Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Kss 6/2020 - 211Rozhodnutí NSS ze dne 10.05.2021

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

11 Kss 6/2020 - 211

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu jakožto soudu kárného složený z předsedy senátu JUDr. Tomáše Langáška, LL.M., členů JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Michaela Květa a přísedících JUDr. Jana Jakovce, Mgr. Olgy Rosenkranzové, Ph.D. a Mgr. Lukáše Trojana projednal v neveřejném zasedání konaném dne 10. 5. 2021 ve věci návrhu kárné navrhovatelky: předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 Mgr. Andrea Lomozová, sídlem Hybernská 106/18, Praha 1, na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudkyně ze dne 7. 9. 2020, došlém kárnému soudu dne 10. 9. 2020, včetně jeho doplnění ze dne 30. 9. 2020, došlého kárnému soudu dne 2. 10. 2020, proti kárně obviněné: Mgr. Šárka Malíková Petříčková, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5, s obhájcem JUDr. Filipem Seifertem, MBA, advokátem, sídlem Na Florenci 1332/23, Praha 1, a rozhodl

takto:

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů,

se zastavuje

řízení o kárně odpovědnosti kárně obviněné

Mgr. Šárky Malíkové Petříčkové

nar. X,

soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5,

pro skutky spočívající v tom,

že

jako soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 zaviněně porušila své povinnosti vyplývající z § 40 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s § 21 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, a s § 79 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) tím, že

a) ve věcech vedených u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 28 C 408/2013, 28 C 331/2015, 28 C 171/2017, 28 C 456/2019, 28 C 185/2017, 28 C 332/2015, 28 C 57/2018, 28 C 232/2018, 28 C 192/2018, 28 C 56/2016, 28 C 79/2012, 28 C 20/2018, 28 C 302/2018 a 28 C 34/2015 pozměnila výslednou podobu protokolů včetně výpovědí svědků (znalců) a vyhlášených rozhodnutí oproti diktovanému znění zaznamenanému v diktafonovém záznamu v jednací síni, aniž by se jednalo o opravy chyby v psaní či jiné zjevné nesprávnosti (skutky označené v doplnění kárného návrhu ze dne 30. 9. 2020 pořadovými čísly 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19),

a

b) ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 28 C 340/2019 způsobila průtahy při předávání protokolu z jednání konaného 7. 1. 2020 zástupcům účastníků a pozměnila výslednou podobu protokolů včetně výpovědí svědků (znalců) a vyhlášeného usnesení z téhož dne oproti diktovanému znění zaznamenanému v diktafonovém záznamu v jednací síni, aniž by se jednalo o opravy chyby v psaní či jiné zjevné nesprávnosti (skutek označený v doplnění kárného návrhu ze dne 30. 9. 2020 pořadovým číslem 20),

protože

kárná navrhovatelka vzala svůj kárný návrh v celém rozsahu zpět.

Odůvodnění:

[1] Předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 (dále též „navrhovatelka“) podala dne 10. 9. 2020 podle § 8 odst. 2 písm. g) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (dále též „kárný zákon“), k Nejvyššímu správnímu soudu jakožto soudu kárnému návrh na zahájení kárného řízení proti soudkyni tohoto soudu Mgr. Šárce Malíkové Petříčkové (dále též „kárně obviněná“ nebo „soudkyně“). Návrh byl datován dnem 7. 9. 2020. Obvinila ji ve smyslu § 86 a 87 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), z toho, že pozměnila výslednou podobu protokolů oproti diktovanému znění zaznamenanému v diktafonovém záznamu v jednací síni. Konkrétně ve věcech sp. zn. 28 C 408/2013, 28 C 331/2015, 28 C 171/2017, 28 C 133/2019, 28 C 11/2020, 28 C 456/2019 soudkyně upravila výroky rozsudků, ve věcech 28 C 159/2019, 28 C 141/2017 došlo k odchylkám v protokolech při rozhodování o smíru, ve věci 28 C 67/2016 soudkyně zfalšovala úřední záznam datovaný dnem 22. 10. 2018 na zakrytí své nečinnosti, minimálně ve věcech 28 C 185/2017, 28 C 332/2015, 28 C 57/2018, 28 C 232/2018, 28 C 192/2018, 28 C 56/2016, 28 C 79/2012, 28 C 20/2018 a 28 C 302/2018 změnila celé pasáže v protokolu včetně toho, že upravila výslechy svědků, znalce a účastníků, ve věci 28 C 340/2019 způsobila průtahy při předávání protokolu zástupcům účastníků a ve věci 28 C 214/2015 způsobila průtah tím, že zmařila jednání, které se mělo konat dne 7. 5. 2020, a nedodržela lhůtu k vyhlášení rozsudku. V tom navrhovatelka spatřovala porušení povinností soudkyně vyplývajících z § 40 a § 156 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), § 21 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, a § 79 odst. 1 zákona o soudech a soudcích, tedy kárné provinění ve smyslu § 87 zákona o soudech a soudcích. S ohledem na závažnost kárného provinění navrhovatelka navrhla, aby bylo soudkyni uloženo kárné opatření v podobě snížení platu o 30 % na dobu jednoho roku. O těchto pochybeních se navrhovatelka dozvěděla při mimořádné kontrole, která proběhla od 11. 3. 2020 do 21. 5. 2020.

[2] Předseda kárného senátu navrhovatelku dne 11. 9. 2020 vyzval k odstranění vad návrhu, který nebyl s ohledem na formulaci skutkové věty projednatelný.

[3] Dne 2. 10. 2020 obdržel kárný soud od navrhovatelky doplnění návrhu ze dne 30. 9. 2020 vymezující 21 skutků. Skutky č. 1 – 8 a 10 – 20, jejichž podstatou byly změny v protokolech oproti diktafonovému záznamu, navrhovatelka vymezila prostřednictvím textů protokolů o jednání s vyznačenými změnami. Skutek č. 9 popsala navrhovatelka tak, že soudkyně zfalšovala úřední záznam, aby zakryla svoji nečinnost v řízení sp. zn. 28 C 67/2016. Skutek č. 21 měl spočívat (zjednodušeně řečeno) v tom, že kárně obviněná ve věci sp. zn. 28 C 214/2015 zmařila jednání, neboť na ně nepředvolala svědkyni, a tím způsobila průtah v řízení, a nedodržela lhůtu k vyhlášení rozsudku.

[4] Dne 18. 2. 2021 zaslala navrhovatelka kárnému soudu dohodu o vině a kárném opatření, kterou dne 12. 2. 2021 uzavřela s kárně obviněnou, a navrhla její schválení. V dohodě kárně obviněná zjednodušeně řečeno uznala vinu v případě skutků č. 1, 2, 3, 6 a 10 – 20 (číslováno dle kárného návrhu a jeho doplnění ze dne 30. 9. 2020). Strany se dohodly na kárném opatření spočívajícím ve snížení platu o 10 % na dobu 6 měsíců. Kárná navrhovatelka současně vzala zpět kárný návrh v rozsahu skutků týkajících se řízení sp. zn. 28 C 133/2019, 28 C 11/2020, 28 C 159/2019, 28 C 141/2017, 28 C 67/2016 a 28 C 214/2015 (v kárném návrhu a jeho doplnění ze dne 30. 9. 2020 to odpovídá skutkům č. 4, 5, 7, 8, 9 a 21).

[5] Kárný soud proto rozhodnutím ze dne 22. 3. 2021 řízení v rozsahu uvedeného zpětvzetí podle § 14 a) kárného zákona zastavil, zároveň však podle § 314p odst. 3 písm. f) ve spojení s § 314r odst. 2 a 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), aplikovaného přiměřeně na základě § 25 kárného zákona, odmítl předložený návrh na schválení dohody o vině a kárném opatření pro nesprávnost dohody. Kárný soud zároveň navrhovatelce a soudkyni sdělil své výhrady k návrhu a poskytl jim lhůtu jeden měsíc od doručení rozhodnutí k případnému předložení nového znění dohody.

[6] Namísto předložení nového znění dohody však navrhovatelka zaslala zpětvzetí návrhu ze dne 27. 4. 2021, které bylo kárnému soudu doručeno následující den. Navrhovatelka mj. uvedla, že od podání kárného návrhu kárně obviněná zásadním způsobem změnila svůj způsob práce, přičemž v současné době již v protokolech opravuje jen písařské (pravopisné) chyby. Při pravidelné kontrole bylo dále zjištěno podstatné zlepšení v tom, že soudkyně vyřizuje veškeré své spisy ve lhůtách nepřekračujících dva měsíce a její úkony směřují k rozhodnutí o věci. Vzhledem k popsanému zlepšení a k tomu, že podle kárného soudu není většina skutků uvedených v kárném návrhu kárným proviněním, tudíž dospěla navrhovatelka k závěru, že na projednání návrhu není třeba trvat, a vzala jej v celém rozsahu, resp. po částečném zastavení řízení rozhodnutím č. j. 11 Kss 6/2020 - 195 ve zbývajícím rozsahu, zpět.

[7] S ohledem na tuto okolnost přistoupil kárný soud podle § 14 písm. a) kárného zákona k zastavení řízení i ve zbývajícím rozsahu. Tím je celý obsah kárného návrhu vyčerpán a řízení končí.

Poučení: Odvolání proti tomuto rozhodnutí není přípustné.

V Brně dne 10. května 2021

JUDr. Tomáš Langášek, LL.M.

předseda kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru