Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 381/2020 - 29Usnesení NSS ze dne 03.03.2021

Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

4 Azs 23/2003

3 Azs 22/2004


přidejte vlastní popisek

10 Azs 381/2020 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobců: a) S. P., b) nezl. A. K. a c) nezl. M. K., společně zastoupeni JUDr. Ing. Jiřím Špeldou, advokátem se sídlem Šafaříkova 666/9, Hradec Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 10. 2019, čj. OAM-22/LE-LE26-P16-2019, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 10. 2020, čj. 43 Az 20/2019-79,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci žalobců JUDr. Ing. Jiřímu Špeldovi, advokátovi, se přiznává odměna a náhrada hotových výdajů v celkové výši 9 365 Kč, která bude proplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Dne 17. 1. 2019 podala žalobkyně jménem svým a jménem svých nezletilých dětí [žalobci b) a c)] žádost o mezinárodní ochranu. Všichni žalobci mají kazašské občanství, hlásí se však k arménské národnosti. V noci z 31. 12. 2018 na 1. 1. 2019 byl v arménské restauraci ve městě Karagandě (bydliště žalobců) zabit Kazach. Od té doby je arménská menšina ve městě utlačována a nucena k odstěhování se ze země. Žalobkyně během pohovoru doplnila, že nebyla incidentu přítomna, dozvěděla se o něm od příbuzných bývalého manžela. Po incidentu začalo ve městě rabování a ničení kaváren a restaurací, které patřily Arménům. Žalobci se báli vycházet a děti přestaly chodit do školy. Svůj obchod raději zavřeli. Policie hlídala místa, kde bydleli Arméni. Počátkem ledna 2019 k nim přišli dva Kazaši. Bouchali a kopali na jejich dveře a přitom je vyzývali, nechť svůj obchod zbourají, jinak zlikvidují je i obchod. Žalobkyně zavolala policii, ale násilníci mezitím utekli. Manžel (nyní již bývalý) žalobkyně pak uvedl na policejní stanici, co se u nich událo. Policie přivezla podezřelé Kazachy na stanici; žalobkyně neví, co se s nimi stalo. Další den měla žalobkyně na záznamníku vzkaz, ve kterém jí policie sdělila, že případ uzavřela. Právník žalobců jim poradil, aby se v tom raději dále „nešťourali“. Dva dny nato se vyhrožování opakovalo. Žalobkyně tentokrát policii nevolala, jelikož pochopila, že „policisté nikdy nepůjdou proti svým lidem“. Poté se žalobkyně rozhodla, že opustí zemi. Žalobkyně dodala, že její rodina byla v Kazachstánu diskriminována kvůli křesťanské víře.

[2] Rozhodnutím ze dne 1. 10. 2019 žalovaný neudělil žalobcům mezinárodní ochranu podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Žalobci se bránili proti rozhodnutí žalovaného žalobou, kterou krajský soud zamítl nyní napadeným rozsudkem.

[3] Žalobci [dále jen „stěžovatelé“ či jednotlivě „stěžovatelka“, „stěžovatel b)“ a „stěžovatel c)“] napadli rozsudek krajského soudu kasační stížností z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Namítli, že stěžovatelka jasně formulovala veškeré skutečnosti podstatné pro udělení mezinárodní ochrany (obava z návratu do vlasti a vyhrožování z důvodu národnosti). Na policii se obrátila, ale ta jí nepomohla. Stěžovatelé předložili vyjádření sousedů, zprávy policie a tiskové zprávy dokládající napjaté vztahy mezi Armény a Kazachy. Přesto žalovaný dovodil, že stěžovatelům nebezpečí nehrozí, ačkoli tento závěr ničím nedoložil. Doporučení žalovaného, aby stěžovatelka podala stížnost na postup policie, vypovídá o neznalosti situace v zemi původu. Stěžovatelé nesouhlasí ani se závěry učiněnými krajským soudem. Podle jejich přesvědčení je nutné pohlížet na útoky v obydlí přísněji. Hrozba uzavření obchodu stěžovatelů je reálná, nikoli hypotetická. Stěžovatelům se příčí i názor soudu, že události, které se staly v Karagandě, jsou spíše jednorázové. Proto navrhli, aby NSS zrušil rozsudek krajského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

[4] Žalovaný odkázal na správní spis a své vyjádření k žalobě a navrhl, aby NSS kasační stížnost zamítl pro její nedůvodnost.

[5] Ve věcech mezinárodní ochrany se NSS po posouzení přípustnosti kasační stížnosti zabývá otázkou, zda kasační stížnost svým významem podstatně přesahuje zájmy stěžovatele (§ 104a s. ř. s.). Není-li tomu tak, NSS kasační stížnost odmítne jako nepřijatelnou (viz usnesení NSS ze dne 26. 4. 2006, čj. 1 Azs 13/2006-39, č. 933/2006 Sb. NSS). Podle NSS v této věci nevyvstala žádná právní otázka, která by doposud nebyla judikaturou jednotně řešena, ani taková otázka, kterou by bylo třeba řešit odlišně; nedošlo ani k podstatným vadám řízení, které by přijatelnost kasační stížnosti založily.

[6] Kasační stížnost je nepřijatelná.

[7] NSS přednostně posoudil namítanou nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí. Z rozsudku krajského soudu je patrné, jaký skutkový stav vzal soud za rozhodný a jak posoudil namítané skutečnosti. Nechybí v něm ani reakce na žádnou z žalobních námitek. Napadený rozsudek není nepřezkoumatelný.

[8] Skutečnost, že žadatel o azyl má v zemi původu obavy před vyhrožováním ze strany soukromé osoby, není bez dalšího důvodem pro udělení azylu (rozsudek NSS ze dne 31. 10. 2003, čj. 4 Azs 23/2003-65, či usnesení NSS ze dne 8. 10. 2020, čj. 10 Azs 229/2020-32, bod 8). Pronásledovatelem ve smyslu zákona o azylu sice může být i nestátní původce, ovšem jen tehdy, pokud státní orgány nejsou (systémově) schopny nebo ochotny poskytnout ochranu před pronásledováním nebo vážnou újmou (např. rozsudek NSS ze dne 10. 3. 2004, čj. 3 Azs 22/2004-48). Stěžovatelé podle svých slov neměli s kazašskými státními orgány žádné problémy ani nejsou politicky aktivní. Z ničeho též nevyplývá, že by případně nemohli využít prostředků ochrany ve své zemi. Žalovaný ve svém rozhodnutí příhodně uvedl, že se stěžovatelé mohli v případě nespokojenosti s postupem určitého policejního orgánu obrátit na jiné oddělení či podat stížnost. NSS souhlasí i s názorem krajského soudu, že není zřejmé, z čeho stěžovatelé dovodili, že již nemá smysl se na policii obracet. Sama stěžovatelka ve správním řízení tvrdila, že státní orgány nezůstaly po incidentu v Karagandě nečinné, ale hlídaly místa, kde Arméni bydleli a podnikali. Z judikatury NSS plyne, že subjektivní nedůvěra vůči vnitrostátním orgánům neodůvodňuje rezignaci na využití ochrany státu (usnesení ze dne 19. 6. 2019, čj. 3 Azs 176/2018-49, bod 14).

[9] Z dokumentů doložených stěžovateli v soudním řízení nevyplývá, že by byla arménská komunita v Kazachstánu soustavně utlačována, či snad pronásledována. Takové skutečnosti nejsou známé ani ze sdělovacích prostředků, což stěžovatelům srozumitelně vysvětlil již krajský soud.

[10] NSS na základě výše uvedeného odmítl kasační stížnost pro nepřijatelnost (§ 104a s. ř. s). Výrok o náhradě nákladů řízení se při odmítnutí kasační stížnosti opírá o § 60 odst. 3 větu první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[11] Ustanovenému advokátovi se podle § 7 bodu 5, § 9 odst. 4 písm. d), § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), přiznává odměna za zastupování za jeden úkon právní služby (podání kasační stížnosti) ve výši 3 100 Kč snížená o 20 % vzhledem k zastupování tří osob (§ 12 odst. 4 advokátního tarifu), tj. 3 × 2 480 Kč, a dále paušální náhrada hotových výdajů 1 × 300 Kč (§ 13 odst. 4 advokátního tarifu); zástupce je plátcem DPH, proto se náklady řízení zvyšují o částku 1 625 Kč odpovídající sazbě 21% DPH (po zaokrouhlení na celé koruny). Celková částka 9 365 Kč bude zástupci stěžovatelů proplacena z účtu NSS do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. března 2021

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru