Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Kse 20/2009 - 48Rozhodnutí NSS ze dne 07.09.2011

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů

přidejte vlastní popisek

11 Kse 20/2009 - 48

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně kárného senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Vladimíra Jurky, Mgr. et Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové rozhodl v neveřejném jednání dne 7. 9. 2011 v právní věci kárného žalobce: předseda revizní komise Exekutorské komory ČR, se sídlem Husova 8, Brno, proti: Mgr. P. P., zastoupený JUDr. Adamem Rakovským, advokátem se sídlem Václavská 316/12, Praha 2, v řízení o kárné žalobě předsedy revizní komise ze dne 8. 6. 2009,

takto:

I. V řízení o kárné žalobě s e pokračuje.

II. Řízení o kárné žalobě se zastavuje.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud převzal dle čl. I., bodu 28. zákona č. 183/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 183/2009 Sb.“) rozhodování v kárných věcech soudních exekutorů. V souladu s bodem 7., čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 183/2009 Sb. byla Nejvyššímu správnímu soudu Exekutorskou komorou České republiky předána spisová dokumentace o shora označeném řízení.

Z důvodu předložení návrhu Ústavnímu soudu dle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení přechodných ustanovení k části první, čl. II., bodů 3., 4., 5., 6., a 7. zákona č. 183/2009 Sb. pro rozpor s ústavním pořádkem, bylo kárné řízení v uvedené věci usnesením kárného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 12. 2009, č. j. 11 Kse 20/2009 - 42, přerušeno.

Dne 29. 7. 2011 bylo kárnému senátu Nejvyššího správního soudu doručeno podání kárného žalobce ze dne 27. 7. 2011, nazvané jako „Zpětvzetí kárné žaloby“. Kárný žalobce v něm uvádí, že bere zpět shora označenou kárnou žalobu proti kárně obviněnému soudnímu exekutorovi.

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., ve spojení s § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2009 Sb., kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět.

Kárný senát v neveřejném jednání konaném dne 7. 9. 2011 ověřil, že v dané věci je podání kárného žalobce skutečně zpětvzetím kárné žaloby v projednávané věci, a proto nejprve výrokem I. rozhodl o pokračování v řízení a následně v souladu s výše citovaným ustanovením § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. září 2011

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru