Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 247/2020 - 53Usnesení NSS ze dne 27.10.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

10 Azs 247/2020 - 53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudce Ondřeje Mrákoty a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: O. C. H., zast. Mgr. Jindřichem Lechovským, advokátem se sídlem Šlejnická 1547/13, Praha 6 – Dejvice, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7 – Holešovice, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 7. 2018, čj. OAM-348/ZA-ZA11-VL11-2018, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 5. 2020, čj. 13 Az 48/2018-41,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému opatrovníkovi žalobkyně Mgr. Jindřichu Lechovskému, advokátovi, se přiznává odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 6 353 , která mu bude proplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně, státní příslušnice Kuby, podala dne 16. 4. 2018 opakovanou žádost o udělení mezinárodní ochrany. První žádosti žalovaný rozhodnutím ze dne 8. 4. 2015 nevyhověl, udělil však žalobkyni doplňkovou ochranu na dobu 24 měsíců. Rozhodnutím ze dne 25. 7. 2017 doplňkovou ochranu neprodloužil, protože došlo k zásadním změnám v kubánské migrační politice; toto rozhodnutí potvrdil městský soud rozsudkem ze dne 9. 11. 2017, čj. 1 Az 71/2017-23 (srov. též usnesení NSS ze dne 14. 3. 2018, čj. 6 Azs 369/2017-41). Dne 27. 7. 2019 žalovaný rozhodl, že opakovaná žádost žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany je nepřípustná podle § 10a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a řízení podle § 25 písm. i) téhož zákona zastavil. Toto rozhodnutí napadla žalobkyně žalobou, kterou městský soud zamítl.

[2] Rozsudek městského soudu napadla žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížností z důvodu dle § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Stěžovatelka spatřuje přijatelnost kasační stížnosti v zásadním pochybení městského soudu, které mohlo mít dopad do jejího hmotněprávního postavení. Soud dle ní nesprávně posoudil, zda se žalovaný dostatečně zabýval otázkou, zda na Kubě došlo ke změně situace, která by mohla založit přípustnost opakované žádosti o mezinárodní ochranu.

[3] Ve věcech mezinárodní ochrany se NSS po posouzení přípustnosti kasační stížnosti zabývá otázkou, zda podaná kasační stížnost svým významem podstatně přesahuje zájmy stěžovatele (§ 104a s. ř. s.). Není-li tomu tak, soud kasační stížnost odmítne jako nepřijatelnou (blíže k tomu usnesení ze dne 26. 4. 2006, čj. 1 Azs 13/2006-39, č. 933/2006 Sb. NSS).

[4] Kasační stížnost je nepřijatelná.

[5] K opakovaným žádostem o mezinárodní ochranu se již NSS mnohokrát vyjadřoval. Odůvodnění rozhodnutí o opakované žádosti musí vždy obsahovat zdůvodněný závěr žalovaného, „1) že žadatel v opakované žádosti o udělení mezinárodní ochrany neuvádí žádné nové skutečnosti či zjištění relevantní z hlediska azylu nebo doplňkové ochrany, resp. 2) pokud takové skutečnosti či zjištění uvádí, pak pouze takové, které mohl uplatnit již v předchozí žádosti, a 3) že nedošlo k takové zásadní změně situace v zemi původu, která by mohla zakládat opodstatněnost nové žádosti o udělení mezinárodní ochrany“ (rozsudek rozšířeného senátu ze dne 6. 3. 2012, čj. 3 Azs 6/2011-96, č. 2642/2012 Sb. NSS, bod 19, srov. podobně rozsudek ze dne 3. 10. 2017, čj. 9 Azs 185/2017-38, body 23-24).

[6] Z rozhodnutí žalovaného plyne, že porovnal důvody opakované žádosti s důvody uváděnými stěžovatelkou v předchozím řízení. Dospěl přitom k tomu, že nyní uváděné důvody byly totožné jako již v první žádosti o mezinárodní ochranu a v řízení o neprodloužení doplňkové ochrany byly řádně posouzeny a vypořádány. Stěžovatelka neuvedla žádné nové skutečnosti ve smyslu § 11a odst. 1 zákona o azylu a před žalovaným žádné skutečnosti svědčící o změně situace na Kubě netvrdila (body 19-20 rozsudku městského soudu a s. 4 rozhodnutí).

[7] Z rozhodnutí žalovaného též vyplývá, že se aktuální situací na Kubě zabýval mj. i na základě nově pořízených a aktuálních podkladů, plně vyhovujících požadavkům judikatury na informace o zemi původu (srov. rozsudek ze dne 4. 2. 2009, čj. 1 Azs 105/2008-81, č. 1825/2009 Sb. NSS, bod 16 a tam cit. judikaturu). Na tom nic nemění, jak již správně uvedl městský soud, ani odkaz stěžovatelky na zprávu Amnesty International za rok 2017 (kterou se žalovaný zabýval již v řízení o neprodloužení doplňkové ochrany a dospěl k závěru, že přes svévolné zadržování např. opozičních aktivistů nehrozí samotné stěžovatelce, jako navrátivší se emigrantce, vážné nebezpečí, srov. cit. usnesení 6 Azs 369/2017 ve věci stěžovatelky, body 18 a 21-22).

[8] NSS též nemá za to (podobně jako městský soud v bodech 20-21 rozsudku), že by se žalovaný sám nezabýval případnou změnou situace na Kubě, která by odůvodňovala přípustnost opakované žádosti stěžovatelky. Byť to žalovaný neuvádí výslovně, je to zřejmé z celého kontextu jeho závěrů. K obdobným závěrům ohledně odůvodnění rozhodnutí o opakovaných žádostech o mezinárodní ochranu dospěl NSS již dříve (srov. usnesení ze dne 4. 10. 2018, čj. 5 Azs 181/2018-45, body 16 a 17, včetně postoje k rozsudku citovanému stěžovatelkou 9 Azs 185/2017, též nedávné usnesení ze dne 1. 4. 2020, čj. 6 As 196/2019-30, body 16-17, kde se NSS zabývá právě posuzováním případných změn situace na Kubě).

[9] NSS proto kasační stížnost podle § 104a s. ř. s. odmítl pro nepřijatelnost.

[10] Výrok o náhradě nákladů řízení se při odmítnutí kasační stížnosti opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[11] Stěžovatelce byl usnesením městského soudu ze dne 18. 6. 2020, čj. 13 Az 48/2018-53, ustanoven opatrovník z řad advokátů, Mgr. Jindřich Lechovský. Opatrovníkovi se s přihlédnutím k § 7 bodu 5, § 9 odst. 4 písm. d), § 11 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) a § 13 odst. 4 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), přiznává odměna za zastupování 4 650 Kč za dva úkony právní služby (návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti jako úkon ve výši jedné poloviny běžné odměny za jeden úkon, doplnění důvodů kasační stížnosti) a paušální náhrada hotových výdajů 600 Kč; celkem částka 5 250 Kč. Ustanovený zástupce je plátcem DPH, tyto náklady se tedy dále zvyšují o částku 1 102,50 Kč odpovídající DPH. Celková částka, která činí 6 353 Kč (zaokrouhleno podle § 146 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád), bude k rukám advokáta proplacena z účtu NSS do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. října 2020

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru