Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

12 Ksz 13/2012 - 60Rozhodnutí NSS ze dne 05.03.2013

Způsob rozhodnutíuznání viny
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců

přidejte vlastní popisek

12 Ksz 13/2012 - 60

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný projednal v ústním jednání konaném dne 5. 3. 2013 v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Tomkové, zástupce předsedkyně senátu JUDr. Jana Engelmanna a přísedících JUDr. Bohuslava Vacaty, JUDr. Mileny Čečotkové, JUDr. Zory Krejčí a JUDr. Gabriely Halířové, Ph. D., návrh krajského státního zástupce v Ústí nad Labem ze dne 30. 11. 2012, č.j. 1 SPR 237/2012 na zahájení řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce 1) Mgr. M. L., státního zástupce Okresního státního zastupitelství v České Lípě, a 2) Mgr. M. D., státního zástupce Okresního státního zastupitelství v České Lípě, a rozhodl

takto:

Podle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců

a soudních exekutorů,

Mgr. M. L., státní zástupce Okresního státního zastupitelství v České Lípě, nar. X,

a Mgr. M. D., státní zástupce Okresního státního zastupitelství v České Lípě, nar. X,

jsou vinni, ž e

v rozporu s povinností stanovenou v § 106 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce nepožívat alkoholické nápoje na pracovištích zaměstnavatele, v rozporu s povinností stanovenou v § 24 odst. 2 a § 24 odst. 4 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, vystříhat se všeho, co by mohlo ohrozit vážnost funkce státního zástupce a v rozporu s povinností zachovávat náležitou úctu k ostatním státním zástupcům,

společně dne 29. října 2012 v odpoledních hodinách během pracovní doby v kanceláři Okresního státního zastupitelství v České Lípě, Pod Holým vrchem č. 351, pili ve větším množství alkohol a přivedli se do podnapilého stavu,

následně společně před koncem pracovní doby v 15:30 hodin vyšli na chodbu, kde se setkali se státní zástupkyní Mgr. E. Č., následovali ji do její kanceláře a Mgr. M. D. se začal sedící Mgr. E. Č. dotýkat prstem na stehně; když ho vyzývala, aby toho nechal, přistoupil k ní Mgr. M. L., chytil ji za zápěstí obou rukou a Mgr. M. D. se jí otevřenou dlaní asi dvakrát dotknul od kolena směrem nahoru. Když Mgr. E. Č. viděla procházet kolem kanceláře právního čekatele Mgr. L. Š., zavolala ho na pomoc, v tom okamžiku ji Mgr. M. L. pustil ze sevření a ona vyběhla na chodbu, kde se ji snažil dostihnout Mgr. M. D., nakonec k ní přistoupil v jiné kanceláři, kam před ním utekla, a zepředu ji uchopil oběma rukama kolem zadnice, nadzvedl ji a vynesl ji na chodbu, kde ji na její naléhání postavil a pustil,

tedy

Mgr. M. L. a Mgr. M. D. jednak zaviněně porušili povinnosti státního zástupce, jednak zaviněným jednáním snížili vážnost a důstojnost funkce státního zástupce,

tím spáchali

kárné provinění podle § 28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

Podle § 30 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, se od uložení kárného opatření upouští, neboť projednání kárného provinění je postačující.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 3. 12. 2012 návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti státních zástupců Mgr. M. L. a Mgr. M. D., státních zástupců Okresního státního zastupitelství v České Lípě. Navrhovatel kladl kárně obviněným za vinu spáchání skutků uvedených ve výroku rozhodnutí (kárný soud skutkovou větu upravil toliko z důvodů gramaticko-stylistických).

Kárný návrh byl ke kárnému soudu podán dne 3. 12. 2012 osobou k tomu oprávněnou (§ 8 odst. 5 písm. c) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů), přičemž skutek se stal dne 29. 10. 2012; subjektivní a objektivní lhůty, jež má na mysli ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., a § 29 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, byly proto nepochybně zachovány.

Ústní jednání se u kárného soudu konalo dne 5. 3. 2013 za přítomnosti navrhovatele a obou kárně obviněných.

Kárně obviněný Mgr. M. L. ve výpovědi před kárným soudem souhlasil se skutkem, jenž je mu kladen za vinu v kárném návrhu; potvrdil, že na pracovišti přinesl láhev alkoholického nápoje whisky v množství přibližně 0,7l, kterou společně s kárně obviněným Mgr. D. v jeho kanceláři v pondělí 29. 10. 2012 před koncem pracovní doby vypili, kárně obvinění spolu probírali osobní problémy Mgr. D. Mgr. L. dále uvedl, že ke konci pracovní doby potkali na chodbě Mgr. Č., se kterou se dlouhou dobu znají, měli kamarádský vztah, dříve řešili pracovní i osobní záležitosti. S Mgr. Č. se dali do hovoru, později i v její kanceláři, kde předtím bezproblémový rozhovor, jehož obsah si již nevybavil, přešel v pošťuchování a chytil ji za ruce, ihned, jak Mgr. Č. dala najevo, že se jí toto jednání nelíbí, zanechal jej, Mgr. Č. poté vyběhla na chodbu. Kárně obviněný Mgr. L. uvedl, že se s Mgr. Č. znají téměř pět let, měli spolu přátelský vztah, mnohokrát spolu byli na společenských akcích. Celé jednání kárně obviněného Mgr. L. mrzí a Mgr. Č. se opakovaně omluvil a měl za to, že ta jeho omluvu přijala.

Kárně obviněný Mgr. M. D. ve své výpovědi před kárným soudem uvedl, že před koncem pracovní doby zcela výjimečně konzumovali společně s Mgr. M. L. alkoholický nápoj whisky, příčinou byly jeho osobní problémy; láhev alkoholu přinesl do kanceláře Mgr. L. Na konci pracovní doby potkali Mgr. E. Č.; chvilku si povídali, vešli za ní do kanceláře, tam Mgr. D. sedící kolegyni Č. asi 2x sáhl na koleno a Mgr. L. ji chytil za ruce, Mgr. Č. řekla, že se jí toto jednání nelíbí, v prvním dojmu si myslel, že tak reaguje z legrace a nemyslí to vážně, oba ale svého jednání okamžitě zanechali. Poté, co Mgr. Č. zavolala na kolegu Mgr. Š., utekla na chodbu a do Pokračování

12 Ksz 13/2012 - 61

kanceláře Mgr. D., vběhl za ní do kanceláře, kde ji chytil pod zadnici, zvedl ji, aby ji mohl nést, jakmile dala najevo, že se jí to nelíbí, pustil ji. Mgr. Č. se omluvil několikrát následující den, znají se dlouhou dobu, šlo o kamarádský vztah, celá situace ho mrzí. Jednání brali jako legraci, je si vědom, že to přehnali.

Z dokazování provedeného svědeckými výslechy Mgr. E. Č., Mgr. L. Š. a Mgr. P. D. a písemnými vyjádřeními Mgr. D., Mgr. L., Mgr. Š., Mgr. D., sepsanými ke stížnosti Mgr. Č. k okresní státní zástupkyni v České Lípě pod sp. zn. 1 SPR 237/2012 zjistil kárný soud, že oba kárně obvinění byli v inkriminovaný den v odpoledních hodinách na pracovišti zjevně pod vlivem alkoholu. Poté, co potkali Mgr. Č. na chodbě Okresního státního zastupitelství v České Lípě, vešli za ní do její kanceláře, kde se poté zeptali, zda svědkyně nosí punčocháče nebo punčochy, Mgr. Č. jim odpověděla, v samotném dotazu neviděla žádný nepřístojný podtext. Mgr. M. D. však přistoupil k Mgr. Č. sedící na křesle a nejprve jedním prstem se jí dotýkal na stehně a koleni, což se Mgr. Č. nelíbilo, slovně i odstrkováním se tomu bránila. Mgr. L. přistoupil a chytil Mgr. Č. za ruce, která se poté nemohla bránit a Mgr. D. se jí dotýkal po stehně otevřenou dlaní pod sukní od kolena nahoru. Poté, co kolem její kanceláře prošel Mgr. L. Š., Mgr. Č. zavolala o pomoc, povolil Mgr. L. sevření, Mgr. Č. utekla na chodbu, kam ji oba následovali. Mgr. D. se stále snažil chytit Mgr. Č., to se nepodařilo pro přítomnost Mgr. Š., který se snaze Mgr. D. snažil zabránit, Mgr. Č. následně utekla do kanceláře Mgr. P. D. Mgr. D. ve snaze chytit kolegyni pokračoval, nenechal se odradit výtkami Mgr. D. a Mgr. Č. schovávající se v kanceláři Mgr. D. chytil oběma rukama do náruče tak, že ji uchopil kolem zadnice, vyzdvihl do výšky a odnášel ji takto přes její verbální i fyzický odpor z kanceláře a po několika metrech ji postavil na chodbě na zem. Mgr. Č. byla bezprostředně poté z celé situace viditelně otřesená; událost osobní vztah svědkyně a kárně obviněných negativně poznamenala, svědkyně na kolegy podala stížnost, na jejímž základě později zpracoval krajský státní zástupce kárný návrh. Oba kárně obvinění se před kárným soudem opakovaně omluvili svědkyni Č.

Nejvyšší správní soud jako soud kárný má na základě provedeného dokazování za zjištěné, že se skutek formulovaný tzv. skutkovou větou návrhu stal a byl spáchán kárně obviněnými; formulační změny tzv. skutkové věty ve výroku oproti návrhu, jak je provedl kárný soud, nemají vliv na zachování totožnosti jednání ani totožnosti následku.

Kárným proviněním je podle § 28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zaviněné porušení povinností státního zástupce, zaviněné chování nebo jednání státního zástupce, jímž ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce.

Ze svědeckých výpovědí, z vyjádření kárně obviněných i z listinných důkazů jednoznačně vyplynulo, že oba státní zástupci se na pracovišti státního zastupitelství v pracovní době uvedli do podnapilého stavu a pod zcela zjevným vlivem alkoholu se tam dále zdržovali. Konkrétní množství požitého alkoholu nebylo předmětem dokazování; rozhodující je, že oba státní zástupci na pracovišti nepochybně byli pod vlivem alkoholu a tím porušili povinnost zaměstnance danou (pro státního zástupce prostřednictvím § 18 odst. 6 zákona o státním zastupitelství) ustanovením § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce, podle něhož je povinností zaměstnance nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele.

Následné chování kárně obviněných vůči Mgr. E. Č. bylo nanejvýše nevhodné a neuctivé, o čemž svědčí nejen subjektivní náhled svědkyně Mgr. Č., ale i reakce svědků potažmo následné chování kárně obviněných, kteří se svědkyni opakovaně omluvili. V první řadě je nepochybné, že k jednání kárně obviněných Mgr. Č. nezavdala příčinu. O tom svědčí vyjádření její i kárně obviněných, z nichž vyplývá, že dotazy k oblečení svědkyně vznesli kárně obvinění a byl to Mgr. D., který se sám z vlastní vůle ke svědkyni přistoupil a dotýkal se jí bez jejího svolení na koleně či na stehně. Reakcí svědkyně Mgr. Č. byla snaha kolegy odstrčit, vymanit se ze sevření, utéct, schovat se, přičemž jim i okolí soustavně dávala na vědomí, že jednání kolegů je nevítané a nevhodné. Iniciace, provedení a pokračování v jednání bylo výlučně v dispozici a na vůli kárně obviněných, nic jim nebránilo jednání zanechat již ve fázi prvních zcela zřejmých odmítavých reakcí svědkyně. Jednání směřovalo proti osobě svědkyně, která je oprávněně pro jeho povahu a intenzitu vnímala jako nežádoucí, nedůstojné a ponižující, dle kárného soudu hraničící s porušením další ze základních zásad pracovního poměru – zákazu diskriminace (srov. § 16 odst. 2 zákoníku práce, ve spojení s § 2 odst. 2 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací).

Požívání alkoholického nápoje znamená nedodržení jedné z nejznámějších restriktivních povinností zaměstnance stanovené pracovněprávní normou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; již to samo o sobě snižuje a ohrožuje vážnost funkce státního zástupce v rozporu s povinností danou státnímu zástupci § 24 odst. 2 zákona o státním zastupitelství. Na tom nic nemůže změnit ani to, že oba kárně obvinění se nacházeli pouze na pracovišti, kde s jinými osobami nepřišli do styku, neboť především na pracovišti zakazuje ustanovení § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce požití jakéhokoliv množství alkoholického nápoje. Zaviněné požívání alkoholu na pracovišti v takové míře, že bylo lze ze strany kolegů na kárně obviněných sledovat známky podnapilosti, nemůže kárný soud tolerovat, jak již opakovaně při svém dřívějším rozhodování vyslovil (srov. rozhodnutí č. j. 12 Ksz 6/2012-138, ze dne 14. 6. 201, č. j. 12 Ksz 1/2008-97, ze dne 15. 9. 2009, č. j. 12 Ksz 2/2011-136, ze dne 14. 6. 2011, všechna rozhodnutí jsou dostupná na www.nssoud.cz).

Následným nevhodným jednáním vůči kolegyni Mgr. E. Č. za vylíčených okolností kárně obvinění porušili obecnou povinnost dle § 24 odst. 2 zákona o státním zastupitelství vystříhat se všeho, co by mohlo ohrozit vážnost funkce státního zástupce, a rovněž povinnosti státního zástupce podle § 24 odst. 4 zákona o státním zastupitelství zachovávat náležitou úctu k ostatním státním zástupcům. Závažnost porušení povinností státního zástupce, jichž se dopustili kárně obvinění vůči Mgr. Č., je zvýšena tím, že oba kárně obvinění skutek spáchali pod vlivem alkoholu; porušení povinností ve střízlivém stavu, pokud by k němu vůbec došlo, by nedosáhlo takového rozsahu a intenzity, neboť míra sebeovládání kárně obviněných významně poklesla jejich zjevnou podnapilostí; kontrastně oproti tomu působí později opakovaná lítost nad jednáním a omluvy vůči Mgr. Č.

Kárně obvinění jednali zaviněně, a to minimálně ve formě nepřímého úmyslu, neboť věděli, že svým jednáním mohou porušení povinností státního zástupce způsobit, a pro případ, že je způsobí, byli s tím srozuměni. Jednáním kárně obviněných také byla naplněna v jednočinném souběhu skutková podstata kárného deliktu spočívající v zaviněném porušení povinností státního zástupce a zaviněném jednání, které snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce.

Vzhledem k tomu, že kárně obvinění zaviněně porušili uvedené povinnosti státního zástupce, a týmž jednáním snížili vážnost a důstojnost funkce státního zástupce, Nejvyšší správní soud jako soud kárný uzavírá, že jednání kárně obviněných naplnilo všechny znaky kárného provinění podle § 28 zákona o státním zastupitelství.

Kárný soud rozhodl podle § 30 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, o upuštění od uložení kárného opatření, neboť projednání kárného provinění je postačující. Kárný soud přihlédl k významu řízení pro oba kárně obviněné, pro které je už jen veřejné Pokračování

12 Ksz 13/2012 - 62

projednání kárného návrhu před kárným soudem poté, co skutek šetřila ke stížnosti Mgr. Č. nejprve okresní státní zástupkyně a poté krajský státní zástupce, ojedinělým vybočením, oba předtím nikdy nebyli kárně obviněni a dosahují výborných pracovních výsledků; takto vyzdvihl kárný navrhovatel jinak bezproblémový profesní život obou kárně obviněných. Kárný soud zohlednil rovněž sebereflexi kárně obviněných za konzumaci alkoholu na pracovišti a vážně projevenou lítost obou kárně obviněných v ústním jednání; kárný soud zohlednil, že takto veřejně učiněná lítost vůči Mgr. E. Č. především znamená výraznou snahu o nápravu poškozených mezilidských vztahů. Oproti tomu je kárný soud názoru, že do úvahy přicházející uložení kárného opatření, byť i v podobě důtky, by za této situace bylo nepřiměřeným potrestáním kárně obviněných. Upuštění od uložení kárného opatření má umožnit kárně obviněným potřebnou sebereflexi a mělo by být i motivací k tomu, aby se obdobně závadného jednání v budoucnu vystříhali, už s ohledem na náročné požadavky, které jsou na státní zástupce při výkonu jejich profese kladeny a na potřebnou společenskou prestiž této profese.

Poučení: Proti tomu rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. března 2013

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně kárného senátu ve věcech státních zástupců

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru