Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 24/2021 - 16Rozsudek NSS ze dne 18.03.2021

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníKrajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
VěcPobyt cizinců
Prejudikatura

8 Azs 205/2019 - 22

3 Azs 66/2017 - 31


přidejte vlastní popisek

10 Azs 24/2021 - 16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobce: M. A. L., zast. Mgr. Ladislavem Bártou, advokátem se sídlem Purkyňova 787/6, Ostrava, proti žalované: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, sídlem Kounicova 24, Brno, proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 11. 2020, čj. KRPB-208714-16/ČJ-2020-060022-R, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 1. 2021, čj. 41 A 78/2020-17,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 1. 2021, čj. 41 A 78/2020-17, se ruší a věc se vracítomuto soudu k dalšímu řízení.

II. Ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Ladislavu Bártovi, advokátovi, se přiznáváodměna a náhrada hotových výdajů v celkové výši 3 400 Kč, která bude proplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

[1] Dne 9. 12. 2020 byla krajskému soudu doručena žaloba ze dne 16. 11. 2020, která byla předána k poštovní přepravě dne 7. 12. 2020 (č. l. 4 soudního spisu), proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 11. 2020 ve věci zajištění žalobce. Současně žalobce požádal o ustanovení zástupce, konkrétně požádal o ustanovení advokáta JUDr. Ladislava Bárty. Usnesením ze dne 10. 12. 2020 krajský soud žalobci ustanovil požadovaného zástupce a vyzval jej, aby ve lhůtě jednoho dne ode dne doručení daného usnesení doplnil a upřesnil své podání ze dne 16. 11. 2020, které nesplňuje nezbytné náležitosti podle § 71 s. ř. s., a poučil jej o následcích nesplnění této výzvy. Usnesení bylo ustanovenému zástupci doručeno dne 11. 12. 2020. Žalobci krajský soud doručil usnesení fikcí, a to vyvěšením na úřední desce soudu podle § 50 odst. 2 o. s. ř. Podle názoru krajského soudu bylo usnesení žalobci doručeno vyvěšením na úřední desce dne 31. 12. 2020. Ve stanovené lhůtě nebylo podání žalobce doplněno, a proto v záhlaví uvedeným usnesením krajský soud žalobu odmítl podle § 37 odst. 5. s. ř. s.

[2] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl prostřednictvím svého zástupce usnesení krajského soudu kasační stížností. Stěžovatel namítl, že v jeho případě nebylo možné postupovat při doručování usnesení ze dne 10. 12. 2020 podle § 50 odst. 2 o. s. ř., a lhůta pro doplnění žaloby proto nezačala běžet. Stěžovatel byl v dané době zajištěn podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v zařízení pro zajištění cizinců, které bylo v souladu s § 95 zákona o pobytu cizinců jeho místem pobytu. Doručování písemností do tohoto zařízení nemůže z povahy věci skončit v případě nezastižení adresáta vyvěšením písemnosti (rozhodnutí). Po propuštění cizince ze zařízení pro zajištění cizinců toto zařízení přestává být pro cizince místem pobytu ve smyslu § 46b písm. a) o. s. ř. Jestliže soud zjistí, že cizinec byl před doručením rozhodnutí propuštěn ze zajištění, je třeba, aby soud zjistil jeho novou adresu nebo mu ustanovil opatrovníka jako osobě neznámého pobytu; rozhodnutí nelze doručit vyvěšením na úřední desce.

[3] Stěžovatel navrhl, aby NSS napadené usnesení krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

[4] Kasační stížnost je důvodná.

[5] V projednávané věci je nutné zodpovědět otázku, zda usnesení krajského soudu o ustanovení zástupce a výzvě k doplnění žalobních bodů bylo řádně doručeno a marně uplynula lhůta k doplnění žaloby.

[6] V projednávané věci bylo stěžovateli dne 7. 11. 2020 doručeno rozhodnutí žalované (č. l. 37 správního spisu). Stěžovatel podal dne 7. 12. 2020 proti tomuto rozhodnutí žalobu, která neobsahovala žádný projednatelný žalobní bod, a současně požádal o ustanovení zástupce. Žaloba tedy byla podána ve lhůtě podle § 172 odst. odst. 1 zákona o pobytu cizinců. Návrh na ustanovení zástupce ze zákona staví lhůtu k podání návrhu na zahájení řízení (§ 35 odst. 10 věta třetí s. ř. s.). Stěžovatel v žalobě uvedl, že toho času se nachází v Zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty 234. Krajský soud v usnesení o ustanovení zástupce a výzvě k doplnění žaloby stěžovateli správně stanovil lhůtu jednoho dne k doplnění žaloby ode dne doručení usnesení (viz § 71 odst. 2 s. ř. s. a rozsudek NSS ze dne 20. 3. 2018, čj. 3 Azs 66/2017-31, č. 3733/2018 Sb. NSS). K tomu je nutné dodat, že usnesení, kterým je rozhodováno o ustanovení zástupce, nabývá právní moci dnem, kdy bylo doručeno jak zástupci, tak zastoupenému (rozsudek NSS ze dne 29. 8. 2019, čj. 8 Azs 205/2019-22, č. 3930/2019 Sb. NSS).

[7] Usnesení o ustanovení zástupce s výzvou k doplnění žaloby bylo zástupci doručeno dne 11. 12. 2020, stěžovateli krajský soud zasílal usnesení na adresu ZZC V. L. 234 podle § 50 odst. 1 a odst. 2 o. s. ř. Tato písemnost byla krajskému soudu vrácena z důvodu, že adresát je neznámý. Krajský soud následně dne 21. 12. 2020 vyvěsil na úřední desce soudu oznámení podle § 50 odst. 2 o. s. ř.

[8] NSS konstatuje, že postup krajského soudu ve vztahu k doručování písemnosti stěžovateli nebyl správný. Účinky fikce doručení soudní písemnosti podle § 50 odst. 2 o. s. ř. nastávají jen v případě zásilek, které byly doručovány na adresu pro doručování určenou podle § 46b o. s. ř. V opačném případě se jedná o porušení práva na spravedlivý proces (nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2015, sp. zn. IV. ÚS 883/15).

[9] U cizinců může být adresou pro doručování adresa hlášeného místa pobytu podle § 93 a násl. zákona o pobytu cizinců evidovaná v informačním systému cizinců (§ 158 téhož zákona). Podle § 95 zákona o pobytu cizinců se povinnost hlásit místo pobytu nevztahuje na cizince v zařízení pro zajištění cizinců.

[10] Krajskému soudu se vrátila obálka s doručovanou písemností pro stěžovatele s poznámkou, že stěžovatel je na dané adrese neznámý. Krajský soud proto nemohl bez dalšího postupovat podle § 50 odst. 2 o. s. ř., neboť bylo zřejmé, že stěžovatel se na adrese ZZC V. L. již nenachází. Ostatně podle rozhodnutí žalované byl stěžovatel zajištěn na 30 dnů, a proto bylo možné také na základě této skutečnosti dovodit, že v době doručování písemnosti zajištění stěžovatele již skončilo (NSS ověřil ve správním spise, že stěžovatel byl ze zajištění propuštěn dne 19. 11. 2020). Krajský soud proto po vrácení obálky měl učinit úkony směřující ke zjištění aktuální adresy stěžovatele pro doručování. Pokud by tento postup nebyl úspěšný a adresa pro doručování nebyla zjištěna, pak bylo třeba stěžovateli, jehož pobyt by v takovém případě nebyl znám, ustanovit opatrovníka (§ 29 odst. 3 o. s. ř.) a dále v řízení jednat s tímto opatrovníkem (srov. rozsudek NSS ze dne 15. 10. 2020, čj. 6 Azs 210/2020-20).

[11] Vzhledem k tomu, že krajský soud tímto způsobem nepostupoval, nemohlo usnesení o ustanovení zástupce a výzvě k doplnění žaloby nabýt právní moci. Krajský soud tedy nesprávně žalobu odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s.

[12] Z uvedených důvodů dospěl NSS k závěru, že kasační stížnost je důvodná, a proto usnesení krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 věta první s. ř. s.). V něm je krajský soud vázán právním názorem vysloveným NSS v rušícím rozhodnutí (§ 110 odst. 4 s. ř. s.).

[13] V novém rozhodnutí rozhodne krajský soud rovněž o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

[14] Podle § 35 odst. 10 ve spojení s § 120 s. ř. s. hradí advokátovi, který byl stěžovateli ustanoven krajským soudem, hotové výdaje a odměnu za zastupování stát. Advokát provedl ve věci jeden úkon právní služby, kterým je sepsání kasační stížnosti, tj. písemné podání soudu ve věci samé [§ 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)]. Za provedený úkon právní služby advokátovi náleží mimosmluvní odměna ve výši 3 100 Kč [§ 9 odst. 4 písm. d) ve spojení s § 7 bodem 5 advokátního tarifu], která se zvyšuje o paušální náhradu hotových výdajů ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 4 advokátního tarifu). Za úkony právní služby tedy advokátovi náleží 3 400 Kč. Tuto částku NSS vyplatí do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. března 2021

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru