Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

12 Ksz 2/2014 - 30Rozhodnutí NSS ze dne 02.06.2014

Způsob rozhodnutíuznání viny
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců

přidejte vlastní popisek

12 Ksz 2/2014 - 30

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Pally, zástupce předsedy senátu JUDr. Karla Hasche a přísedících JUDr. Vítězslava Pýši, JUDr. Vladimíra Macha, JUDr. Martina Mikysky a doc. JUDr. Jana Svatoně, CSc. při ústním jednání dne 2. 6. 2014 ve věci návrhu okresního státního zástupce v Karviné ze dne 4. 2. 2014, sp. zn. 1 SPR 88/2014, na zahájení řízení o kárné odpovědnosti Mgr. O. C., státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Karviné,

takto:

Podle § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, kárně obviněný

Mgr. O. C., nar. x, státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Karviné,

je vinen, ž e

v době nařízené pracovní pohotovosti podle § 20 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, dne 7. 11. 2013 v trestní věci proti podezřelému X. L. N., nar. x, pro trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 1 trestního zákoníku, vedené u Okresního státního zastupitelství v Karviné pod sp. zn. 1 Zn 5788/2013, přehlédl novelizaci § 83a odst. 1 trestního řádu a v rozporu s tímto ustanovením vydal policejnímu orgánu příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků, ač k tomu nebyl oprávněn a měl dát pouze návrh k vydání takového příkazu soudci Okresního soudu v Karviné podle § 83a odst. 1 trestního řádu s odkazem na § 83 odst. 1 trestního řádu, čímž zapříčinil nezákonnost policejním orgánem provedené prohlídky jiných prostor a pozemků, v důsledku čehož není možné výsledky této prohlídky použít jako důkaz v trestním řízení proti obviněnému X. L. N., kterému tak musela být změněna právní kvalifikace skutku ze zločinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 1, odst. 4 trestního zákoníku na přečin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku,

tedy

zaviněně porušil povinnosti státního zástupce a zaviněným jednáním ohrozil důvěru v odbornost postupu státního zastupitelství,

čímž spáchal

kárné provinění podle § 28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,

a za to se mu ukládá

podle § 30 odst. 1 písm. b) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, kárné opatření snížení platu o 18 % na dobu 6 (šesti) měsíců.

Odůvodnění:

Dokazováním provedeným při ústním jednání byly zjištěny následující skutečnosti:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, obvodní oddělení Český Těšín (dále jen „policejní orgán“) podle § 158 odst. 3 trestního řádu dne 6. 11. 2013 zahájila úkony trestního řízení ve věci přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 1 trestního zákoníku, jehož se měl dopustit podezřelý X. L. N., nar. x, tím, že téhož dne kolem 18:25 hodin v Českém Těšíně, okres Karviná, byl v prostoru za objektem restaurace Sauna v Masarykových sadech přistižen hlídkou celní správy, jak vynáší z objektu garáže igelitovou tašku, kterou při zpozorování hlídky odhodil i s dalšími věcmi a chtěl uprchnout, avšak byl na útěku zadržen. Následnou kontrolou odhozených věcí bylo zjištěno, že se v nich nalézá sušená rostlinná hmota konopí o hmotnosti nejméně 733,5 g, která obsahovala přesně nezjištěné množství účinné psychotropní látky THC, přičemž konopí seté (marihuana) je jako omamná látka uvedeno v příloze č. 3 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a tetrahydrokanabinol (THC) je jako psychotropní látka uveden v příloze č. 5 téhož zákona.

Následně policejní orgán dne 7. 11. 2013 dal Okresnímu státnímu zastupitelství v Karviné podnět k vydání příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků podle § 83a odst. 1 trestního řádu, a to v nebytových prostorách obytného domu na adrese Č. T., H. t. 1906/2a, z nichž jedna byla pronajata podezřelému a sloužila jako prodejna potravin a další byly pro různé účely pronajaty jiným osobám, s nimiž byl podezřelý v kontaktu. Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků vydal v době nařízené pracovní pohotovosti kárně obviněný, ačkoliv k tomu nebyl oprávněn, neboť podle § 83a odst. 1 s odkazem na § 83 odst. 1 trestního řádu měl dát pouze návrh na vydání takového příkazu soudci Okresního soudu v Karviné. Prohlídka jiných prostor a pozemků byla provedena dne 8. 11. 2013 a při ní byla zajištěna sušená rostlinná hmota konopí v celkovém množství 9470 g, která obsahovala psychotropní látku THC.

V návaznosti na zjištění učiněná při zadržení podezřelého a při prohlídce jiných prostor a pozemků policejní orgán dne 8. 11. 2013 podle § 160 odst. 1 trestního řádu zahájil trestní stíhání X. L. N. pro zločin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 1, odst. 4 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že od přesně nezjištěného dne do 18:25 hodin dne 6. 11. 2013 v nebytových prostorách obytného domu na adrese Č. T., H. t. 1906/2a, bez povolení držel nejméně 10203,5 g sušené rostlinné hmoty konopí obsahující dosud nezjištěné množství tetrahydrokanabinolu. Omamnou látku konopí a psychotropní látku obsahující THC měl tedy obviněný neoprávněně přechovávat pro vlastní potřebu ve značném rozsahu. S ohledem na uvedenou nezákonnost při nařízení prohlídky jiných prostor a pozemků však její výsledky nebylo možné použít jako důkazu v trestním řízení proti obviněnému X. L. N., a proto policejní orgán musel změnit právní kvalifikaci jeho skutku na přečin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku.

Kárně obviněný se doznal ke skutku, pro který se vůči němu vede kárné řízení. Na svoji obhajobu uvedl, že příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků vydal po pracovní době v časové Pokračování
12 Ksz 2/2014 - 31

tísni, že se dlouhodobě specializuje na trestné činy v dopravě, že tak tento zajišťovací prostředek aplikoval poprvé a že při jeho nařízení vycházel z příslušného vzoru odpovídajícímu předchozí právní úpravě, který si stáhl z intranetu státního zastupitelství, aniž nahlédl do aktuálního znění zákona. Svého provinění upřímně lituje a stydí se, že se takového excesu dopustil.

Doznání kárně obviněného, že v trestní věci vedené proti X. L. N. vydal neoprávněně příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků, je v souladu se záznamem policejního orgánu o zahájení úkonů trestního řízení ze dne 6. 11. 2013, č. j. KRPT-241814-9/TČ-2013-070371, s podnětem policejního orgánu na vydání příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků ze dne 7. 11. 2013, č. j. KRPT-241814-22/TČ-2013-070371, a s příkazem kárně obviněného k prohlídce jiných prostor a pozemků ze dne 7. 11. 2013, sp. zn. 1 Zn 5788/2013. Právní kvalifikace skutku obviněného učiněná na základě výsledků prohlídky jiných prostor a pozemků a její následná změna vyvolaná v důsledku zjištění nezákonnosti tohoto důkazu jsou doloženy protokolem policejního orgánu o provedení prohlídky jiných prostor a pozemků ze dne 8. 11. 2013, č. j. KRPT-241814-25/TČ-2013-070371, včetně jeho pokračování, usnesením policejního orgánu o zahájení trestního stíhání ze dne 8. 11. 2013, č. j. KRPT-241814-29/TČ-2013-070371, záznamem státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Karviné Mgr. G. S. o prověrce spisového materiálu ze dne 15. 11. 2013, a upozorněním policejního orgánu na změnu právní kvalifikace ze dne 18. 11. 2013, č. j. KRPT-241814-50/TČ-2013-070371.

V projednávané věci tedy bylo jednoznačně prokázáno, že kárně obviněný dne 7. 11. 2013 vydal příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků, ačkoliv k tomu nebyl oprávněn, čímž zapříčinil nezákonnost této policejním orgánem provedené prohlídky a nutnost změny právní kvalifikace skutku X. L. N. ze zločinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 1, odst. 4 trestního zákoníku na přečin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku. Uvedeným skutkem kárně obviněný zaviněně porušil své povinnosti při výkonu funkce státního zástupce odpovědně plnit své úkoly a postupovat odborně a svědomitě, které jsou stanoveny v § 24 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství (dále jen „zákon o státním zastupitelství“). Kárně obviněný tímto zaviněným jednáním rovněž ohrozil důvěru v odbornost postupu státního zastupitelství, neboť ta byla nepochybně degradována jeho zcela zjevně nesprávným postupem, který měl za následek absolutní neúčinnost prohlídky jiných prostor a pozemků a nemožnost použití tohoto důkazu v příslušném trestním řízení.

V daném případě se jednalo o zavinění ve formě nevědomé nedbalosti. Kárně obviněný totiž nevěděl, že svým jednáním může způsobit porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem, neboť neznal aktuální znění § 83a odst. 1 trestního řádu a nebylo mu tak známo, že oproti předchozí právní úpravě nemůže v rámci přípravného řízení nařídit prohlídku jiných prostor a pozemků a toliko je oprávněn podat soudci návrh na vydání příkazu k takové prohlídce. Kárně obviněný však vzhledem ke své funkci státního zástupce o této nové právní úpravě nepochybně vědět měl a mohl, a to obzvláště za situace, kdy část ustanovení § 83a trestního řádu, jež obsahovala oprávnění státního zástupce nařídit v přípravném řízení prohlídku jiných prostor a pozemků, byla zrušena nálezem Ústavního soudu č. 219/2010 Sb. již s účinností od 8. 7. 2010. Proto nejen s ohledem na vydání příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků více než tři a čtvrt roku od změny příslušné právní úpravy dosahuje intenzita nedbalosti kárně obviněného natolik vysokého stupně, že je nutné ji označit za nedbalost hrubou.

Je tedy možné konstatovat, že kárně obviněný svým jednáním naplnil všechny znaky skutkové podstaty kárného provinění podle § 28 zákona o státním zastupitelství.

Při úvaze o druhu a výměře kárného opatření kárný senát přihlédl k závažnosti kárného provinění a k osobě kárně obviněného.

Na jedné straně kárný senát vzal v úvahu doznání kárně obviněného, jeho upřímnou lítost a sebereflexi. Dále kárný senát přihlédl k osobnímu spisu kárně obviněného a k jeho pracovnímu hodnocení obsaženému v kárném návrhu, z nichž vyplývá, že se jedná o zkušeného státního zástupce, jehož pracovní výkon je na požadované úrovni. K výtkám ze dne 25. 10. 2006, sp. zn. 1 SPR 950/2006, a ze dne 12. 1. 2011, sp. zn. 1 SPR 926/2010, na něž bylo poukázáno v návrhu na zahájení kárného řízení, přitom nelze při ukládání kárného opatření přihlížet, neboť první z nich byla kárně obviněnému uložena před více než pěti lety a druhá byla uložena jen ústně (srov. § 24 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a § 30 odst. 3 zákona o státním zastupitelství).

Na straně druhé nemohl kárný senát přehlédnout značnou závažnost kárného provinění spočívající v naprosto zásadní neznalosti základního procesního předpisu, kterým se řídí státní zástupce při výkonu své funkce a který měl za následek nutnost změny právní kvalifikace skutku a bezdůvodné zvýhodnění X. L. N. Proti tomuto obviněnému je totiž možné po podání obžaloby konat toliko trestní řízení před samosoudcem, ve kterém mu lze za přečin podle § 284 odst. 3 trestního zákoníku uložit trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let, zatímco při provedení prohlídky jiných prostor a pozemků v souladu se zákonem by bylo vůči obviněnému vedeno trestní řízení před senátem okresního soudu pro zločin podle odstavce čtvrtého téhož ustanovení, za který by mohl být potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

Za této situace se kárného senátu jeví jako přiměřené kárné opatření snížení platu mírně nad polovinou zákonné sazby uvedené v § 30 odst. 1 písm. b) zákona o státním zastupitelství.

S ohledem na všechny uvedené skutečnosti Nejvyšší správní soud jako soud kárný podle § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, uznal kárně obviněného vinným kárným proviněním podle § 28 zákona o státním zastupitelství, jehož se dopustil skutkem popsaným ve výroku tohoto rozhodnutí. Za toto kárné provinění uložil kárně obviněnému podle § 30 odst. 1 písm. b) zákona o státním zastupitelství kárné opatření snížení platu o 18 % na dobu 6 měsíců. Kárné opatření snížení platu se vůči kárně obviněnému uplatní od prvního dne měsíce následujícího po dni právní moci rozhodnutí (§ 30 odst. 4 zákona o státním zastupitelství).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. června 2014

JUDr. Jiří Palla


předseda kárného senátu
ve věcech státních zástupců

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru