Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 412/2020 - 27Usnesení NSS ze dne 19.05.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto pro nepřijatelnost
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

10 Azs 412/2020 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: N. K., zastoupeného Mgr. Zuzanou Kratěnovou, advokátkou se sídlem Bělehradská 572/63, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 4. 2019, čj. OAM-830/ZA-ZA11-P17-2018, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2020, čj. 2 Az 19/2019-24,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce požádal v České republice o udělení mezinárodní ochrany, žalovaný však jeho žádosti nevyhověl a mezinárodní ochranu mu neudělil. Žalobce proti rozhodnutí žalovaného podal žalobu u Městského soudu v Praze. Městský soud rozsudkem uvedeným v záhlaví žalobu zamítl.

[2] Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek městského soudu kasační stížností. Namítá v ní, že městský soud nesprávně posoudil skutkový stav a důvody pro poskytnutí mezinárodní ochrany. Stěžovatel splnil všechna kritéria pro udělení azylu, protože v důsledku problémů se svým zaměstnavatelem, policií, která jej podezírala z manipulace s veřejnými zakázkami, a neznámými lidmi, kteří jej nutili, aby vzal vinu na sebe, pociťuje odůvodněný strach z pronásledování.

[3] Ve věcech mezinárodní ochrany se NSS po posouzení přípustnosti kasační stížnosti zabývá otázkou, zda podaná kasační stížnost svým významem podstatně přesahuje zájmy stěžovatele (§ 104a s. ř. s.). Není-li tomu tak, soud kasační stížnost odmítne jako nepřijatelnou (viz usnesení ze dne 26. 4. 2006, čj. 1 Azs 13/2006-39, č. 933/2006 Sb. NSS).

[4] Kasační stížnost je nepřijatelná.

[5] Podle § 12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, se azyl cizinci udělí, bude-li v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že cizinec a) je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo b) má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v případě že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště. Stěžovatel neuvádí žádné skutečnosti, které by mohly naplnit některý ze zákonných důvodů pro udělení azylu (k tomu viz rozsudek NSS ze dne 28. 5. 2009, čj. 5 Azs 36/2008-119).

[6] Stěžovatel požádal o azyl až po delší době strávené v České republice, a i podle NSS to udělal hlavně z ekonomických důvodů, protože tu našel lepší možnosti výdělku a klidnější život. K tomu ovšem azyl neslouží (viz rozsudky NSS ze dne 13. 1. 2005, čj. 3 Azs 119/2004-50, nebo ze dne 24. 2. 2005, čj. 7 Azs 187/2004-94).

[7] V nyní řešené věci městský soud postupoval v souladu s uvedenou judikaturou. NSS se ztotožňuje se závěry městského soudu, který řeší obsah kasačních námitek zejména v bodě 28 a 29 rozsudku, a dává mu za pravdu, že nebyly splněny podmínky pro udělení azylu stěžovateli.

[8] V této věci nevyvstala žádná právní otázka, která by doposud nebyla judikaturou jednotně řešena, ani taková otázka, kterou by bylo třeba řešit odlišně. Městský soud ani hrubě nepochybil při výkladu práva. NSS proto kasační stížnost odmítl pro nepřijatelnost (§ 104a s. ř. s.). Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. května 2021

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru