Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

12 Ksz 6/2016 - 28Rozhodnutí NSS ze dne 10.01.2017

Způsob rozhodnutíuznání viny
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Prejudikatura

12 Ksz 5/2009 - 74


přidejte vlastní popisek

12 Ksz 6/2016 - 28

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Pally, zástupce předsedy senátu JUDr. Stanislava Rizmana a přísedících JUDr. Vítězslava Pýši, JUDr. Vladimíra Macha, JUDr. Martina Mikysky a doc. JUDr. Jana Svatoně, CSc. při ústním jednání dne 10. 1. 2017 ve věci návrhu okresní státní zástupkyně v Novém Jičíně ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. SPR 244/2016, na zahájení řízení o kárné odpovědnosti Mgr. A. K., státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně,

takto:

Podle § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, kárně obviněný

Mgr. A. K., nar. X, státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně,

je vinen, že

jako dozorový státní zástupce ve věci vedené u Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně pod sp. zn. 2 ZT 94/2016 proti obviněnému T. L., nar. X, který byl pro pokračující přečin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, dílem dokonaným, dílem ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku, a pro přečin poškození cizích práv podle § 181 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku stíhán vazebně z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) trestního řádu, v rozporu s ustanoveními § 72a odst. 1 písm. a) a odst. 2 trestního řádu před uplynutím celkové doby trvání vazby obviněného připadající na přípravné řízení, která skončila dne 2. 9. 2016, opomenul nařídit propuštění obviněného z vazby, jež bylo realizováno až dne 29. 9. 2016 na základě příkazu náměstka okresní státní zástupkyně v Novém Jičíně, v důsledku čehož obviněný pobýval ve vazbě nezákonně po dobu 27 dnů,

tedy

zaviněně porušil povinnosti státního zástupce a zaviněným jednáním ohrozil důvěru v odbornost postupu státního zastupitelství,

čímž spáchal

kárné provinění podle § 28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,

a za tose mu ukládá

podle § 30 odst. 1 písm. b) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, kárné opatření snížení platu o 10 % na dobu 3 (tří) měsíců.

Odůvodnění:

Dokazováním provedeným při ústním jednání byly zjištěny následující skutečnosti:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, oddělení hospodářské kriminality (dále jen „policejní orgán“), usnesením ze dne 3. 5. 2016, č. j. KRPT-14489-181/TČ-2016-070481, zahájila trestní stíhání obviněného T. L., nar. X, pro pokračující přečin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, dílem dokonaný, dílem ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku, a pro přečin poškození cizích práv podle § 181 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku. Těchto přečinů se měl obviněný dopustit 11 dílčími útoky, které v zásadě spočívaly v tom, že v období od 4. 1. 2016 do 16. 1. 2016 v místě svého bydliště a na dalších místech prostřednictvím internetových webových stránek uzavíral za použití smyšleného jména J. B. smlouvy o úvěrech a o půjčkách finančních prostředků, které si nechal poukazovat na konkrétní bankovní účet, a takto uváděl v omyl jednotlivé věřitele z řad obchodních společností poskytujících úvěry nebo peněžní půjčky, čímž způsobil škodu v celkové výši 77.371 Kč.

Obviněný byl podle § 76 odst. 1 trestního řádu zadržen dne 2. 5. 2016 v 12.55 hodin. Soudce Okresního soudu v Novém Jičíně usnesením ze dne 4. 5. 2016, sp. zn. 4 Nt 2358/2016, vzal obviněného do vazby z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) trestního řádu s tím, že vazba začíná ode dne 2. 5. 2016 v 12.55 hodin. Zároveň soudce nepřijal písemný slib obviněného ani nad ním nestanovil dohled probačního úředníka k nahrazení vazby. Stížnost obviněného proti rozhodnutí o jeho vzetí do vazby zamítl Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 24. 5. 2016, č. j. 1 To 188/2016 - 26. Soudy obou stupňů spatřovaly u obviněného důvod vazby podle § 67 písm. c) trestního řádu v jeho dlouhodobém předlužení a jeho předchozích osmi odsouzeních převážně pro majetkovou trestnou činnost, když naposledy mu byl rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 5. 1. 2016, sp. zn. 72 T 64/2015, který nabyl právní moci téhož dne, uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 30 měsíců s podmíněným odkladem jeho výkonu na zkušební dobu v trvání 50 měsíců i pro přečin úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 trestního zákoníku a přečin krádeže podle § 205 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku. U obviněného tedy byla dána obava, že v případě propuštění na svobodu bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán.

Tato trestní věc byla u Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně vedena pod sp. zn. 2 ZT 94/2016 a přidělena k výkonu dozoru kárně obviněnému. Na základě jeho návrhu soudce Okresního soudu v Novém Jičíně usnesením ze dne 22. 7. 2016, č. j. 4 Nt 2007/2016 - 8, podle § 72 odst. 1 trestního řádu ponechal obviněného nadále ve vazbě z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) trestního řádu. Stejným usnesením dále soudce zamítl žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu, nepřijal jeho písemný slib ani nad ním nestanovil dohled probačního úředníka k nahrazení vazby. Stížnost proti rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě zamítl jako opožděnou Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. 8. 2016, č. j. 1 To 318/2016 - 19.

Následně policejní orgán usnesením ze dne 27. 9. 2016, č. j. KRPT-14489-402/TČ-2016-070481, rozšířil trestní stíhání obviněného o dalších šest dílčích útoků pokračujícího přečinu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, dílem dokonaného, dílem ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku, a přečinu poškození cizích práv podle § 181 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, přičemž celková škoda na cizím majetku způsobená všemi útoky obviněného dosáhla výše 272.861 Kč.

Trestní stíhání obviněného T. L. bylo vedeno pro přečin, a proto celková doba trvání vazby obviněného připadající na přípravné řízení činila podle § 72a odst. 1 písm. a) a odst. 2 trestního řádu čtyři měsíce. Vazba, jejíž doba trvání se v souladu s § 72a odst. 4 větou první trestního řádu počítá ode dne, kdy došlo k omezení osobní svobody obviněného, tak v dané trestní věci skončila dne 2. 9. 2016. Před uplynutím této lhůty však kárně obviněný jako dozorový státní zástupce opomenul nařídit propuštění obviněného z vazby na svobodu.

Překročení maximální vazební lhůty zjistil až dne 29. 9. 2016 náměstek okresní státní zástupkyně v Novém Jičíně, který ihned vydal příkaz k bezodkladnému propuštění obviněného z vazby na svobodu, což vazební věznice realizovala téhož dne v 15.10 hodin. Kvůli tomuto pochybení kárně obviněného tak v dané trestní věci pobýval obviněný T. L. ve vazbě nezákonně po dobu 27 dnů.

Uvedená skutková zjištění vyplývají z kopie obsahu podstatné části dozorového spisu Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně sp. zn. 2 ZT 94/2016.

Kárně obviněný se z ústního jednání kárného senátu omluvil s tím, že souhlasí, aby bylo provedeno bez jeho účasti. Tím byly splněny podmínky pro projednání věci v nepřítomnosti kárně obviněného uvedené v § 17 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (dále jen „zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů“). Při ústním jednání předseda kárného senátu přečetl vyjádření kárně obviněného k návrhu na zahájení kárného řízení.

V něm se kárně obviněný ke skutku doznal. Na svoji obhajobu uvedl, že se spoléhal na tvrzení policejního orgánu o tom, že jednání obviněného T. L. bude překvalifikováno na zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 trestního zákoníku, v důsledku čehož dojde ke zvýšení maximální doby trvání vazby. Tuto skutečnost si však neověřil a mylně vycházel z toho, k rozšíření obvinění s přísnější právní kvalifikací v dané trestní věci došlo. Uvedené pochybení vyplývající z nekvalitního výkonu dozoru ho velmi mrzí a do budoucna se ho již vyvaruje.

K vyjádření ke kárnému návrhu připojil kárně obviněný žádost ze dne 29. 9. 2016, v níž se obhájce JUDr. Josef Frolík domáhal neprodleného propuštění obviněného T. L. z vazby. V této písemnosti se uvádí, že počátkem měsíce září 2016 navštívili obviněného policejní komisaři za účelem podání vysvětlení k dalším útokům a v této souvislosti mu sdělili záměr vést trestní stíhání pro zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 trestního zákoníku, což by znamenalo zvýšení maximální doby trvání vazby. Dne 27. 9. 2016 však obviněný převzal ve vazební věznici usnesení o zahájení trestního stíhání pro dalších šest dílčích útoků bez změny právní kvalifikace skutku. Obviněný je tak nadále trestně stíhání pro přečin, takže v rámci přípravného řízení mohl být ve vazbě nejvýše po dobu čtyř měsíců. Tato nejvýše přípustná doba trvání vazby však uplynula již dne 2. 9. 2016, a proto musí být obviněný z vazby okamžitě propuštěn. V návaznosti na toto podání obhájce JUDr. Josefa Frolíka učinil náměstek okresní státní zástupkyně v Novém Jičíně příslušné úkony směřující k propuštění obviněného z vazby, jak potvrdila navrhovatelka při ústním jednání kárného senátu.

V dané věci tedy bylo jednoznačně prokázáno, že kárně obviněný před uplynutím celkové doby trvání vazby obviněného T. L. připadající na přípravné řízení opomenul nařídit jeho propuštění z vazby, jež bylo realizováno až na základě příkazu náměstka vedoucí státní zástupkyně, v důsledku čehož obviněný pobýval ve vazbě nezákonně pod dobu 27 dnů.

Kárně obviněnému přitom v plnění jeho dozorových povinností v této vazební trestní věci nebránila žádná objektivní okolnost, neboť v rozhodném období do dne 20. 9. 2016, v němž započal čerpání dovolené na zotavenou, jeho zatíženost nápadem věcí a účastí při soudních jednáních byla srovnatelná s ostatními kolegy, a dne 2. 9. 2016, kdy měl obviněného propustit z vazby, se neúčastnil žádného úkonu, který by mu bránil tuto povinnost splnit. Uvedené skutečnosti vyplývají z přehledu počtu věcí vyřízených státními zástupci Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně za měsíce srpen a září 2016, z přehledu účastí kárně obviněného u hlavních líčení a veřejných zasedání v době od 1. 9. 2016 do 19. 9. 2016, jakož i z přehledu evidence pracovní doby státních zástupců Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně za měsíce srpen a září 2016, jimiž kárný senát také provedl dokazování při ústním jednání.

Kárně obviněný tedy ve věci vedené u Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně pod sp. zn. 2 ZT 94/2016 zaviněně porušil své povinnosti při výkonu funkce státního zástupce odpovědně plnit své úkoly a postupovat odborně, svědomitě a bez zbytečných průtahů, které jsou stanoveny v § 24 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství (dále jen „zákon o státním zastupitelství“). Tímto zaviněným jednáním kárně obviněný rovněž ohrozil důvěru v odbornost postupu státního zastupitelství, neboť ta mohla být v očích odborné i laické veřejnosti snížena jeho nečinností, která měla za následek nezákonný výkon vazby. Jednalo se přitom o zavinění ve formě nevědomé nedbalosti. Kárně obviněný totiž nevěděl, že svým jednáním může způsobit porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem, neboť se podle svého tvrzení v dané trestní věci spoléhal na sdělení policejního orgánu o překvalifikování skutku na zločin, u něhož je stanovena delší celková doba trvání vazby připadající na přípravné řízení, aniž si ověřil, zda v důsledku rozšíření trestního stíhání obviněného o další dílčí útoky k takové změně právní kvalifikace skutečně došlo. Kárně obviněný však jako dozorový státní zástupce nepochybně vědět měl a mohl, že trestní stíhání obviněného je i nadále vedeno pro přečin a že tak maximální vazební lhůta nesmí překročit čtyři měsíce.

Je proto možné konstatovat, že kárně obviněný svým jednáním naplnil všechny znaky skutkové podstaty kárného provinění podle § 28 zákona o státním zastupitelství.

Při úvaze o druhu a výměře kárného opatření kárný senát přihlédl k závažnosti kárného provinění a k osobě kárně obviněného.

Na jedné straně kárný senát vzal v úvahu doznání kárně obviněného, jeho upřímnou lítost, sebereflexi, zavinění ve formě nevědomé nedbalosti, dosavadní kárnou bezúhonnost, jakož i skutečnost, že na výrazném překročení celkové doby trvání vazby připadající na přípravné řízení se do určité míry podílel i obhájce, jenž požádal o neprodlené propuštění obviněného z vazby až 27 dnů po uplynutí vazební lhůty. Dále kárný senát přihlédl k osobnímu spisu kárně obviněného a k jeho pracovnímu hodnocení ze dne 27. 10. 2016, z nichž vyplývá, že se jedná o státního zástupce s dlouholetou praxí se specializací na hospodářskou a finanční kriminalitu, že jsou mu přidělovány složité věci po skutkové i právní stránce, včetně obecně sledované trestní věci pádu mostu ve Studénce na projíždějící vlak, že je schopen si velmi dobře organizovat práci, dodržovat termíny, pracovat samostatně i efektivně a zvládat stresové a zátěžové situace, že má velmi dobré komunikační schopnosti, že se zúčastňuje školení v rámci své specializace a dokáže nabyté poznatky aplikovat v praxi. Zcela odhlédnout nelze ani od složitých rodinných problémů kárně obviněného, na něž poukázala navrhovatelka při jednání kárného senátu, byť ty neměly přímou souvislost s opomenutím nařídit propuštění obviněného z vazby před koncem zákonem stanovené lhůty.

Na straně druhé však musí vzít kárný senát v úvahu závažnost kárného provinění, která spočívá v porušení základního a ústavně zaručeného práva na osobní svobodu a v tom, že maximální vazební lhůta byla v příslušné trestní věci výrazně překročena o dobu 27 dnů. Dále je kárně obviněnému nutné klást k tíži, že tuto skutečnost nezjistil do počátku čerpání dovolené sám a obviněný byl z vazby propuštěn až na základě příkazu nadřízeného státního zástupce. V neposlední řadě je zapotřebí přihlédnout k tomu, že kárný senát v dříve rozhodnutých kárných věcech týkajících se překročení lhůty pro trvání vazby nebo zadržení téměř vždy uložil státním zástupcům kárné opatření snížení platu (srov. rozhodnutí ze dne 16. 6. 2014, sp. zn. 12 Ksz 4/2014, ze dne 15. 9. 2014, sp. zn. 12 Ksz 6/2014, ze dne 8. 12. 2014, sp. zn. 12 Ksz 10/2014, ze dne 16. 2. 2016, sp. zn. 12 Ksz 10/2015, ze dne 12. 4. 2016, č. j. 12 Ksz 1/2016 - 46, ze dne 20. 9. 2016, č. j. 12 Ksz 2/2016 - 40, a ze dne 29. 11. 2016, č. j. 12 Ksz 3/2016 - 37). V dříve řešených kárných věcech navíc nejvýše přípustné zákonné doby trvání vazby byly překročeny po kratší dobu než v posuzovaném případě.

Za této situace nemohl kárný senát vycházet z návrhu kárné navrhovatelky a v dané kárné věci uložit jen kárné opatření důtku. Kárný senát, který podle § 9 odst. 2 věty třetí zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, není takovým návrhem vázán, tak musel přistoupit k uložení kárného opatření snížení platu. Vzhledem k značnému množství shora uvedených skutečností svědčících ve prospěch kárně obviněného mu však kárný senát uložil toto kárné opatření toliko v první třetině zákonné sazby uvedené v § 30 odst. 1 písm. b) zákona o státním zastupitelství.

S ohledem na všechno, co bylo uvedeno k jednání kárně obviněného státního zástupce, pro které bylo vedeno toto kárné řízení, Nejvyšší správní soud jako soud kárný podle § 19 odst. 1 zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů uznal kárně obviněného vinným kárným proviněním podle § 28 zákona o státním zastupitelství, jehož se dopustil skutkem popsaným ve výroku tohoto rozhodnutí. Za toto kárné provinění uložil kárně obviněnému podle § 30 odst. 1 písm. b) zákona o státním zastupitelství kárné opatření snížení platu o 10 % na dobu 3 měsíců.

Kárné opatření snížení platu se vůči kárně obviněnému uplatní od prvního dne měsíce následujícího po dni právní moci rozhodnutí (§ 30 odst. 4 zákona o státním zastupitelství).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. ledna 2017

JUDr. Jiří Palla

předseda kárného senátu ve věcech státních zástupců

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru