Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 230/2018 - 17Usnesení NSS ze dne 26.09.2018

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

10 Azs 230/2018 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Ladislava Derky v právní věci žalobce: O. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 4. 2018, čj. OAM-1032/ZA-ZA06-BE02-2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 7. 2018, čj. 45 Az 8/2018-61,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud obdržel dne 7. 8. 2018 kasační stížnost, kterou se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení krajského soudu uvedeného v záhlaví. Tímto usnesením soud odmítl stěžovatelovu žalobu proti rozhodnutí žalovaného pro nedostatek žalobních bodů.

V kasační stížnosti stěžovatel požádal o ustanovení zástupce. NSS jej proto přípisem ze dne 8. 8. 2018 vyzval, ať ve lhůtě 10 dnů od jeho doručení doloží osobní, majetkové a výdělkové poměry (přípis byl doručen vhozením do domovní schránky dne 10. 8. 2018). Jelikož stěžovatel v uvedené lhůtě nereagoval, NSS usnesením ze dne 4. 9. 2018 rozhodl, že se stěžovateli neustanovuje zástupce pro řízení o kasační stížnosti (výrok I.) a současně jej vyzval, aby ve lhůtě 2 týdnů doplnil plnou moc udělenou jím advokátovi, k zastupování, resp., aby ve stejné lhůtě prokázal, že má odpovídající vysokoškolské vzdělání, které vyžaduje § 105 odst. 2 s. ř. s. (výrok II.) V souvislosti s tím NSS stěžovatele poučil o následcích spojených s neodstraněním tohoto nedostatku. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 6. 9. 2018 vhozením do domovní schránky (doručenka na č. l. 14 spisu NSS). Lhůta k předložení plné moci tedy uplynula dne 20. 9. 2018.

Stěžovatel dosud na výzvu ze dne 8. 8. 2018 ani na usnesení ze dne 4. 9. 2018 nereagoval. Neodstranil tak v soudem určené lhůtě nedostatek podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s.

NSS proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínky povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. září 2018

Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru