Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 81/2015 - 37Usnesení NSS ze dne 08.07.2015

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

10 Azs 81/2015 - 37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: T. R., zast. JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Karlovo náměstí 287/18, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 7. 2014, čj. MV-6804-12/OAM-2013, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 3. 2015, čj. 30 A 114/2014 – 30,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“) ve shora označené věci dne 16. 4. 2015 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti v záhlaví označenému usnesení krajského soudu.

[2] V kasační stížnosti stěžovatel pouze označil napadené usnesení krajského soudu, kterým byla pro nedoplnění žalobních bodů odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 7. 2014, čj. MV-6804-12/OAM-2013, a uvedl, že v této věci podává kasační stížnost.

[3] Dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v účinném znění (dále jen „s. ř. s.“), musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání (§ 37 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.). Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

[4] Vzhledem k tomu, že z kasační stížnosti nebyly patrné důvody, z jakých stěžovatel napadl rozsudek krajského soudu, byl v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 s. ř. s. usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2015, čj. 10 Azs 81/2015 – 10, vyzván k doplnění důvodů kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce a zároveň poučen, že pokud výzvě nevyhoví, bude jeho kasační stížnost odmítnuta. Právní zástupkyně stěžovatele požádala včas o prodloužení lhůty k doplnění kasační stížnosti, neboť se jí nepodařilo kontaktovat stěžovatele. Této žádosti Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 6. 2015, čj. 10 Azs 81/2015 – 17, vyhověl a prodloužil lhůtu k doplnění kasační stížnosti o další měsíc, konkrétně do 29. 6. 2015.

[5] Zmíněné usnesení bylo právní zástupkyni stěžovatele doručeno do datové schránky dne 4. 6. 2015. Lhůta k doplnění kasační stížnosti uplynula dne 29. 6. 2015, přičemž kasační stížnost do tohoto data nebyla doplněna.

[6] Důvody kasační stížnosti nebyly přes výzvu soudu ve lhůtě doplněny, přičemž tuto lhůtu již vzhledem k ustanovení § 106 odst. 3 věta třetí s. ř. s. nelze dále prodloužit. Jedná se o nedostatek bránící projednání kasační stížnosti. Vzhledem k těmto skutečnostem, Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele dle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[7] Nad rámec uvedeného Nejvyšší správní soud uvádí, že právní zástupkyně stěžovatele zjevně považovala pro doplnění kasační stížnosti nezbytný osobní kontakt se stěžovatelem. Učinila několik pokusů o zjištění jeho aktuálního pobytu žádostmi adresovanými žalovanému i Nejvyššímu správnímu soudu. Přesto, že jí byly veškeré dostupné adresy stěžovatele sděleny, se jí však stěžovatele kontaktovat nepodařilo.

[8] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. července 2015

Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru