plánovaných úkonech ve věci, která byla doručena na Krajského státního zastupitelství v Praze dne 11. 8. 2010 a teprve na tomto základě byla stížnost obviněného znovu opatřena od policejního orgánu a mohlo být o ní rozhodnuto.

3. Při zpracování trestní věci vedené na Krajském státním zastupitelství v Praze pod sp. zn. KZN 809/2010, ve které byl vykonáván dozor nad zákonností přípravného řízení trestního vedeného policejním orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Služby kriminální policie a vyšetřování, odboru obecné kriminality se sídlem v Praze, pod č. j. KRPS-1576-37/TČ-2010-010071, ve věci neznámých pachatelů pro trestný čin loupeže podle § 173 odst. 1 trestního zákoníku, trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 trestního zákoníku a trestný čin poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 trestního zákoníku

a) v době od 11. 6. 2010 do 8. 7. 2010 byl nečinný a nevyřídil podnět policejního orgánu k podání návrhu soudu na provedení úkonu za účasti soudce přípravného řízení podle § 158a a §104b trestního řádu, který se měl konat dne 13. 7. 2010, přičemž návrh podal soudu až dne 8. 7. 2010 v 15.21 hodin a poté co mu bylo soudcem Okresního soudu Praha východ sděleno, že termín plánovaného výslechu již koliduje s jiným plánovaným úkonem soudce, podal dne 15. 7. 2010 nový návrh na provedení úkonu, opět s datem vyhotovení dne 8. 7. 2010, avšak s návrhem na provedení úkonu až dne 21. 7. 2010, takže termín provedení úkonu až dne 21. 7. 2010, takže termín provedení úkonu musel být policejním orgánem změněn a organizačně přesunut ze dne 13. 7. 2010 na den 21. 7. 2010,

b) poté, co mu byl dne 27. 7. 2010 předložen dozorový spis v této trestní věci s opakovaným pokynem krajského státního zástupce v Praze k postoupení trestní věci k dalšímu výkonu dozoru nad zákonností přípravného řízení trestního podle věcné a místní příslušnosti Okresnímu státnímu zastupitelství Praha východ, na tento pokyn vedoucího státního zástupce k postoupení věci úmyslně nereagoval a dozorový spis v rozporu s ustanoveními § 16 a 17 trestního řádu věcně a místně příslušnému okresnímu státnímu zastupitelství nepostoupil, přičemž tento spis zničil, ztratil nebo jinak zašantročil a při nástupu řádné dovolené dne 6. 8. 2010 nepředal spis ani kanceláři, ani jinému státnímu zástupci, což neučinil ani dne 9. 8. 2010, kdy se v době čerpání řádné dovolené v průběhu dne zčásti zdržoval na svém pracovišti na Krajském státním zastupitelství v Praze, ani dne 10. 8. 2010, kdy doručil na Krajské státní zastupitelství v Praze potvrzení o pracovní neschopnosti a osobně informoval krajského státního zástupce v Praze o tom, že kontrola u lékaře mu byla stanovena na termín 26. 8. 2010, takže zničením, ztrátou či zašantročením dozorového spisu způsobil jeho vynětí z kontroly Krajského státního zastupitelství v Praze a znemožnil řádné předání trestní věci k dozoru věcně a místně příslušnému okresnímu státnímu zastupitelství s tím, že k předání trestní věci příslušnému státnímu zastupitelství došlo až poté, co bylo dne 10. 8. 2010 při kontrole agendy státního zástupce Mgr. J. V. po jeho nástupu na pracovní neschopnost zjištěno, že nevrátil jemu předložený dozorový spis a obsah dozorového spisu Krajského státního zastupitelství v Praze, sp. zn. KZN 809/2010, musel být rekonstruován na základě dokumentů založených v elektronické podobě v evidenčním systému ISYZ Krajského státního zastupitelství v Praze a na základě obsahu souvisejících spisů policejního orgánu a Okresního soudu Praha východ.

4. Při zpracování trestní věci vedené na Krajském státním zastupitelství v Praze pod sp. zn. KZV 47/2003, v době nejméně od května 2010 do 6. 8. 2010 nerozhodl o věcech důležitých pro trestní řízení, které byly zajištěny policejním orgánem několika obviněným v průběhu přípravného řízení trestního a které již nebyly potřebné pro trestní řízení, neboť trestní věc byla pravomocně skončena usnesením státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze o zastavení trestního stíhání, přičemž přestože mu byly dne 28. 5. 2010 a znovu dne 23. 7.2010 doručeny podněty policejního orgánu Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia Policie ČR k rozhodnutí o zajištěných věcech v tomto trestním řízení, těmito podněty se nezabýval, nerozhodl o zajištěných věcech a ani nedal policejnímu orgánu pokyn, jak se zajištěnými věcmi dále nakládat, a to ani při opakovaném osobním jednání s policejním orgánem, přičemž výše uvedené podněty policejního orgánu v rozporu s ustanoveními §§ 127, 135 a 136 pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně poř. č. 7/2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství, v platném znění, nezaevidoval do dozorového spisu a ani je nepředal se spisem k zaevidování kanceláři krajského státního zastupitelství, ale oba tyto dokumenty úmyslně zničil nebo jinak zašantročil a při nástupu na řádnou dovolenou dne 6. 8. 2010 nepředal dozorový spis Krajského státního zastupitelství v Praze, sp. zn. KZV 47/2003, státnímu zástupci, kterého měl zastupovat nebo k uložení na lhůtu kanceláři státního zastupitelství, ale založil tento spis mezi literaturu v knihovně ve své kanceláři a o skutečnosti, že ve věci nebylo rozhodnuto o zajištěných věcech z přípravného řízení neinformoval krajského státního zástupce v Praze a to přesto, že se na pracovišti Krajského státního zastupitelství v Praze zdržoval zčásti také v průběhu čerpání své řádné dovolené dne 9. 8. 2010 a dále osobně jednal s krajským státním zástupcem v Praze dne 10. 8. 2010, kdy přinesl na pracoviště potvrzení o nástupu pracovní neschopnosti, přičemž na nečinnost státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze při rozhodování o zajištěných věcech ve věci sp. zn. KZV 47/2003 bylo upozorněno dopisem ředitele Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezídia ČR ze dne 15. 9. 2010, č. j. PPR-12813-6/ČJ-2010, který byl doručen krajskému státnímu zástupci v Praze se žádostí o odstranění nečinnosti dne 16. 9. 2010.“

Dne 10. 6. 2011 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen přípis Ministerstva spravedlnosti z téhož dne, v němž se sděluje, že dne 31. 5. 2011 bylo ministru spravedlnosti doručeno prohlášení Mgr. J. V. ze dne 22. 5. 2011, jímž se kárně obviněný vzdal funkce státního zástupce, která zanikne uplynutím zákonem stanovené dvouměsíční lhůty dnem 31. 7. 2011.

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, zastaví senát řízení bez ústního jednání tehdy, bylo-li vzdání se funkce státního zástupce doručeno ministru spravedlnosti. Protože tato situace nastala, kárný senát řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. června 2011

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně kárného senátu pro věci státních zástupců

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru