Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 25/2021 - 17Rozsudek NSS ze dne 14.04.2021

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníKrajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
VěcPobyt cizinců
Prejudikatura

8 Azs 205/2019 - 22

10 Azs 24/2021 - 16


přidejte vlastní popisek

10 Azs 25/2021 - 17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobce: M. J., zast. Mgr. Ladislavem Bártou, advokátem se sídlem Purkyňova 787/6, Ostrava, proti žalované: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, se sídlem Kounicova 687/24, Brno, proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 11. 2020, čj. KRPB-208717-12/ČJ-2020-060022-R, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 1. 2021, čj. 33 A 69/2020-22,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 1. 2021, čj. 33 A 69/2020-22, se ruší a věc se vracítomuto soudu k dalšímu řízení.

II. Ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Ladislavu Bártovi, advokátovi, se přiznáváodměna a náhrada hotových výdajů v celkové výši 3400 Kč, která bude proplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

[1] Žalovaná dne 7. 11. 2020 zajistila žalobce na 30 dnů za účelem předání podle § 129 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Proti rozhodnutí o zajištění žalobce podal v poslední den lhůty podle § 172 odst. 1 zákona o pobytu cizinců žalobu ke krajskému soudu. S žalobou spojil i žádost o ustanovení zástupce. Krajský soud usnesením ze dne 10. 12. 2020 ustanovil žalobci jako zástupce Mgr. Ladislava Bártu. Ve stejném usnesení krajský soud vyzval žalobce, aby ve lhůtě jednoho dne od doručení usnesení mj. doplnil žalobu o petit a aby uvedl žalobní body.

[2] Usnesení krajského soudu ze dne 10. 12. 2020 bylo ustanovenému zástupci doručeno dne 11. 12. 2020. Žalobci krajský soud doručoval toto usnesení podle § 50 odst. 1 a odst. 2 o. s. ř. Nejprve zaslal usnesení na adresu Zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty; tato písemnost byla krajskému soudu dne 17. 12. 2020 vrácena z důvodu, že adresát je neznámý. Krajský soud následně dne 21. 12. 2020 vyvěsil na úřední desce soudu oznámení podle § 50 odst. 2 o. s. ř. a ke dni 31. 12. 2020 usnesení považoval za doručené žalobci. Vzhledem k tomu, že žalobce ve stanovené lhůtě své podání nedoplnil, krajský soud žalobu usnesením odmítl podle § 37 odst. 5. s. ř. s.

[3] Proti rozsudku krajského soudu žalobce (stěžovatel) podal kasační stížnost z důvodu dle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Stěžovatel tvrdí, že v jeho případě nebylo možné postupovat při doručování usnesení podle § 50 odst. 2 o. s. ř. Lhůta pro doplnění žaloby proto nezačala běžet. Po dobu zajištění bylo podle § 95 zákona o pobytu cizinců místem stěžovatelova pobytu zařízení pro zajištění cizinců. Po propuštění stěžovatele ale zařízení přestalo být stěžovatelovým místem pobytu ve smyslu § 46b písm. a) o. s. ř. Krajský soud měl po jeho propuštění (kdy mu bylo doručováno) zjistit jeho novou adresu nebo mu ustanovit opatrovníka jako osobě neznámého pobytu.

[4] Kasační stížnost je důvodná.

[5] Usnesení o ustanovení zástupce nabývá právní moci dnem, kdy bylo doručeno jak zástupci, tak zastoupenému (rozsudek ze dne 29. 8. 2019, čj. 8 Azs 205/2019-22, č. 3930/2019 Sb. NSS, bod 10). Jak nedávno NSS rozhodl ve velmi podobné věci, jejíž závěry zde přebírá, postup, který zvolil krajský soud při doručování usnesení stěžovateli, nemohl vést k nabytí právní moci tohoto usnesení (rozsudek ze dne 18. 3. 2021, čj. 10 Azs 24/2021-16).

[6] Účinky fikce doručení soudní písemnosti podle § 50 odst. 2 o. s. ř. nastávají jen v případě písemností, které byly doručovány na adresu pro doručování určenou podle § 46b o. s. ř. U cizinců může být adresou pro doručování adresa hlášeného místa pobytu podle § 93 a násl. zákona o pobytu cizinců evidovaná v informačním systému cizinců (§ 158 téhož zákona). Podle § 95 zákona o pobytu cizinců se povinnost hlásit místo pobytu nevztahuje na cizince v zařízení pro zajištění cizinců.

[7] Krajskému soudu se vrátila obálka s doručovanou písemností pro stěžovatele s poznámkou, že stěžovatel je na dané adrese neznámý. Krajský soud proto nemohl bez dalšího postupovat podle § 50 odst. 2 o. s. ř., neboť bylo zřejmé, že stěžovatel se na adrese zařízení pro zajištění cizinců již nenacházel. V době doručování písemnosti zajištění stěžovatele již skončilo (ze správního spisu plyne, že stěžovatel byl ze zajištění propuštěn ke dni 4. 12. 2020).

[8] Krajský soud se pokoušel zjistit (bez výsledku) aktuální adresu pobytu stěžovatele z evidence v informačním systému cizinců naposledy dne 10. 12. 2020; písemnost se mu vrátila zhruba o týden později. Krajský soud proto měl po vrácení obálky učinit další úkony směřující ke zjištění aktuální adresy stěžovatele pro doručování. Pokud by tento postup nebyl úspěšný a adresa pro doručování stále nebyla zjištěna, pak měl stěžovateli, jehož pobyt by v takovém případě nebyl znám, ustanovit opatrovníka podle § 29 odst. 3 o. s. ř. a dále v řízení jednat s tímto opatrovníkem (srov. rozsudek NSS ze dne 15. 10. 2020, čj. 6 Azs 210/2020-20, bod 22).

[9] Vzhledem k tomu, že krajský soud tímto způsobem nepostupoval, nemohlo usnesení o ustanovení zástupce a výzvě k doplnění žaloby nabýt právní moci a lhůta pro odstranění vad žaloby v době rozhodnutí krajského soudu dosud neuplynula. Krajský soud tedy nesprávně žalobu odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s.

[10] NSS proto usnesení krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 věta první s. ř. s.). V něm je krajský soud vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 4 s. ř. s.).

[11] V novém rozhodnutí rozhodne krajský soud rovněž o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

[12] Stěžovateli byl krajským soudem ustanoven zástupce z řad advokátů, Mgr. Ladislav Bárta. Advokátovi se s přihlédnutím k § 7 bodu 5, § 9 odst. 4 písm. d), § 11 odst. 1 písm. d) a § 13 odst. 4 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), přiznává odměna za zastupování 3100 Kč za jeden úkon právní služby (kasační stížnost) a paušální náhrada hotových výdajů 300 Kč. Celková částka, která činí 3400 Kč, bude k rukám advokáta proplacena z účtu NSS do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2021

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru