Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 418/2019 - 29Usnesení NSS ze dne 07.04.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

10 Azs 418/2019 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudce Ondřeje Mrákoty a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: V. V., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 6. 2019, čj. OAM-98/ZA-ZA11-ZA21-2019, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2019, čj. 53 Az 15/2019-38,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

NSS obdržel dne 11. 12. 2019 kasační stížnost, kterou se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení usnesení krajského soudu označeného v záhlaví. Krajský soud tímto usnesením zastavil řízení o žalobě stěžovatele podle § 33 písm. c) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatel požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesením ze dne 3. 2. 2020 NSS stěžovateli advokáta neustanovil, neboť stěžovatel k výzvě soudu nedoložil prohlášení o majetkových poměrech. Současně NSS tímto ustanovením vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení usnesení doložil splnění podmínky zastoupení dle § 105 odst. 2 s. ř. s. (zastoupení advokátem) a poučil ho o právních následcích nesplnění této výzvy.

Jelikož stěžovatel nebyl při doručování zastižen, a písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a ani nebylo možné na místě doručování zanechat výzvu k převzetí písemnosti, byla doručovaná písemnost vrácena NSS a podle § 49 odst. 3 písm. b) občanského soudního řádu zde byla uložena (připravena k vyzvednutí) dne 21. 2. 2020. NSS vyvěsil dne 21. 2. 2020 na úřední desce soudu podle § 49 odst. 2 občanského soudního řádu výzvu k vyzvednutí písemnosti s tím, že uloženou písemnost si mohl stěžovatel vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla uložena. Současně NSS stěžovatele v této výzvě poučil, že pokud si uloženou písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů od dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost desátým dnem této lhůty za doručenou.

Stěžovatel na výzvu nereagoval a uloženou písemnost si ve stanovené lhůtě nevyzvedl. Usnesení ze dne 3. 2. 2020 proto bylo stěžovateli doručeno desátým dnem ode dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí, tj. dne 2. 3. 2020. Lhůta pro předložení plné moci advokáta tedy uplynula dne 16. 3. 2020. Stěžovatel ve stanovené lhůtě ani později povinnost zastoupení dle § 105 odst. 2 s. ř. s. nesplnil.

Nedostatek zastoupení tak brání pokračování v řízení o kasační stížnosti. Proto soud v souladu s § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti NSS rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. dubna 2020

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru