Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Kss 10/2011 - 6Usnesení NSS ze dne 13.07.2011

Způsob rozhodnutídoplňující
Účastníci řízeníMinistr spravedlnosti
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

11 Kss 10/2011 - 49

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a členů senátu: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové projednal v ústním jednání dne 4. 4. 2012 návrh ministra spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha, na zahájení kárného řízení ze dne 30. 6. 2011, proti Mgr. J. Š., soudci Obvodního soudu pro Prahu 6 a rozhodl

takto:

Podle § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s e

Mgr. J. Š.,

soudce Obvodního soudu pro Prahu 6,

uznává vinným, ž e

zaviněným opakovaným porušením svých povinností stanovených v § 100 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), a v § 158 odst. 4 o. s. ř., způsobil neodůvodněné průtahy v řízení v níže uvedených věcech vedených u Obvodního soudu pro Prahu 6.

Jedná se o následující věci: 1) 14 C 155/2004 – nečinnost od 8. 1. 2009 do 9. 11. 2009 2) 14 C 284/2004 – nečinnost od 30. 4. 2009 do 27. 8. 2009; 27. 4. 2010 do 14. 1. 2011 3) 14 C 290/2006 – nečinnost od 14. 4. 2008 do 16. 2. 2009, od 10. 6. 2009 do 28. 12. 2009 a od 2. 3. 2010 do 14. 1. 2011 4) 14 C 337/2006 – nečinnost od 19. 12. 2008 do 10. 8. 2009, od 2. 2. 2010 do 25. 5. 2010 a od 25. 5. 2010 do 14. 12. 2010 5) 14 C 22/2007 – nečinnost od 25. 1. 2008 do 19. 8. 2008 6) 14 C 86/2007 – nečinnost od 27. 2. 2008 do 28. 7. 2008 a od 26. 1. 2010 do 1. 6. 2010 7) 14 C 287/2007 – nečinnost od 2. 12. 2008 do 2. 6. 2009, od 21. 11. 2009 do 8. 3. 2010, a od 17. 8. 2010 do 20. 12. 2010 8) 14 C 340/2007 – nečinnost od 16. 2. 2010 do 3. 8. 2010 9) 14 C 30/2008 – nečinnost od 18. 5. 2010 do 9. 11. 2010 10) 14 C 39/2008 – nečinnost od 6. 8. 2008 do 10. 8. 2009 11) 14 C 62/2008 – nečinnost od 25. 3. 2008 do 23. 11. 2009 12) 14 C 149/2008 – nečinnost od 4. 6. 2010 do 13. 1. 2011 13) 14 C 364/2008 – nečinnost od 31. 3. 2009 do 19. 11. 2009 a od 11. 1. 2010 do 13. 1. 2011 14) 14 C 256/2009 – nečinnost od 26. 1. 2010 do 1. 9. 2010

15) 14 C 303/2009 – nečinnost od 2. 11. 2009 do 13. 1. 2011 16) 14 C 330/2009 – nečinnost od 20. 11. 2009 do 27. 5. 2010 17) 14 C 498/2009 – nečinnost od 3. 2. 2010 do 4. 6. 2010

18) 14 C 196/2006 – nečinnost od 23. 2. 2008 do 13. 8. 2008 19) 14 C 360/2008 – nečinnost od 30. 12. 2009 do 9. 3. 2010

tedy

zaviněně porušil

povinnosti soudce a ohrozil důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů.

Tím spáchal

kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Za to se m u ukládá

podle § 88 odst. 1 písm. b) zák. č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kárné opatření

snížení platu o 10 % na dobu 4 (čtyř) měsíců,

počínaje měsícem následujícím po právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

I. Obsah návrhu

Odbor odškodňování Ministerstva spravedlnosti konstatoval ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 14 C 281/2006 nepřiměřenou délku řízení a nedodržení zákonné lhůty pro vyhotovení a odeslání rozsudku. Na základě tohoto zjištění provedl ve dnech 18. – 19. 1. 2011 prověrku senátu 14 C u jmenovaného soudu. Celkem bylo prověřeno 23 nevyřízených věcí agendy C z různých časových období přidělených k rozhodnutí kárně obviněnému soudci. Výsledek prověrky byl nepříznivý, neboť ve většině prověřovaných spisů byly zjištěny nedostatky (v 19 z 23 prověřovaných spisů).

Ministr spravedlnosti (dále jen "navrhovatel") vytkl kárně obviněnému soudci neodůvodněnou nečinnost v řízeních uvedených ve výroku rozhodnutí. Navrhovatel zdůraznil délku některých nečinností a skutečnost, že se jedná o zkušeného soudce s více než desetiletou praxí. Domnívá se, že za těchto okolností by soudce mohl své zkušenosti využít k lepší organizaci své práce.

Navrhovatel se z uvedených důvodů domnívá, že kárně obviněný soudce svým jednáním porušil povinnosti stanovené v § 100 odst. 1 o. s. ř. a § 79 zákona č. 6/2002 Sb., v platném znění (dále jen "zákon o soudech a soudcích"), ve 4 případech došlo dále k porušení § 158 odst. 4 o. s. ř., čímž naplnil skutkovou podstatu kárného provinění dle § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích. Dle navrhovatele by kárně obviněnému soudci mělo být uloženo kárné opatření dle § 88 odst. 1 písm. b) zákona o soudech a soudcích, tj. snížení platu, v první polovině zákonné sazby.

II. Vyjádření kárně obviněného soudce

Kárně obviněný soudce ve svém vyjádření ze dne 15. 7. 2011 nezpochybnil tvrzení uvedená navrhovatelem týkající se přehledu úkonů v jednotlivých řízeních a jejich časového průběhu. Navrhl, aby soud sám posoudil odůvodněnost průtahů, doplnil, že se jednalo o relativně složité věci. Na svoji obhajobu poukázal na vysoký počet napadených věcí do jeho senátu: v civilní agendě za rok 2008 celkem 369 věcí, za rok 2009 540 věcí, za rok 2010 435 věcí. K vyjádření předložil výkazy o propočtu výkonnosti soudců z února 2011, dále přehledy měsíční výkonnosti soudců za roky 2008, 2009, 2010 a za období leden – září 2011, navrhl jimi provést důkaz. Kromě věcí agendy C vyřizuje dále věci EC (pozn. NSS: návrhy ve věcech elektronického platebního rozkazu), jejichž počet činil za rok 2009 171 věcí, za rok 2010 351 věcí, za období leden – září 2011 234 věcí. I přes snahu vedení soudu neměl nikdy asistenta, VSÚ vykonává činnost pro několik senátů, hlavně se zabývá elektronickými platebními rozkazy.

Kárně obviněný soudce požádal o projednání věci v jeho nepřítomnosti. Zástupce si nezvolil. Byl soudem poučen o významu jeho přítomnosti u ústního jednání a důležitosti osobní výpovědi o případných okolnostech vzniku průtahů. Ani poté však svůj názor nezměnil a i ve svém dalším podání uvedl, že se k jednání nedostaví, je srozuměn s tím, že jednání proběhne v jeho nepřítomnosti.

III. Ústní jednání, dokazování

Při ústním jednání konaném dne 4. 4. 2012 soud konstatoval splnění podmínek stanovených § 17 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb. pro projednání věci bez přítomnosti kárně obviněného. Navrhovatel přednesl návrh shodně s jeho výše citovaným písemným vyhotovením. Za kárně obviněného soudce přečetla jeho písemné vyjádření z čl. 23 spisu předsedkyně kárného senátu.

Dále byly provedeny důkazy listinami předloženými navrhovatelem, tj. výkazy o propočtu výkonnosti kárně obviněného soudce, které se obsahově shodovaly s dokumenty předloženými kárně obviněným soudcem. Dle těchto výkazů rozhodl Mgr. Š. za rok 2008 celkem 410 věcí C (prům. měsíční výkon 40 věcí), 104 věcí tzv. "dopravních podniků" (dále jen "DP"); za rok 2009 celkem 328 věcí C (prům. měsíční výkon 30,5), 44 věcí DP; za rok 2010 celkem 347 věcí C (prům. měsíční výkon 32,4), 43 věcí EC, 26 věcí DP; za rok 2011 celkem 317 věcí C (prům. měsíční výkon 29), 151 věcí EC, 16 věcí DP.

Na žádost kárného senátu podala místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 6 písemné pracovní hodnocení kárně obviněného soudce. Dle jeho obsahu byl kárně obviněný soudce jmenován soudcem v roce 1997, ihned poté nastoupil na Obvodní soud pro Prahu 6 a byl přidělen na občanskoprávní úsek jako předseda senátu 14 C. Dle místopředsedkyně tohoto soudu kárně obviněný soudce přistupuje ke své práci zodpovědně a s pečlivostí. Má silně vyvinutý smysl pro právo a spravedlnost. Dlouhodobě má při vysokém nápadu žalob potíže s rutinním zvládáním jednodušších věcí. Má vysoký počet neskončených věcí, který však v průběhu roku 2011 mírně snižuje. Využívá jednací dny, nařizuje 7 – 15 věcí na jeden jednací den. Až na výjimky dodržuje lhůty stanovené k vypracování rozsudků. Jeho výkon je v porovnání s ostatními soudci občanskoprávního úseku mírně podprůměrný. Mgr. Š. je dle místopředsedkyně uvedeného soudu čestný a charakterní člověk, jako soudce je kolegiální, ochotný pomoci ostatním, mezi ostatními soudci je oblíbený.

Navrhovatel nevznesl žádné další návrhy na doplnění dokazování. Ve své závěrečné řeči uvedl, že v kárném řízení byla prokázána vina kárně obviněného soudce. Kárně obviněný soudce dle jeho názoru nepopíral, že se dopustil jednání uvedeného v návrhu na zahájení kárného řízení. Nerozhodováním v přiměřených lhůtách ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné a zejména spravedlivé rozhodování soudů, což bylo potvrzeno několika stížnostmi doručenými Ministerstvu spravedlnosti. Navrhovatel zdůraznil, že vytýkané nečinnosti jsou relativně dlouhé, ve většině případů několikaměsíční. Nezpochybňuje vysoký nápad nových věcí do senátu kárně obviněného soudce, není však zatížen více, nežli jeho kolegové, u kterých průtahy nebyly zjištěny. Mgr. Š. se dle navrhovatele dopustil kárného provinění podle § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích, za což mu, s ohledem na to, že se jedná o první postih tohoto soudce, navrhuje uložení kárného opatření podle § 88 odst. 1 písm. b) citovaného zákona, tedy snížení platu a to v první polovině zákonné sazby.

IV. Hodnocení důkazů, závěr

Kárný senát vyhodnotil důkazy provedené při ústním jednání po pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.

Kárný senát v projednávané věci vycházel zejména z obsahu spisů, v nichž navrhovatel shledal průtahy. Přestože kárně obviněný soudce tvrzení uvedená v návrhu na zahájení řízení nezpochybnil, kárný senát byl povinen v souladu se zásadou vyhledávací ověřit, zda tato tvrzení mají oporu v obsahu předložených spisů. Pečlivým prověřením obsahu všech v návrhu uvedených spisů, v nichž mělo dojít k průtahům, kárný senát dospěl k závěru, že skutečnosti uvedené navrhovatelem mají oporu v předložených spisech.

Samotnou existenci průtahů v uvedených věcech tedy kárný senát na základě uvedených důkazů považoval za prokázanou. Kárný senát nezpochybňuje velké pracovní zatížení kárně obviněného soudce. Konstatuje však, že soudce v kárném řízení neprokázal, že jeho zatížení v předmětném období vylučovalo možnost provádět úkony v jemu přidělených věcech v alespoň přiměřeně přijatelných lhůtách, tj. bez několikaměsíčních prodlev. Kárný senát k obhajobě kárně obviněného soudce podotýká, že pouze vyčíslení množství přidělených a rozhodnutých věcí samo o sobě neospravedlňuje vznik průtahů. Dle kárného senátu nelze jednoznačně a obecně stanovit, s jakým počtem věcí soudce ještě může plynule pracovat a s jakým již nikoliv. Činnost soudce je soubor mnoha velmi složitých procesů, vzpírajících se obecně platnému normování. Vyřízení a rozhodnutí každé věci může být velmi individuální, vždy jinak náročné z různých hledisek - časových, právních, a dalších. Vzhledem k odlišnosti druhu rozhodovaných věcí (trestní, civilní, obchodní, exekuční, atd), k vytvoření méně či více náročných specializací v rámci senátů, k rozsahu administrativní podpory, atd, je běžné a logické, že počet věcí, které je schopen soudce rozhodnout v potřebné kvalitě a přijatelné době, je u jednotlivých soudců odlišný, často i výrazně. Je tedy pouze na kárně obviněném soudci, aby v případě vytýkaných průtahů kárnému senátu prokázal objektivní nemožnost rozhodovat ve věcech plynule a v přiměřené době, tj. např. předestřením svého časového snímku pracovní činnosti, a porovnáním skutečně vykonávaných činností a jejich časové dotace, s potřebným stavem těchto hodnot pro plynulé vyřizování jemu přidělených věcí. Podobnou argumentaci kárně obviněný soudce kárnému senátu neposkytl.

Podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. je kárným proviněním mimo jiné též zaviněné porušení povinností soudce, kterým soudce ohrožuje důvěru ve spravedlivé rozhodování. Pojem spravedlivého rozhodování soudů zahrnuje i rozhodování soudů ve lhůtách, které odpovídají povaze a závažnosti jednotlivých věcí. Pokud tedy soudce v řízení nečiní úkony v odpovídajících lhůtách, je toto jednání způsobilé ohrozit důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů. Nevyřízení konkrétní věci v odpovídající lhůtě (bez existence objektivní překážky takového stavu) negativně postihuje účastníky sporu.

Při rozhodování občanskoprávních věcí není soudce (s výjimkou zákonem stanovených případů) vázán zákonem explicitně stanovenou lhůtou pro provedení jednotlivých úkonů poté, kdy je jim věc přidělena k rozhodnutí. Občanský soudní řád stanoví obecnou povinnost soudu postupovat v řízení tak, aby jím poskytnutá ochrana práv byla rychlá a účinná (§ 6 o. s. ř.), konkrétně aby věc byla co nejrychleji projednána a rozhodnuta (§ 100 odst. 1 o. s. ř.). V případě nečinnosti soudce mezi jednotlivými úkony v takovém řízení je tedy nutno vždy individuálně posoudit, zda již byly porušeny výše citované povinnosti či nikoliv. Dle názoru kárného senátu musí mít jednání, které by naplnilo skutkovou podstatu kárného provinění, tj. zde porušení povinnosti poskytovat rychlou a účinnou ochranu práv, určitou intenzitu. V případě nečinnosti je jedním z faktorů určujících tuto intenzitu délka případného průtahu. V projednávané věci se ve všech případech jednalo o několikaměsíční nečinnosti, v některých věcech přesahující dobu jednoho roku, nebylo tedy možno konstatovat nízkou intenzitu porušení povinností ze strany kárně obviněného soudce.

Kárný soud po provedeném řízení dospěl k závěru, že v návrhu popsané nedostatky v činnosti kárně obviněného soudce vykazují znaky kárného provinění ve smyslu § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.

Při úvaze o právních následcích kárné odpovědnosti vycházel kárný soud především ze zjištěného stupně závažnosti kárného provinění, přihlédl i k poznatkům charakterizujícím osobu kárně stíhaného soudce při výkonu jeho funkce. Při úvaze o volbě konkrétního kárného opatření kárný senát přihlédl k četnosti věcí, v nichž k průtahům došlo a k době jejich trvání. Ve věci došlo nepochybně k závažnému porušení povinností soudce. Dle kárného senátu však bylo nutno zohlednit dosavadní kárnou bezúhonnost Mgr. Š. a pozitivní hodnocení jeho osoby vedením Obvodního soudu pro Prahu 6.

Zákon č. 6/2002 Sb. upravuje v ustanovení § 88 odst. 1 kárná opatření, která lze v závislosti na závažnosti kárného provinění soudci uložit. Dle § 9 odst. 2 věta poslední zákona č. 7/2002 Sb. není senát kárného soudu návrhem na uložení kárného opatření vázán. Navrhovatel navrhl uložení kárného opatření dle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., tj. snížení platu soudce, což kárný senát vyhodnotil jako odpovídající.

Vzhledem ke všem skutečnostem dospěl kárný senát k závěru, že prokázanému kárnému provinění odpovídá kárné opatření podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to snížení platu o 10 % na dobu 4 měsíců.

Poučení: Odvolání proti rozhodnutí v kárném řízení není přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2012

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru